Trang thơ v truyện của Trm Anh              |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Vũ Trm Anh
Bt hiệu TRM ANH

- Cựu học sinh trường
Trung Học Tổng Hợp BMT 
nin kha 1972-1975- Định cư tại Hoa Kỳ từ thng 3/1996

 

 

 

 

 

 

 

ĩ
Lại Nhớ Về Thng Ba

 

Trm Anh

 

 

 - Thn tặng cc bạn học cũ đ sống tại Ban M Thuột trong những ngy lửa đạn.

- V để tưởng nhớ những người bạn học đ mất trong chiến tranh.

 

 

PHẦN 8:

 

 

 

Xem PHẦN 9

 

 

 

 


Nguyễn Vũ Trm-Anh
Thng 04/2019

 


 

 

 

 

 

 

 

Trang thơ v truyện của Trm Anh                |                 www.ninh-hoa.com