www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Hán Việt Dịch S Lược 

Giáo Sư
Nguyễn Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Main Menu

 
 


HÁN VIỆT DỊCH S LƯỢC

GS Nguyễn Hữu Quang

Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

 

 

 

KHÍ-HUYẾT

Thái-tố mạch-pháp' thị Dịch-kinh Thông-linh đích Giang-hồ Thủ-pháp
 

 (Đọc Bài số 11)

 

 

THƯ TỊCH KHẢO

 

014 Hà Lạc Tinh-uấn 河洛精蘊, Sơ-bản, Giang Thận-tu 江慎修 trước, Vũ-lăng, Đài-bắc, Tháng 10-1986. 

237 Dịch Vỹ Bát-thư 易尾八書, Sơ-bản, Hán   Trịnh Khang-thành 鄭康成 chú, Lăo-cổ Văn-hoá Sự-nghiệp Công-ty, Đài-bắc, Tháng 7-1981. Tám sách cổ ấy là:

  1. Kiền-Khôn Tạc-độ 乾坤鑿度 (2 Quyển);
  2. Biện Chung Bị 辨終備  (1 Quyển);
  3. Thị Loại Mưu 是類謀 (1 Quyển);
  4. Kiền Tạc Độ 乾鑿度 (2 Quyển);
  5. Thông Quái Nghiệm 通卦驗 (2 Quyển);
  6. Khôn Linh Đồ 坤靈圖 (1 Quyển);
  7. Kê Lăm Đồ 稽覽圖 (2 Quyển);
  8. Kiền Nguyên Tự Chế Kư 乾元序制記 (1 Quyển).

318 Tân-thích Liệt-tử Độc-bản新譯子讀本Sơ-bản, Trang Vạn-Thọ 萬壽chú-dịch, Tam-dân Thư-cục, Đài-bắc, Tháng 1-1979.

446 Trung-Hoa Ngũ Thiên Niên Khoa-Học Kinh-Điển 中華五千年經典, 2 Sách, Đệ-nhất-bản, Dương-Lực 楊力 trước, Bắc-Kinh Khoa-Học Kỹ-Thuật Xuất-bản-xă, Tháng 3-2001.

465 Tiêu-thị Dịch-lâm Chú焦氏易林注, Đệ-tam Bản, Thượng Bính Hoà 尚秉和(1870-1950) trước, Thượng Bính-Nghiă điểm-hiệu, Quang-Minh Nhật-báo Xuất-bản-xă, 1-1-2006.

466 Tiêu-thị Dịch-hỗ 焦氏易, Thượng Bính Hoà 尚秉和 trước, Cửu-Châu Xuất-bản-xă, 2010.

472 Giản-minh Trung-y Từ-điển 簡明中醫辭典, Trung-y Đại-từ-điển Uỷ-viên-hội biên, Bắc-kinh, Tháng 6-1986.

486 Dịch-Học Dữ Y-Học Chi Tổng-Hợp Nghiên-Cứu 易學與醫學之總合研究, Hoàng Đôn-Hàm  黃敦涵 , Hoàng Gia-Sính 黃家聘 trước, Hoa-an Xuất-bản-xă, Hongkong, không đề năm.

487 Hải Thượng Y-Tông Tâm-Lĩnh 海上醫宗心領, gọi tắt là "Lăn-Ông Y-tập", gồm 66 cuốn, Lăn-Ông Lê-Hữu-Trác 黎有桌 tức Lê-Hữu-Huân 黎有勳 trước, Đ́nh-thụ Hoàng-văn Hoè & Hoàng Đ́nh Khoa dịch, Nhà Xuất-bản Tổng-hợp Đồng-tháp, 1992.

493 Dịch-Kinh Hệ-truyện Biệt-giảng 易經繫傅別講, Nam Hoài-Cẩn 南懷瑾 trước, Phục-đán Đại-học Xuất-bản-xă, Thượng-hải, Tháng 1-1997.

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

GS Nguyễn Hữu Quang
Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com