www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Hán Việt Dịch S Lược 

Giáo Sư
Nguyễn Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Main Menu

 
 


HÁN VIỆT DỊCH S LƯỢC

GS Nguyễn Hữu Quang

Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

 

 

CHƯƠNG 05

 

DỊCH TIỀN ĐỀ

 

 

(Tiếp theo Kỳ 52)

 

3 CON RỒNG CHÁU TIÊN 

Có người mau miệng nói Lạc-thư chính là của giống ḍng Lạc-Việt. Dù sao đi nữa, Ngày Giỗ Tổ Hùng-vương 10 tháng 3, độc nhất vô nhị trong thế-giới-sử, cũng có liên-quan mật-thiết với Lạc-thư, bởi v́ theo Thông-thư của sử-gia Trịnh-Tiều (1104-62), bang-giao giữa nước ta và nước Tầu đă có từ năm Mậu-thân (2353BC) tức năm thứ 5 triều Đế Nghiêu của châu Đào-Đường, với tặng phẩm phương-nam là Quy-lịch, ghi khắc trên mai ruà lịch-sử vũ-trụ từ thuở khai thiên lập địa đến thời bấy giờ. Vua Nghiêu đă sai người ghi chép kỹ.

Ta biết rằng tháng 3 âm-lịch kiến th́n (rồng). Mặt khác, con số 10 là một số hoàn toàn, tượng-trưng cho cả âm (số 0 chẵn là số âm) lẫn dương (số 1 lẻ là số dương). Ngoài ra, Lạc-thư cho thấy là các cặp số đối-xứng xuyên tâm đều có tổng-số 10, là toàn-số.

 4

9

 2

3

5

7

8

1

6

Lại thêm, cung Th́n biểu tượng vật tổ Rồng và hành thổ cung này hẳn là đất tổ của nàng Âu-Cơ giống tiên. Cung Th́n cũng là mộ-khố tức quy-khí của Thủy, trong đó có long-cung, thủy-phủ là quê hương của Lạc-long-quân. Xin quư-độc-giả đọc lại Truyện Họ Hồng-Bàng 鴻龐氏 trong “Lĩnh-nam Chích-quái 嶺南摭怪” của Trần-Thế-Pháp 陳世法, bản dịch của GS Lê Hữu Mục, để rơ nghĩa giống Lạc Hồng và ”Con Rồng Cháu Tiên” của giống ṇi.

C̣n nhớ ở mạn tây-bắc nước ta chỗ giáp ranh nước Tầu có dăy núi Hoàng-liên-sơn làm tôi liên tưởng đến Liên-sơn của Nhà Hạ, lấy quẻ Cấn kép t làm chuẩn. Huống hồ, Đế Minh 帝明, cháu ba đời Viêm-đế 炎帝 họ Thần-nông 神農, khi đi nam-tuần đến Ngũ-lĩnh, gặp nàng Vụ-Tiên, mới đem ḷng yêu mến cưới về, sinh ra Lộc-Tục祿續, dung-mạo đoan-chính, thông-minh túc-thành. Đế Minh lấy làm lạ, cho nối ngôi vua nhưng Lộc-Tục cố nhường cho anh ḿnh. Đế Minh bèn lập Đế Lai làm tự-quân cai-trị phương Bắc và phong cho Lộc-Tục làm Kinh-Dương-Vương 涇陽王 cai-trị phương Nam, đặt quốc-hiệu là Xích-Quỷ-Quốc赤鬼國. Vô-h́nh-trung, kinh nghĩa là kinh-lư, kinh bang tế-thế, c̣n Dương nghĩa là Dương-châu, một trong Cửu-châu và sau này sẽ là nước Việt của thời Xuân-thu, Chiến-quốc, một nước của Bách-Việt thời cổ. 

Kinh-Dương-vương xuống thủy-phủ cưới con gái vua Động-Đ́nh là Long-nữ, sinh ra Sùng-Lăm崇纜, lên ngôi xưng là Lạc-Long-Quân貉龍君. Ông này thay cha trị nước, c̣n Kinh-Dương-Vương không biết đi đâu. Mặt khác, Đế Nghi truyền ngôi cho Đế Lai. Nhân khi thiên-hạ vô-sự, sực nhớ đến chuyện nội-tổ ḿnh nam-tuần lấy được tiên-nữ, Đế Lai bèn khiến Si-Vưu 蚩尤tác-chủ quốc-sự mà nam-tuần qua nước Xích-Quỷ, thấy Long-Quân đă về Thủy-phủ, trong nước không vua, bèn lưu ái-thê là Âu Cơ cùng với bộ chúng thị-thiếp ở lại hành-tại. Đế Lai chu-du khắp thiên-hạ, trải xem h́nh-thế, thấy đủ kỳ hoa dị thảo, trân cầm dị thú, sơn hào hải vị, không thứ nào là không có, khí hậu lại ôn hoà, thích quá nên quên bẵng ngày về. Nhân-dân nước Nam khổ về bất-ổn và phiền-nhiễu, ngày đêm cầu mong Long Quân về mới kháo nhau kêu than rằng: “Bố ở phương nào, mau về cứu muôn dân”. Long-Quân bỗng nhiên trở về, thấy Âu-Cơ ở một ḿnh, dung mạo đẹp lạ nhường, dễ thương quá, bèn hoá ra một nhi-lang phong-tư mỹ-lệ, tả-hữu thị-tùng đông-đảo, tiếng đàn ca vang đến hành-tại. Âu-Cơ trông thấy cũng ưa theo; Long-Quân bèn rước nàng về núi Long-trang (Khúc huyền-sử này đă được Trần-Thế-Pháp tiểu-thuyết-hoá). 

Đế Lai về không thấy Âu-Cơ, bèn sai quần-thần đi t́m kiếm khắp nơi. Long-Quân có thần-thuật, biến hiện muôn h́nh ngàn lối. Kẻ đi t́m sợ hăi không dám lục-đảo tới cùng. Đế Lai trở về Bắc, lại truyền ngôi cho Đế Du, cùng với Hoàng-Đế giao-chiến ở Bàn-tuyền không thắng nên tử-trận. Họ Thần-Nông bèn bị diệt vong từ đấy.  

Chính Hoàng-đế, tác-giả “vô-nhiễm” của “Nội Kinh Linh Khu Tố-vấn 黃帝內經素問靈樞經”, khi nói về móng chân út cũng phải công-nhận sự thật này: người Trung-Hoa chính cống phải có mé ngoài móng chân út chẻ ra. Hoá ra vậy. Thế mà từ thuở bé tôi không hề để ư đến. Không đọc “Hoàng-Đế Nội Kinh Linh Khu Tố-vấn” th́ làm sao mà biết được. 

Âu Cơ ở với Lạc-Long-Quân giáp một năm sinh được bọc một trăm trứng (1008 = 6410 ???) , cho là không hay nên đem bỏ ngoài đồng. Hơn 7 ngày sau, bọc trứng nở ra 100 con trai, không cần cho bú cũng lớn mạnh tự nhiên, trí dũng song-toàn. Long-Quân ở lâu dưới Thủy-phủ. Mẹ con ở một ḿnh nhớ về Bắc-quốc liền đi lên biên-cảnh. Hoàng-đế nghe tin lấy làm sợ, bèn phân-binh trấn-ngự quan-tái. Mẹ con không trở về Bắc được, đêm ngày gọi Long-Quân: “Bố ở phương nào, làm cho mẹ con ta thương nhớ. Long-quân hốt-nhiên lại đến, gặp mẹ con ở Tương-dạ. Âu-Cơ nói: “Thiếp vốn người phưong bắc, ở cùng nơi với quân, sinh được trăm trai mà không có ǵ cúc-dưỡng, xin cùng theo nhau chớ nên xa bỏ, khiến cho ta là người không chồng, một ḿnh ṿ vơ”. Long-quân bảo: “Ta là loài rồng, sinh-trưởng ở thuỷ-tộc; nàng là giống tiên, người ở trên đất, vốn chẳng như nhau, tuy rằng âm-dương họp lại mà có con nhưng vuông tṛn có khác, thổ thủy khắc nhau, khó ở cùng nhau lâu dài. Bây giờ phải chia tay, ta đem 50 trai về Thuỷ-phủ phân-trị các xứ, 50 trai theo nàng ở trên đất, chia nước mà cai-trị, dù lên núi, xuống nước nhưng có việc th́ cùng nghe, không được bỏ nhau”.

Trăm trai đều nghe mệnh, rồi mới từ-giă mà đi. Âu-Cơ cùng với 50 người con trai ở tại Cổ Phong-Châu (trong “Lịch-triều Hiến-chương Loại-chí, mục “Dư Điạ Chí, Sơn-tây tỉnh, Vĩnh-tường phủ, Phan Huy Chú chép: “Huyện Bạch-hạc là Cổ Phong-châu 古峰州), tự suy-tôn người hùng trưởng (trưởng-nam cuả Vua) nối nghiệp vua, hiệu là Hùng-Vương, quốc-hiệu là Văn-lang 文廊. Về bờ cơi, nước Văn-lang đông giáp Nam-hải, tây đến Ba-Thục (Tứ-xuyên), bắc đến Động-đ́nh-hồ, nam đến nước Hồ-tôn-tinh (bấy giờ là nước Chiêm-thành), và chia nước làm 15 bộ:  

1.    Giao-chỉ 交趾  (Hà-nội, Hưng-yên, Nam-định, Ninh-b́nh);

2.    Chu-diên (Phần Sơn-tây sách Việt-sử Thông-giám Cương-mục Chính-biên gọi là Cổ-Hùng-Vương 古雄王);

3.    Vũ-ninh 武寧 (Bắc-ninh);

4.    Phúc-lộc 福祿 (Phủ Quảng-oai, tỉnh Sơn-tây, theo Lịch-triều Hiến-chương Loại-chí, Điạ-dư-chí, Sơn-tây tỉnh);

5.    Việt-thường 越裳 (Quảng-b́nh, Quảng-trị);

6.    Ninh-hải 寧海  (Quảng-yên);

7.    Dương-tuyền 陽泉 (Hải-dương);

8.    Lục-hải 陸海  (Lạng-sơn);

9.    Vũ-định 武定 (Cao-bằng, Thái-nguyên);

10.  Hoài-hoan (Nghệ-an);

11. Cửu-chân 九真 (Thanh-hoá);

12. B́nh-văn 平文 (?);

13. Tân-hưng 新興 (Hưng-hoá, Tuyên-quang);

14. Cửu-đức 九德 (Hà-tĩnh);

15. Văn-lang 文郎 (Huyện Bạch-hạc, Vĩnh-yên).

(Theo Ức-trai-tập, Q. 6, cuả Nguyễn-Trăi Tiên-sinh th́ Đại-Việt Sử-kư Toàn-thư lấy từ An-nam Vũ-cống安南禹貢).

          Hùng-vương đặt các em phân-trị: tướng văn gọi là Lạc-hầu 貉侯, tướng vơ gọi là Lạc-tướng . Con trai vua gọi là Quan lang官郎 (Lĩnh-nam Chích-quái chép là quang-lang , chắc là nhầm), con gái vua gọi là Mỵ-nương媚 娘. Quan hữu-ty gọi là Bồ-chính蒲正, thần-bộc nô-lệ gọi là nô-tỳ, xưng thần là khôi, đời đời cha truyền con nối gọi là phụ-đạo父道 và đều lấy vương-hiệu là Hùng-vương.  

Thế mới biết chuyện Lạc-long-quân cùng Âu-Cơ là tuyệt vời và danh-xưng Con Rồng Cháu Tiên quả là bất-hủ.  

 

VĂN TỊCH KHẢO

 

5N Le Royaume de Văn-Lang par Henri Maspéro, BEFEO., t. XVIII, 3, 1918. 

5O Việt-Nam Sử-luận 越南史論, Cảnh Tuệ Linh 耿慧玲trước, Sơ-bản, Tân-văn-phong, Đài-bắc, 31-3-2004.

5P Thủy Kinh Chú Dẫn Đắc 水經注引得, Hồng Nghiệp, Niếp Sùng Kỳ, Lư Thư Xuân, Điền Kế Tổng, Mă Tích Dụng biên soạn, Thượng-hải Cổ-tịch xuất-bản-xă, Thượng-hải, tháng 3-1987.

        

 

   

 

Xem Kỳ 54

 

 

 

 

GS Nguyễn Hu Quang
Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com