Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68 | Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92  | Kỳ 93

     Kỳ 94 | Kỳ 95 | Kỳ 96       

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 95:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - NGA
 

 

Hội Nghị Lần Thứ 6 Giữa ASEAN-Nga Của y Ban
Liên Hợp Hợp Tác Tại
Marigondon, Mactan Island
Phi Luật Tân Ngày 13 và 14 Tháng 12 Năm 2007

 

   (tiếp theo) 

 

           Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban Phối hợp Liên hiệp giữa ASEAN-Nga (the ASEAN-Russia Joint Coordination Committee) họp tại Marigondon, Mactan Island Phi Luật Tân ngày 13-14 tháng 12 năm 2007 với sự tham dự của đại diện Liên bang Nga, các nước thành viên ASEAN và ban Bí thư ASEAN. Cuộc Hội nghị được chủ tọa bởi Tổng Giám đốc Luis T. Cruz Phi Luật Tân ASEAN và Tổng Giám đốc của Nga Bakhtier Khakimov, các vị Bộ trưởng Ngoại giao của khối ASEAN và Nga.

 

           Hội nghị tái cứu xét sự thi hành của chương tŕnh hành động toàn diện (the Comprehensive Program of Action) với mục tiêu đề cao cộng tác giữa ASEAN và Nga trong khoảng thời gian 2005-2015. Đă có các cuộc thảo luận về sự tiến bộ đă đạt được trong các địa hạt ưu tiên thí dụ như văn hóa, du lịch, năng lượng, quản lư các tai nạn (disaster management), chống khủng bố (counter-terrorism), khoa học và kỹ thuật đă được xác định (identified) trong khuôn khổ chương tŕnh hành động toàn diện đề cao hợp tác và để thi hành các chỉ dẫn của các Ngoại trưởng trong cuộc Hội nghị sau Hội nghị ASEAN (the ASEAN Post Ministerial Conference) với nước Nga vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 2007 tại Manila, Phi Luật Tân.

  

           Cuộc Hội nghị bắt đầu thảo luận về phác họa của lộ tŕnh (the draft Road Map) để dễ dàng thi hành chương tŕnh hành động toàn diện (to facilitate the implementation of the Comprehensive Program of Action). Hội nghị đồng ư tiếp tục thảo luận về các vấn đề trong ban Liên hiệp Kế hoạch và Ủy ban Quản lư (the ASEAN-Russia Joint Planning and Management Committee - ARJPMC) để cho Văn kiện có thể được thông qua trong cuộc Hội nghị sau cuộc Hội nghị sau Hội Nghị Bộ trưởng ASEAN (The ASEAN Post Ministerial Conference) với Nga vào tháng 7 năm 2008 tại Singapore.

 

           Hội nghị cũng thảo luận bản dự thảo hướng dẫn (the proposed Guidelines) liên quan đến sự lựa chọn, chuẩn y và tài chánh của các chương tŕnh Liên hiệp ASEAN-Nga (Joint ASEAN-Russian Federation programs) để dễ dàng thi hành các dự án tương lai và sẵn sàng thi hành 6 dự án đă được thông qua trong cuộc Hội nghị lần thứ 5 giữa ASEAN và Nga của Ủy ban Liên hợp Kế hoạch và Quản trị ngày 24 tháng 5 năm 2007 tại Manila, Phi Luật Tân.

 

 

(Xem tiếp kỳ 96)

 

     

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
     18
/1/2009