www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

Kỳ 95 | Kỳ 96 | Kỳ 97

 Kỳ 98 | Kỳ 99 | Kỳ 100

Kỳ 101 |  102  |  103 

Kỳ 104 |  105  |  106  

Kỳ 107 |  108  |  109

Kỳ 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa KTrên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

Tập hợp các bài viết về Kinh Tế Việt Nam và Thế giới

 

Kỳ 90:

 

Ngày 3 tháng 12 năm 2010, B Lao Đng Hoa Kỳ thông báo là t l tht nghip tháng 11 năm 2010 lên ti 9.8%. Ta nh li nhng tháng 8, 9, 10 t l tht nghip vn gi vng 9.6%. Mc du ngày bán hàng nhiu nht trong năm là ngày th sáu đen, 26/11/2010 nhiu nhân viên phc v bán l trong các tim bán l cũng như trên mng (online) mà t l tht nghip c̣n gia tăng, điu này chng t nn kinh tế Hoa Kỳ không khá.

 

T l tht nghip này nếu vn cao mà không gim đáng k được vào năm 2011 và 2012 Tng thng Obama s b đng Dân ch loi b không cho ra tranh c Tng thng nhim kỳ kế tiếp hoc nếu ra tranh c th́ cũng thua mà thôi.

 

Trong cuc tranh c bán kỳ vào ngày 2/11/2010 đng Dân ch thua ghế trong H vin và bây gi đng Cng ḥa là đa s H vin vi khong 243 dân biu Cng ḥa và 192 dân biu Dân ch. Trong khi đó đng Dân ch mt 6 ghế Thượng vin. Kỳ bu c này đng Cng ḥa chiếm gi 30 Thng đc tiu bang, dân ch 20 tiu bang. Tng thng Obama và Ben Bernanski đu phi nh́n nhn rng cuc thua đm ca đng Dân ch do nn kinh tế yếu và tht nghip cao.

 

Trong khi đó giá du đă lên ti trên 90 đô-la/thùng, du Brent 93 đô-la/thùng và vàng trên 1396 đô-la/ounce (1 ounce = 28.3 g) vào ngày 4 tháng 1 năm 2011.

 

Nhân vic giàn khoan du ca hăng đào du Anh Quc BP b sp đ vnh M Tây Cơ, Tổng thng Obama phm phi li lm trm trng v́ không đào du ti các vùng bin sâu, bin Mexico mà nay Tng thng Obama c̣n ra lnh cm đào du vùng bin phía đông M Quc.

 

(WASHINGTON – Pointing to the BP blowout and risks of a new environmental disaster, the Obama administration reversed itself Wednesday and promised not to pursue offshore drilling in the eastern Gulf of Mexico or anywhere else along the nation's East Coast.

The decision was hailed in Florida, which depends on tourists drawn by the state's white beaches, but criticized by the oil industry, which said the administration was stifling crucial U.S. energy production and costing recession-battered jobseekers golden opportunities for new work.)

 

Trước kia Tng thng Bush và Lưỡng vin Quc hi đă thông qua d án cho dào du vùng bin Đi Tây dương và Thái B́nh dương đă làm cho giá du t 140 đô-la/thùng xung c̣n 33 đô-la/thùng. Sn xut du ha bng cách đào thêm du làm cho giá du xung, Tng thng Obama đă không nh́n thy rng không có đ nhiên liu, không có đin năng, không phát trin được kinh tế, giá nhiên liu gia tăng làm cho kinh tế M Quc càng ngày càng ln bi.

 

Trong lot bài kinh tế này đă nói rơ vic quyết đnh tương lai kinh tế vi quan nim nhân bn nghĩa là phi làm gim nn tht nghip trước khi cu môi sinh (tc là gim khí CO2 ). Tng thng Obama ch nghĩ đến vic gim CO2 nhưng đó là âm mưu quốc tế đ ra gm Trung Quc, Nht Bn và các nước khác muốn Mỹ giảm tiêu thụ năng lượng để giảm sản xuất hàng hóa mà thôi.

 

H ch đ ra nhưng h không thi hành tc là h ch mong M Quc gim tỏa khí CO2 tc gim sn xut đ h gi ghế thượng phong cnh tranh vi M.

 

Mt cách c th M Quc c̣n có nhiu khí thiên nhiên vi tr lượng ln nht thế gii th́ cũng hn chế không đào nhiu s hi môi sinh (environment). Danh nghĩa làm hi môi sinh phá tan kế hoch năng lượng ti M Quc.

 

Tng thng Obama ra lnh cm đào du ti Đi Tây dương và phía Đông vùng Vnh ít nht 7 năm na. Ngoài ra, các v đu thu tăng du ha trong vùng vnh Mexico đáng l xy ra vào tháng 3 và tháng 8 năm 2010 như đă dự đnh th́ nay lùi li cui vào tháng 12 năm 2011 và đu năm 2012.

 

(Under the revised plan, the Interior Department will not propose any new oil drilling in waters in the Atlantic Ocean and eastern Gulf for at least the next seven years. Already-planned lease sales in the Gulf of Mexico, expected in March and August, will be delayed until late 2011 or early 2012)

 

Như vậy đến cui nhim kỳ ca Tng thng Obama không có mt cuc đu thu nào mi ti M Quc trong thm lc đa trong vic t́m kiếm m du.

 

Tóm li trong năm 2008 vi quyết đnh cho phép đào du ti các vùng ven bin Đi Tây dương và Thái B́nh dương của Lưỡng vin Quc hi và Tng thng Bush th 43 đă kéo giá du t 140 đô-la/thùng xung 32 đô-la/thùng. Nay vi chính sách ngược li ca Tng thng Obama đi vi Tng thng Bush là cho đào du các vùng Vnh làm cho giá du t 32 đô-la/thùng năm 2008 nay lên 90 đô-la/thùng. Và c mi ln Th trường Chng khoán Hoa Kỳ lên đôi chút th́ giá du li tăng theo làm cho kinh tế Hoa Kỳ không khá được.

 

Kết qu là vic đi theo ch nghĩa năng lượng xanh trong khi chưa chuẩn b ra các phương tiện vn ti như xe hybrid, xe ô-tô chạy đin. Xe Hybrid hin nay có th chy mt gallon 50 miles, xe chy đin như Volt của GM mt gallon có th chy được 60-90 miles v́ các loi xe này hăy c̣n quá đt. Xe hydrid giá cao hơn xe cùng loại khong $4000 - $5000.

 

C̣n xe chy đin đt hơn xe cùng loại khong $12000 - $13000. Cho ti khi các loi xe này sn xut hàng lot th́ giá không cao hơn xe chạy bng xăng thí d hơn 1, 2 ngàn nhiu người dùng các loi xe đó.

 

y là chưa kể khí thiên nhiên s dng th́ sinh ít khí CO2 hơn là đốt du xăng. Tóm li vic tiến ti t túc v năng lượng là quyết đnh ca s thnh vượng kinh tế M Quc. Ta đă biết 30 năm qua, nước M tiêu liên tiếp không năm nào dư, năm nào cũng n nhiu mà phn ln n chng cht ca nước M là nhp du thô.
 

Main article: United States Balance of trade


Năm 1980, Mỹ Quốc nhập siêu khoảng 20 tỷ đô-la một năm.

Năm 1985, Mỹ Quốc nhập siêu khoảng 120 tỷ đô-la một năm.

Năm 1990, Mỹ Quốc nhập siêu khoảng 101 tỷ đô-la một năm.

Năm 1995, Mỹ Quốc nhập siêu khoảng 158 tỷ đô-la một năm.

Năm 2000, Mỹ Quốc nhập siêu khoảng 436 tỷ đô-la một năm.

Năm 2005, Mỹ Quốc nhập siêu khoảng 772 tỷ đô-la một năm.

Năm 2007, Mỹ Quốc nhập siêu khoảng 808 tỷ đô-la một năm.

Năm 2008, Mỹ Quốc nhập siêu khoảng 816 tỷ đô-la một năm.

Năm 2009, Mỹ Quốc nhập siêu khoảng 503 tỷ đô-la một năm. 

 

Nhập siêu nhiều nhất là 816 tỷ đô-la một năm, đó là năm 2008.

 

V́ nền kinh tế Mỹ Quốc luôn nhập siêu không nhiều th́ ít và càng ngày dầu thô càng lên giá muốn không nhập siêu, vấn đề là phải độc lập về năng lượng hoặc cách giảm dầu xử dụng như dùng xe hybrid, xe chạy điện hoặc xe chạy bằng Alcohol xuất xứ từ sinh vật như ngô khoai, sắn, cỏ hoặc các vật khác như rong biển (algae) và ta có thể sản xuất nhiều Nếu chúng ta c̣n nhập siêu th́ không thể nào ra khỏi nạn nợ nần chồng chất của ngoại quốc và các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bổn, Đại Hàn, Âu Châu các công ty của Mỹ thí dụ như Trung Quốc mới mua cổ phần của GM, mua hang chế tạo điện toán cá nhân của IBM. Ấy là chưa kể các tư bản Trung Quốc kinh doanh ngoài các phương tiện kỹ nghệ khu điện tử Silicon Valley và c̣n mở hàng vạn các quán ăn Tàu trên khắp nước Mỹ.

 

Ngoài ra họ c̣n tung tiền mua các vùng đất Phi Châu làm việc canh nông hoặc để t́m kiếm dầu thô, kim loại. Để bóp chết các nước khác cạnh tranh với Trung Quốc, mới đầu họ tung ra hàng hóa bán rất rẻ như các loại kim loại hiếm có trong ḷng trái đất dùng để chế tạo điện thoại di động, các b́nh điện xe hơi, Mobile phone, các đồ điện tử với giá vô cùng rẻ, để giết các hăng đối lập một cách cụ thể tại vùng bắc Việt Nam. Nước Ba Lan đă khai thác các loại kim loại hiếm có khi Trung Quốc ra giá rẻ đă giết kỹ nghệ phôi thai tại Việt Nam, đă phải đóng cửa rút về. Nay th́ nhân vụ thám thính Trung Quốc tạm lănh thổ Nhật bắt giữ và ra lệnh cấm bán kim loại hiếm có cho Nhật Bổn. Trung Quốc chiếm 97% kim loại quư hiếm và nay định không xuất cảng, Nhật tuy là dọa dẫm nhưng cũng làm kỹ nghệ Nhật rung rinh nên Thủ tướng Nhật đă vội vàng bay sang Việt Nam kư kết khai thác kim loại tại Việt Nam mà Ba Lan đă khai thác. Và Nhật đă bỏ tiền khai thác vùng Bắc Việt Nam.

 

Ngoài ra Mỹ cũng bắt đầu chú trọng khai thác các mỏ kim loại hiếm quư để tránh trường hợp bắt chẹt như Trung Quốc chẹt Nhật Bổn. Kim loại hiếm dùng trong siêu dẫn nhiệt cao, lasers, bộ nhớ máy điện toán, địa bàn, b́nh điện hạt nhân (nuclear batteries).

 

List

A table listing the seventeen rare earth elements, their atomic number and symbol, the etymology of their names, and their main usages is provided here. Some of the rare earths are named for the scientists who discovered or elucidated their elemental properties, and for their geographical discovery.

Z

Symbol

Name

Etymology

Selected Usages

21

Sc

Scandium

from Latin Scandia (Scandinavia), where the first rare earth ore was discovered.

Light Aluminium-scandium alloy for aerospace components, additive in Mercury-vapor lamps.[3]

39

Y

Yttrium

for the village of Ytterby, Sweden, where the first rare earth ore was discovered.

Yttrium-aluminum garnet (YAG) laser, YBCO high-temperature superconductors, yttrium iron garnet (YIG) microwave filters.[3]

57

La

Lanthanum

from the Greek "lanthanein", meaning to be hidden.

High refractive index glass, flint, hydrogen storage, battery-electrodes, camera lenses, fluid catalytic cracking catalyst for oil refineries

58

Ce

Cerium

for the dwarf planet Ceres.

Chemical oxidizing agent, polishing powder, yellow colors in glass and ceramics, catalyst for self-cleaning ovens, fluid catalytic cracking catalyst for oil refineries

59

Pr

Praseodymium

from the Greek "prasios", meaning leek-green, and "didymos", meaning twin.

Rare-earth magnets, lasers, core material for carbon arc lighting, colourant in glasses and enamels, additive in Didymium glass used in welding goggles,[3] ferrocerium firesteel (flint) products.

60

Nd

Neodymium

from the Greek "neos", meaning new, and "didymos", meaning twin.

Rare-earth magnets, lasers, violet colors in glass and ceramics, ceramic capacitors

61

Pm

Promethium

for the Titan Prometheus, who brought fire to mortals.

Nuclear batteries

62

Sm

Samarium

for Vasili Samarsky-Bykhovets, who discovered the rare earth ore samarskite.

Rare-earth magnets, lasers, neutron capture, masers

63

Eu

Europium

for the continent of Europe.

Red and blue phosphors, lasers, mercury-vapor lamps

64

Gd

Gadolinium

for Johan Gadolin (1760–1852), to honor his investigation of rare earths.

Rare-earth magnets, high refractive index glass or garnets, lasers, x-ray tubes, computer memories, neutron capture

65

Tb

Terbium

for the village of Ytterby, Sweden.

Green phosphors, lasers, fluorescent lamps

66

Dy

Dysprosium

from the Greek "dysprositos", meaning hard to get.

Rare-earth magnets, lasers

67

Ho

Holmium

for Stockholm (in Latin, "Holmia"), native city of one of its discoverers.

Lasers

68

Er

Erbium

for the village of Ytterby, Sweden.

Lasers, vanadium steel

69

Tm

Thulium

for the mythological northern land of Thule.

Portable X-ray machines

70

Yb

Ytterbium

for the village of Ytterby, Sweden.

Infrared lasers, chemical reducing agent

71

Lu

Lutetium

for Lutetia, the city which later became Paris.

PET Scan detectors, high refractive index glass

 

 

Xem như vậy, nền kinh tế của Mỹ c̣n gặp nhiều khó khăn cho tới khi nào mà Mỹ Quốc có thể tự túc được về năng lượng giảm nạn thất nghiệp xuống. Nếu chính phủ Hoa Kỳ quyết tâm về năng lượng trong một thời gian nào đó th́ ngay bây giờ phải có biện pháp đào dầu vào những vùng có sẵn dầu, như vậy mới tạo ra công ăn việc làm cho những người thất nghiệp. Với những dụng cụ tân tiến mới hơn, an toàn hơn và hiệu suất cao hơn và từng bước sẽ làm giảm nạn nhập siêu. Chỉ tới khi quyết định rơ ràng độc lập về năng lượng mới có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp và làm cho công nhân Mỹ có công ăn việc làm.

 

Tất nhiên ngoài việc đào dầu là cần thiết, cần phát triển nhiều nhà máy điện hạt nhân, thủy điện, điện từ sức gió, từ năng lượng mặt trời, từ sinh vật, địa nhiệt..

 

Việc tỷ lệ thất nghiệp càng cao th́ phải giảm nạn thất nghiệp trước. V́ không chịu cho đấu thầu đào dầu trong vùng thềm lục địa Hoa Kỳ nên giá dầu xăng năm 2009 khoảng 2 đô-la/gallon mà nay đă lên trên 3.2 đô-la/gallon.

 

Mười năm trước vào năm 2000, Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ 11600, nay khoảng 11600, hẳn là nền kinh tế vẫn dậm chân tại chỗ.

 

 

 

Xem kỳ 91

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
04/01/2011

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm
http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.eia.doe.gov/cneaf/alternate/page/renew_energy_consump/
rea_prereport.html

 

http://en.wikipedia.org/wiki/AP1000

http://news.yahoo.com/s/nm/20100624/ts_nm/us_oil_spill

 

http://www.articlesbase.com/management-articles/interpreting-productivity-rate-310341.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Exxon-Mobil-1Q-profit-jumps-apf-2492850736.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode= 

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax

http://www.tepco.co.jp/en/challenge/csr/sustainability/best-e.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax 

http://www.consumerwarningnetwork.com/2010/03/11/how-long-should-unemployment-benefits-last/ 

http://www.redstate.com/brian_d/2010/04/08/obamas-national-sales-tax/

http://www.tulsaworld.com/business/article.aspx?subjectid=49&articleid
=20100401_49_E1_Presid162879

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.usatoday.com/news/washington/2009-11-24-healthcare-poll_N.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8521821.stm

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://hubpages.com/hub/greatdepression

http://2009greatdepression.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery

http://www.cnbc.com/id/34312909

http://finance.yahoo.com/banking-budgeting/article/108453/investors-hope-the-10s-beat-the-00s?mod=bb-budgeting&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode= No%20chair%20for%20obama 

http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2255444/copenhagen-climate-deal

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/confusion-at-copenhagen-obama-had-no-chair-to-sit-in-when-he-arrived-world-leaders-dodged-meetings-w.html 

http://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

http://www.usnews.com/blogs/washington-whispers/2009/12/14/the-top-10-political-scandals-of-2009.html?s_cid=rss:washington-whispers:the-top-10-political-scandals-of-2009

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009

www.usatoday.com/money/economy/economic-outlook.htm

http://news.yahoo.com/s/ap/20090523/ap_on_go_co/us_republicans_energy

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/hamish-mcrae/hamish-mcrae-this-summit-wont-save-the-world-but-at-least-it-has-made-an-important-start-1662934.html 

http://finance.yahoo.com/news/Unemployment-soars-to-85-pct-apf-14850511.html 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Recovery_and_Reinvestment_Act_of_2009 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/
Executive_Summary_2009_Stimulus_Package
 

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://www.usatoday.com/money/economy/2009-02-13-stimulus-bill_N.htm

http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCL&
PUBLICATION_ID=6&ARTICLE_ID=352974&C=Depar&dcmp=rss

 http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

http://hubpages.com/hub/greatdepression 

http://2009greatdepression.com/ 

 

http://investment-blog.net/a-great-2008-2009-depression/

 

http://finance.yahoo.com/news/Ford-analyst-sees-big-drop-in-apf-14494222.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Stocks-point-lower-after-Citi-apf-14491743.html

 

http://investment-blog.net/us-great-2009-2010-depression-is-more-likely-now/

 

http://www.prisonplanet.com/us-trade-deficit-is-a-significant-cause-of-recession.html

 

http://finance.yahoo.com/news/Bernanke-economy-suffering-apf-14457588.html

 

http://www.usa.xorte.com/0,4,Severe-Recession-to-Extend-Through-Mid-2009-Followed-by-Slow-Recovery,8089.html

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090224/ap_on_bi_ge/bernanke 

 

http://activerain.com/blogsview/270872/Will-2-8-2

 

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/27/us-housing-prices-.html

 

http://bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

 

http://www.newser.com/story/49017/25-people-responsible-for-the-crisis.html

 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy

 

http://www.usatoday.com/money/economy/2008-11-03-economy-depression-recession_N.htm

 

http://biz.yahoo.com/ap/090220/na_us_gm_stock.html

 

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/baltin112007.html

 

http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/188977/Too-Late-to-Sell-Dow-Trades-
Below-7400-Nearing-11-Year-Low?tickers=HPQ,C,BAC,^GSPC,^DJI,^VLA,SPY

 

http://finance.yahoo.com/news/Why-This-Recession-Seems-cnbc-14354968.html

 

http://www.thestandard.com/predictions/u-s-recession-ends-2009

 

http://money.cnn.com/2008/12/03/news/economy/karydakis.recession.fortune/
index.htm?postversion=2008120312

 

http://www.theloop21.com/news/how-long-will-the-recession-last
 

http://www.rushmoredrive.com/Editorial/How_Long_Will_the_Recession_Last.aspx?fid=
a3d0644a-fed4-47ee-bc90-14c822cd38fb

 

http://news.yahoo.com/s/ap/20090214/ap_on_go_pr_wh/stimulus_stakes

  

 

 

www.ninh-hoa.com