www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tc Giả

 

Hn Việt Dịch S Lược 

Gio Sư
Nguyễn Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tc Giả

 

Main Menu

 
 


HN VIỆT DỊCH S LƯỢC

GS Nguyễn Hữu Quang

Nguyn Giảng Vin Vật L Chuyn về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Si Gn trước năm 1975

 

 

 

CHƯƠNG 23

 

DỊCH BẢN-ĐỒ KHẢO

  

 (Tiếp theo Kỳ 183)   

 

Hong-Đnh Kinh
v Nội-đan Kh-cng

黃庭經與內丹氣功

       Đạo-gia điển-tịch Hong-Đnh-Kinh 黃庭經 l sng-tc cuả Ngụy Phu-nhn tức Ngụy Hoa Tồn đời Tấn. C thuyết lại cho l giao-thời Ngụy-Tấn sch đ c b-tng thảo-bản, sau ny được Ngụy Phu-nhn soạn lm định-bản truyền cho hậu-thế. Ton Kinh đều l thể thơ thất-ngn, gồm 239 cu phn thnh 36 chương. Hai chữ đầu chương được dng lm tựa đề chương. Ton kinh được viết theo thể thơ thất-ngn.

Sch ny l kinh-điển chnh cuả Đạo-gio Thượng-thanh-phi v cũng được nội-đan-gia tn thờ lm kinh-điển chủ-yếu để tu-luyện nội-đan. Sch phn lm Hong-đnh Nội-cảnh Ngọc-kinh 黃庭內景玉經, Hong-đnh Ngoại-cảnh Ngọc-kinh 黃庭外景玉經, Hong-đnh Trung-cảnh Ngọc-kinh 黃庭中景玉經. Trong đ, Hong-đnh Trung-cảnh Ngọc-kinh xuất-hiện tương-đối muộn nhất, thng thường, khng được liệt vo Hong-Đnh-Kinh.

          Hong-đnh Nội-cảnh Ngọc-kinh cũng tn l Thi-thượng Cầm Tm Văn太上琴心文, Đại-đế Kim-thư大帝金書, Đng-hoa Ngọc-thin東華玉篇hoặc Thi-thượng Hong-đnh Nội-cảnh太上黄庭内景. Hong-đnh l thin-trung, nhn-trung, điạ-trung với no-trung, tm-trung, tỳ-trung.

Hong-đnh Nội-cảnh Ngọc-kinh 黃庭內景玉經

         上清章第一

上清紫霞虛皇前,太上大道玉晨君,閑居蘂珠作七言,散化五形變萬神,是為《黃庭》作內篇。琴心三叠舞胎僊,九氣映明出霄間,神蓋童子生紫煙,是曰玉書可精研。詠之萬遍昇三天,千灾以消百病痊,不憚虎狼之兇殘,亦以卻老年永延。

         上有章第二

上有魂靈下關元,左為少陽又太陰,後有密戶前生門,出日入月呼吸存。元炁所合列宿分,紫煙上下三素雲。灌溉五華植靈根,七液洞流衝盧間,迴紫抱黃入丹田,幽室內明照陽門。

         口為章第三

口为玉池太和宫,漱咽灵液灾不干,体生光华气香兰,却灭百邪玉炼颜。审能修之登广寒,书夜不寐乃成真,雷鸣电激神泯泯。

         黃庭章第四

黃庭內人服錦衣,紫華飛裙雲氣羅,丹青綠條翠靈柯,七蕤玉籥閉兩扉,重掩金關密樞機。玄泉幽闕高崔巍,三田之中精氣微,嬌女窈窕翳霄暉,重堂煥煥揚八威,天庭地關列斧斤,靈台盤固永不衰。

         中池章第五

中池內神服赤珠,丹錦雲袍帶虎符,橫津三寸靈所居,隱芝翳鬱自相扶。

         天中章第六

天中之嶽精謹修,靈宅既清玉帝遊,通利道路無終休。眉號華蓋覆明珠,九幽日月洞虛元,宅中有真常衣丹,審能見之無疾患。赤珠靈裙華蒨粲,舌下玄膺生死岸。出青入玄二炁煥,子若遇之昇天漢。

         至道章第七

至道不煩訣存真,泥丸百節皆有神,髮神蒼華字太元,腦神精根字泥丸,眼神明上字英玄,鼻神玉壟字靈堅,耳神空閑字幽田,舌神通命字正倫,齒神崿鋒字羅千。一面之神宗泥丸,泥丸九真皆有房,方圓一寸處此中,同服紫衣飛羅裳。但思一部壽無窮,非各別住居腦中,列位次坐向外方,所存在心自相當。

         心神章第八

心神丹元字守靈,肺神皓華字虛成,肝神龍煙字含明,翳鬱導煙主濁清,腎神玄冥字育嬰,脾神常在字魂停,膽神龍曜字威明。六腑五臟神體精,皆在心內運天經,書夜存之自長生。

         肺部章第九

肺部之宮似華蓋,下有童子坐玉闕,七元之子主調氣,外應中嶽鼻齊位。素錦衣裳黃雲帶,喘息呼吸體不快,急存白元和六氣,神僊久視無灾害,用之不已形不滯。

         心部章第十

心部之宮蓮含華,下有童子丹元家,主適寒熱榮衛和,丹錦飛裳披玉羅,金鈴朱帶坐婆娑。調血理命身不枯,外應口舌吐玉華,臨絕呼之亦登蘇,久久行之飛太霞。

         肝部章第十一

肝部之宮翠重裏,下有青童神公子,主諸關鏡聰明始,青錦披裳佩玉鈴,和制魂魄津液平,外應眼目日月精。百痾所鍾存無英,同用七日自充盈,垂絕念神死復生,攝魂還魄永無傾。

         腎部章第十二

腎部之宮玄關圓,中有童子冥上玄,主諸六腑九液源,外應兩耳百液津,蒼錦雲衣舞龍幡。上致明霞日月煙,百病千灾急當存,兩部水王對生門,使人長生昇九天。

         脾部章第十三

脾部之宮屬戊己,中有明童黃裳裏,消榖散氣攝牙齒,是為太倉兩明童,坐在金臺城九重,方圓一寸命門中。主調百穀五味香,辟卻虛羸無病傷,外應尺宅氣色芳,光華所生以表明,黃錦玉衣帶虎章,注念三老子輕翔,長生高僊遠死殃。

         膽部章第十四

膽部之宮六腑精,中有童子曜威明,雷電八振揚玉旌,龍旗橫天擲火鈴。主諸氣力攝虎兵,外應眼童鼻柱間,腦髮相扶亦俱鮮,九色錦衣綠華裙,佩金帶玉龍虎文,能存威明乘慶雲,役使萬神朝三元。

         脾長章第十五

脾長一尺掩太倉,中部老君治明堂,厥字靈元名混康,治人百病消榖粮,黃衣紫帶龍虎章,長精益命賴君王。三呼我名神自通,三老同坐各有朋,或精或胎別執方,桃核合延生華芒。男女徊九有桃康,道父道母對相望,師父師母丹玄鄉,可用存思登虛空,殊途一會歸要終。閉塞三關握固停,含漱金醴吞玉英,遂至不飢三蟲亡,心意常和致心昌。五嶽之雲氣彭亨,保灌玉盧以自償,五形完堅無灾殃。

         上睹章第十六

上睹三元如連珠,落落明景照九隅,五靈夜燭煥八區。子存內皇與我遊,身披鳳衣銜虎符,一至不久昇虛無。方寸之中念深藏,不方不圓閉牖窗,三神還精老方壯,魂魄內守不爭競。神生腹中銜玉璫,靈注幽闕那得喪,琳條萬尋可蔭仗,三魂自寧帝書命。

         靈臺章第十七

靈臺鬱藹望黃野,三寸異室有上下,間關營衛高玄受,洞房紫極靈門戶。是昔太上告我者,左神公子發神語,右有白元併立處,明堂金匱玉房間,上清真人當吾前。黃裳子丹氣頻煩,借問何在兩眉端?內俠日月列宿陳,七曜九元冠生門。

 

         三關章第十八

三關之中精氣深,九微之內幽且陰,口為天關精神機,足為地關生命扉,手為人關把盛衰。

         若得章第十九

若得三宮存玄丹,太一流珠安崑崙,重中樓閣十二環,自高自下皆真人。玉堂絳宇盡玄宮,璇璣玉衡色蘭玕,瞻望童子坐盤桓,問誰家子在我身?此人何去入泥丸,千千百百自相連,一一十十似重山。雲儀玉華俠耳門,赤帝黃老與我魂,三真扶骨共房津,五斗煥明是七元,日月飛行六合間,帝鄉天中地戶端,面部魂神皆相存。

         呼吸章第二十

呼吸元氣以求僊,僊公公子似在前,朱鳥吐缩白石源,結精玉胞化生身,留胎止精可長生。三氣右徊九道明,正一含華乃充盈,遙望一心如羅星,金室之下可不傾,延我白首反孩嬰。

         瓊室章第二十一

瓊室之中八素集,泥丸夫人當中立,長谷玄鄉繞郊邑,六龍散飛難分別。長生至慎房中急,何為死作令神泣?忽之禍鄉三靈歿。但當吸氣錄子精,寸田尺宅可治生,若當決海百瀆飲,葉去樹枯失青青,氣亡液漏非己形。專閉御景乃長寧,保我泥丸三奇靈,恬淡閑視內自明,物物不干泰而平,愨矣匪事老復丁,思詠玉書入上清。

         常念章第二十二

常念三房相通達,洞視得見無內外,存漱五芽不飢渴,神華執巾六丁謁。急守精室勿妄泄,閉而寶之可長活。起自形中初不闊,三官近在易隱括。虛無寂寂空中素,使形如是不當污。九室正虛神明舍,存思百念視節度,六腑修治勿令故,行自翱翔入雲路。

         治生章第二十三

治生之道了不煩,但修洞玄與玉篇,兼行形中八景神,二十四真出自然,高拱無為魂魄安,清淨神見與我言,安在紫房幃幕間,立坐室外三五玄。燒香接手玉華前,共入太室璇璣門,高研恬淡道之園,內視密盼盡見真,真人在己莫問鄰,何處遠索求因緣。

         隱景章第二十四

隱景藏形與世殊,含氣養精口如朱,帶執性命守虛無,名入上清死錄除,三神之樂由隱居。倏歘遊遨無遺憂,羽服一整八風驅,控駕三素乘晨霞,金辇正位從玉舆,何不登山誦我書。鬱鬱窈窈真人墟,入山何難故躊躇,人間紛紛臭如帑。

         五行章第二十五

五行相推反归一,三五合气九九节,可用隐地回八术,伏牛幽阙罗品列。三名出于生死际,洞房灵象斗日月,父曰泥丸母雌一,三光焕照入子室。能存玄真万事毕,一身精神不可失。

         高奔章第二十六

高奔日月吾上道,鬱儀結璘善相保,乃見玉清虛無老,可以回顏填血腦。口銜靈芝携五星,腰帶虎籙佩金璫,駕歘接生宴東蒙。

         玄元章第二十七

玄元上一魂魄煉,一之為物叵卒見,須得至真始顧眄,至忌死氣諸穢賤,六神合集虛中宴。結珠固精養神根,玉(⺮氏)金籥常完堅,閉口屈舌食胎津,使我遂煉獲飛僊。

         僊人章第二十八

僊人道士非有神,積精累氣以為真。黃童妙音難可聞,玉書絳簡赤丹文。字曰真人巾金巾,負甲持符開金門,火兵符圖備靈關,前昂後卑高下陳。持劍百丈舞錦幡,十絕盤空扇紛紜,火鈴冠霄墜落煙,安在黃闕兩眉間,此非枝葉實是根。

         紫清章第二十九

紫清上皇大道君,太玄太和俠侍端,化生萬物使我僊,飛昇十天駕玉輪。晝夜七日思勿眠,子能修之可長存。積功成煉非自然,是由精誠亦守一,內守堅固真之真,虛中恬淡自致神。

         百榖章第三十

百穀之實土地精,五味外美邪魔腥,臭亂神明胎氣零,那從反老得還嬰?三魂忽忽魄糜傾!何不食氣太和精,故能不死入黃寧。

         心典章第三十一

心典一體五臟王,動靜念之道德行,清潔善氣自明光,坐起吾俱共棟樑,晝日曜景暮閉藏,通達華精調陰陽。

         經歷章第三十二

經歷六合隱卯酉,兩腎之神主延壽,轉降適斗藏初九,知雄守雌可無老,知白守黑見坐守。

         肝氣章第三十三

肝气郁勃清且长,罗列六腑生三光。心精意专内不倾,上合三焦下玉浆。玄液云行去臭香,治荡发齿炼五方。去津玄膺入明堂,下溉喉咙神明通。坐侍华盖游贵京,飘飘三清席清凉,五色云气纷青葱,闭目内眄自相望,使诸心神还自崇,七玄英华开命门,通利天道存玄根。百二十年犹可还,过此守道诚甚难,唯侍九转八琼丹,要复精思存七元,日月之华救老残,肝气周流终无端。

         肺之章第三十四

肺之為氣三焦起,視聽幽冥候童子,調理五華精髮齒,三十六咽玉池裏,開通百脈血液始。顏色生光金玉澤,齒堅髮黑不知白,存此真神勿落落,當憶紫宮有座席,衆神合會轉相索。

         隱藏章第三十五

隱藏羽蓋看天舍,朝拜太陽樂相呼,明神八威正辟邪,脾神還歸是胃家。耽養靈根不復枯,閉塞命門保玉都,萬神方胙壽有餘,是謂脾建在中宮。五臟六腑神明主,上合天門入明堂,守雌存雄頂三光,外方內圓神在中。通利血脉五臟豐,骨青筋赤髓如霜,脾救七竅去不詳,日月列布設陰陽。兩神相會化玉英,淡然無味天人糧,子丹進饌肴正黃,乃曰琅膏及玉霜。太上隱環八素瓊,溉益八液腎受精,伏於太陰見我形,揚風三玄出始青。恍惚之間至清靈,戲於飆臺見赤生,逸域熙真養華榮,內盼沉默煉五形。三氣徘徊得神明,隱龍遁芝雲琅英,可以充飢使萬靈,上蓋玄玄下虎章。

         沐浴章第三十六

沐浴盛潔棄肥薰,入室東向誦玉篇,約得萬遍義自鮮,散髮無欲以長存。五味皆至正氣還,夷心寂悶勿煩冤。過數已畢體神精,黃華玉女告子情,真人既至使六丁,即授隱芝大洞經。十讀四拜朝太上,先謁太帝後北向,黃庭內經玉書暢。授者曰師受者盟,雲錦鳳羅金鈕纏,以代割髮肌膚全,携手登山歃液丹,金書玉景乃可宣。傳得審授告三官,勿令七祖受冥患,太上微言致神僊,不死之道此其文。

 

1.    上清章第一
thượng thanh chương đệ nhất 
2.上清紫霞虛皇前 太上大道玉晨君 閑居珠作七言 散化五形變萬神 是為  黃庭 作內篇 琴心三疊舞胎僊 九氣映明齣霄間 神蓋童子生紫煙 是曰玉書可精硏 詠之萬徧昇三天 韆災以消百病痊 不憚虎狼之兇殘 亦以卻老年永延
Thượng thanh tử h hư hong tiềnthi thượng đại đạo ngọc thần qunnhn cư chu tc thất ngntn ha ngũ hnh biến vạn thầnthị vi hong đnh tc nội thinCầm tmtam điệp vũ thai tincửu kh nh minh xch tiu gianthần ci đồng tử sanh tử ynthị viết ngọc thư khả tinh nghinVịnh chi vạn biến thăng tam thinthin tai dĩ tiu bch bệnhthuynbất đan hổ lang chi hung tndiệc dĩ khước lo nin vĩnh din 
3.    上有章第二
thượng hữu chương đệ nhị 
4.上有魂靈下關元 左為少陽又太陰 後有密戶前生門 齣日入月呼吸存 所合列宿分 紫煙上下三素雲 灌漑五華植靈根 七液洞流衝盧間 迴紫抱黃入丹田 幽室內明照陽門
Thượng hữu hồn linh hạ quan nguyntả vi thiếu dương hựu thi mhậu hữu mật hộ tiền sinh mnxch nhật nhập nguyệt h hấp tồnNguyn sở hiệp liệt tc phậntửyn thượng hạ tam tố vnQun khi ngũ hoa thực linh cănthất dịch đỗng lưu xung l gianhồi tử bo hong nhập đan điềnu thất nội minh chiếu dương mn 
5.    口為章第三
khẩu vi chương đệ tam 
6.口為玉池太龢宮 漱嚥靈液災不幹 體生光華氣香蘭 卻滅百邪玉鍊顏 審能修之登廣寒 書夜不寐乃成真 雷鳴電激神泯泯
Khẩu vi ngọc tr thi ha cungsấu yết linh dịch tai bất cnthể sinh quang hoa kh hương lankhước diệt bch t ngọc luyện nhanThẩm năng tu chi đăng quảng hnthư dạ bất mị ni thnh chnli minh điện kch thần mẫn mẫn 
7.    黃庭章第四
hong đnh chương đệ tứ 
8.黃庭內人服錦衣 紫華飛裙雲氣羅 丹青綠條翠靈柯 七蕤玉籥閉兩扉 重掩金關密樞機 玄泉幽闕高崔巍 三田之中精氣微 嬌女窈窕翳霄暉 重堂煥煥揚八威 天庭地關列斧斤 靈檯盤固永不衰
Hong đnh nội nhn phục cẩm ytử hoa phi quần vn kh lađan thanh lục điều thy linh khathất nhuy ngọc thược bế lưỡng phitrọng yểm kim quan mật xu cơHuyền tuyền u khuyết cao thi nguytam điền chi trung tinh kh vikiều nữ yểu điệu ế tiu huytrọng đường hon hon dương bt uythin đnh địa quan liệt phủ cnlinh đi bn cố vĩnh bất suy 
9.    中池章第五
trung tr chương đệ ngũ 
10. 中池內神服赤珠 丹錦雲袍帶虎符 橫津三寸靈所居 隱芝翳鬱自相扶
Trung tr nội thần phục xch chuđan cẩm vn bo đi hổ phhonh tn tam thốn linh sở cưẩn chi ế uất tự tương ph 

11.    天中章第六

thin trung chương đệ lục 

12.
天中之嶽精謹修 靈宅既清玉帝遊 通利道路無終休 眉號華蓋覆明珠 九幽日月洞虛元 宅中有真常衣丹 審能見之無疾患 赤珠靈裙華蒨粲 舌下玄膺生死岸 齣青入玄二 子若遇之昇天漢

Thin trung chi nhạc tinh cẩn tulinh trạch k thanh ngọc đế duthng lợi đạo lộ v chung hưuMy hiệu hoa ci phục minh chucửu u nhật nguyệt đỗng hư nguyntrạch trung hữu chn thường y đanthẩm năng kiến chi v tật hoạnXch chu linh quần hoa thiến snthiệt hạ huyền ưng sinh tử ngạnXch thanh nhập huyền nhị hontử nhược ngộ chi thăng thin hn 

13.    至道章第七

ch đạo chương đệ thất 

14.至道不煩訣存真 泥丸百節皆有神 髮神蒼華字太元 腦神精根字泥丸 眼神明上字英玄 鼻神玉壟字靈堅 耳神空閑字幽田 舌神通命字正倫 齒神崿鋒字羅韆 一麵之神宗泥丸 泥丸九真皆有房 方圓一寸處此中 同服紫衣飛羅裳 但思一部壽無窮 非各別住居腦中 列位佽坐嚮外方 所存在心自相當

Ch đạo bất phiền quyết tồn chnn hon bch tiết giai hữu thầnpht thần thương hoa tự thi nguynno thần tinh căn tự n honnhn thần minh thượng tự anh huyềnt thần ngọc lũng tự linh kinnhĩ thần khống nhn tự u điềnthiệt thần thng mệnh tự chnh lunxỉ thần ? phong tự la thinNhất miến chi thần tng n honn hon cửu chn giai hữu phngphương vin nhất thốn xứ thử trungđồng phục tử y phi la thườngĐn tư nhất bộ thọ v cngphi cc biệt tr cư no trungliệt vị thứ tọa hưởng ngoại phươngsở tồn tại tm tự tương đương 

15.    心神章第八

tm thn chương đệ bt 

16.心神丹元字守靈 肺神皓華字虛成 肝神龍煙字含明 翳鬱導煙主濁清 腎神玄冥字育嬰 脾神常在字魂停 膽神龍曜字威明 六腑五臟神體精 皆在心內運天經 書夜存之自長生

Tm thần đan nguyn tự thủ linhphế thần hạo hoa tự hư thnhcan thần long yn tự hm minhế uất đạo yn thiển trọc thanhthận thần huyền minh tự dục anht thần thường tại tự hồn đnhđảm thần long diệu tự uy minhLục phủ ngũ tạng thần thể tinhgiai tại tm nội vận thin kinhthư dạ tồn chi tự trường sinh 

17.    肺部章第九

 phế bộ chương đệ cửu 

18.肺部之宮似華蓋 下有童子坐玉闕 七元之子主調氣 外應中嶽鼻齊位 素錦衣裳黃雲帶 喘息呼吸體不快 急存白元龢六氣 神僊久視無災害 用之不已形不滯

Phế bộ chi cung tự hoa cihạ hữu đồng tử tọa ngọc khuyếtthất nguyn chi tử chủ điệu khngoại ứng trung nhạc t tề vịTố cẩm y thường hong vn đisuyễn tức h hấpthể bất khoicấp tồn bạch nguyn ha lục khthần tin cửu thị v tai hạidụng chi bất dĩ hnh bất trệ 

19.    心部章第十

tm bộ chương đệ thập 

20.心部之宮蓮含華 下有童子丹元家 主適寒熱榮衛龢 丹錦飛裳披玉羅 金鈴硃帶坐婆娑 調血理命身不枯 外應口舌吐玉華 臨絕呼之亦登蘇 久久行之飛太霞

Tm bộ chi cung lin hm hoahạ hữu đồng tử đan nguyn giathiển thch hn nhiệt vinh vệ hađan cẩm phi thường phi ngọc lakim linh chu đi tọa b saĐiệu huyết l mệnh thn bất khngoại ứng khẩu thiệt thổ ngọc hoalm tuyệt h chi diệc đăng tcửu cửu hnh chi phi thi h 

21.    肝部章第十一

can bộ chương đệ thập nhất 

22.肝部之宮翠重裏 下有青童神公子 主諸關鏡聰明始 青錦披裳珮玉鈴 龢製魂魄津液平 外應眼目日月精 百痾所鍾存無英 同用七日自充盈 垂絕念神死復生 攝魂還魄永無傾

Can bộ chi cung thy trọng lhạ hữu thanh đồng thần cng tửthiển chư quan knh thng minh thủythanh cẩm phi thường bội ngọc linhha chế hồn phch tn dịch bnhngoại ứng nhn mục nhật nguyệt tinhBch a sở chung tồn v anhđồng dụng thất nhật tự sung doanhthy tuyệt niệm thần tử phc sanhnhiếp hồn hon phch vĩnh v khuynh 

23.    腎部章第十二

thận bộ chương đệ thập nhị 

24.腎部之宮玄關圓 中有童子冥上玄 主諸六腑九液源 外應兩耳百液津 蒼錦雲衣舞龍幡 上緻明霞日月煙 百病韆災急當存 兩部水王對生門 使人長生昇九天

Thận bộ chi cung huyền quan vintrung hữu đồng tử minh thượng huyềnthiển chư lục phủ cửu dịch nguynngoại ứng lưỡng nhĩ bch dịch tnthương cẩm vn y vũ long phinThượng tr minh h nhật nguyệt ynbch bệnh thin tai cấp đương tồnlưỡng bộ thủy vương đối sinh mnsử nhn trường sinh thăng cửu thin 

25.    脾部章第十三

t bộ chương đệ thập tam 

26.脾部之宮屬戊己 中有明童黃裳裏 消榖散氣攝牙齒 是為太倉兩明童 坐在金臺城九重 方圓一寸命門中 主調百穀五味香 闢卻虛羸無病傷 外應尺宅氣色芳 光華所生以錶明 黃錦玉衣帶虎章 註念三老子輕翔 長生高僊遠死殃

T bộ chi cung thuộc mậu kỷtrung hữu minh đồng hong thường ltiu cốc tn kh nhiếp nha xỉthị vi thi thương lưỡng minh đồngtọa tại kim đi thnh cửu trọngphương vin nhất thốn mệnh mn trungChủ điệu bch cốc ngũ vị hươngtịch khước hư luy v bệnh thươngngoại ứng xch trạch kh sắc phươngquang hoa sở sinh dĩ ? minhhong cẩm ngọc y đi hổ chươngch niệm tam lo tử khinh tườngtrường sinh cao tin viễn tử ương 
27.    膽部章第十四
ĐD
ảm bộ chương đệ thập tứ 
28.膽部之宮六腑精 中有童子曜威明 雷電八振揚玉旌 龍旗橫天擲火鈴 主諸氣力攝虎兵 外應眼童鼻柱間 腦髮相扶亦俱鮮 九色錦衣綠華裙 珮金帶玉龍虎文 能存威明乘慶雲 役使萬神朝三元

Đảm bộ chi cung lục phủ tinhtrung hữu đồng tử diệu uy minhli điện bt chấn dương ngọc tinhlong kỳ honh thin trịch hỏa linhThiển chư kh lực nhiếp hổ binhngoại ứng nhn đồng t trụ gianno pht tương ph diệc cu tincửu sắc cẩm y lục hoa quầnbội kim đi ngọc long h vănnăng tn uy minh tha khnh vndch s vn thn triu tam nguyn 

29.    脾長章第十五

t trường chương đệ thập ngũ 

30.脾長一尺掩太倉 中部老君治明堂 厥字靈元名混康 治人百病消榖糧 黃衣紫帶龍虎章 長精益命賴君王 三呼我名神自通 三老同坐各有朋 或精或胎別執方 桃核合延生華芒 男女徊九有桃康 道父道母對相望 師父師母丹玄鄉 可用存思登虛空 殊途一會歸要終 閉塞三關握固停 含漱金醴吞玉英 遂至不飢三蟲亡 心意常龢緻心昌 五嶽之雲氣彭亨 保灌玉盧以自償 五形完堅無災殃
T trường nhất xch yểm thi thươngtrung bộ Lo Qun trị minh đườngquyết tự linh nguyn danh hỗn khangtrị nhn bch bệnh tiu cốc lươnghong y tử đi long hổ chươngtrường tinh ch mệnh lại qun vươngTam h ng danh thần tự thngtam lo đồng tọa cc hữu bằnghoặc tinh hoặc thai biệt chấp phươngđo hạch hiệp din sanh hoa mangNam nữ hồi cửu hữu đo khangđạo phụ đạo mẫu đối tương vọngsư phụ sư mẫu đan huyền hươngkhả dụng tồn tư đăng hư khngth đồ nhất hội quy yếu chungBế tắc tam quan c cố đnhhm sấu kim lễ thn ngọc anhtoại ch bất cơ tam trng vongtm  thường ha tr tm xươngNgũ Nhạc chi vn kh bnh hanhbảo qun ngọc l dĩ tự thườngngũ hnh hon kin v tai ương 

31.    上睹章第十六

thượng đổ chương đệ thập lục 

32.上睹三元如連珠 落落明景照九隅 五靈夜燭煥八區 子存內皇與我遊 身披鳳衣銜虎符 一至不久昇虛無 方寸之中念深藏 不方不圓閉牖窗 三神還精老方壯 魂魄內守不爭競 神生腹中銜玉璫 靈註幽闕那得喪 琳條萬尋可蔭仗 三魂自寧帝書命

Thượng đổ tam nguyn như lin chulạc lạc minh cảnh chiếu cửu ngungngũ linh dạ chc hon bt khuTử tồn nội hong dữ ng duthn phi phượng y hm hổ phnhất ch bất cửu thăng hư vPhương thốn chi trung niệm thm tngbất phương bất vin bế dũ songtam thần hon tinh lo phương trnghồn phch nội thủ bất tranh cạnhThầnsanh phc trung hm ngọc đanglinh ch u khuyết na đắc tnglm điều vạn tầm khả ấm trượngtam hồn tự nịnh đế thư mệnh 

33.    靈臺章第十七

linh đi chương đệ thập thất 

34.靈臺鬱藹望黃野 三寸異室有上下 間關營衛高玄受 洞房紫極靈門戶 是昔太上告我者 左神公子發神語 右有白元併立處 明堂金匱玉房間 上清真人當吾前 黃裳子丹氣頻煩 借問何在兩眉端  內俠日月列宿陳 七曜九元冠生門
Linh đi uất i vọng hong dtam thốn dị thất hữu thượng hạgian quan doanh vệ cao huyền thụđộng phng tử cực linh mn hộThị tch thi thượng co ng giảtả thầncng tử pht thần ngữhữu hữu bạch nguyn ? lập xứminh đường kim quỹ ngọc phng gianthượng thanh chn nhn đương ng tiềnHong thường tử đan kh tần phồnt vấn h tại lưỡng my đoanNội hiệp nhật nguyệt liệt tc trầnThất Diệu cửu nguyn quan sanh mn 
35.    三關章第十八

tam quan chương đệ thập bt 

36. 三關之中精氣深 九微之內幽且陰 口為天關精神機 足為地關生命扉 手為人關把盛衰

Tam quan chi trung tinh kh Thẩmcửu vi chi nội u thả mkhẩu vi thin quan tinh thần tc vi địa quan sinh mệnh phithủ vi nhn quan bả thịnh suy 

 

1.    若得章第十九

 nhược đắc chương đệ thập cửu 

2.若得三宮存玄丹 太一流珠安崑崙 重中樓閣十二環 自高自下皆真人 玉堂絳宇盡玄宮 璇璣玉衡色蘭玕 瞻望童子坐盤桓 問誰家子在我身  此人何去入泥丸 千千百百自相連 一一十十似重山 雲儀玉華俠耳門 赤帝黃老與我魂 三真扶骨共房津 五斗煥明是七元 日月飛行六合間 帝鄉天中地戶端 面部魂神皆相存

Nhược đắc tam cung tồn huyền đanthi nhất lưu chu an cn lntrọng trung lu cc thập nhị hontự cao tự hạ giai chn nhnNgọc đường ging vũ tận huyền cungtuyền ki ngọc hnh sắc lan canchim vọng đồng tử tọa bn honvấn thy gia tử tại ng thnThử nhn h khứ nhập n honthin thin bch bch tự tương linnhất nhất thập thập tự trọng sanVn nghi ngọc hoa hiệp nhĩ mnxch đế Hong Lo dữ ng hồntam chn ph cốt cộng phng tnngũ đấu hon minh thị thất nguynnhật nguyệt phi hnh lục hợp gianđế hương thin trung địa hộ đoandiện bộ hồn thần giai tương tồn 

3.    呼吸章第二十

 h hấp chương đệ nhị thập 

4.呼吸元氣以求僊 僊公公子似在前 朱鳥吐缩白石源 結精玉胞化生身 留胎止精可長生 三氣右徊九道明 正一含華乃充盈 遙望一心如羅星 金室之下可不傾 延我白首反孩嬰

H hấp nguyn kh dĩ cầu tintin cng cng tử tự tại tiềnchu điểu thổ sc bạch thạch nguynkết tinh ngọc bo ha sinh thnlưu thai chỉ tinh khả trường sinhTam kh hữu hồi cửu đạo minhchnh nhất hm hoa ni sung doanhdao vọng nhất tm như la tinhkim thất chi hạ khả bất khuynhdin ng bạch thủ phản hi anh 

5.    瓊室章第二十一

quỳnh thất chương đệ nhị thập nhất 

6.瓊室之中八素集 泥丸夫人當中立 長谷玄鄉繞郊邑 六龍散飛難分別 長生至慎房中急 何為死作令神泣  忽之禍鄉三靈歿 但當吸氣錄子精 寸田尺宅可治生 若當決海百瀆飲 葉去樹枯失青青 氣亡液漏非己形 專閉御景乃長寧 保我泥丸三奇靈 恬淡閑視內自明 物物不干泰而平 矣匪事老復丁 思詠玉書入上清

Quỳnh thất chi trung bt tố tậpn hon phu nhn đương trung lậptrường cốc huyền hương nhiễu giao ấplục long tn phi nan phn biệtTrường sinh ch thận phng trung cấph vi tử tc lệnh thần khấpHốt chi họa hương tam linh mộtĐn đương hấp kh lục tử tinhthốn điền xch trạch khả trị sinhnhược đương quyết hải bch độc ẩmdiệp khứ thụ kh thất thanh thanhkh vong dịch lậu phi kỷ hnhChuyn bế ngự cảnh ni trường nịnhbảo ng n hon tam k linhđiềm đạm nhn thị nội tự minhvật vật bất can thi nhi bnh? hĩ phỉ sự lo phc đinhtư vịnh ngọc thư nhập thượng thanh 

7.    常念章第二十二

thường niệm chương đệ nhị thập nhị 

8.常念三房相通達 洞視得見無內外 存漱五芽不飢渴 神華執巾六丁謁 急守精室勿妄泄 閉而寶之可長活 起自形中初不闊 三官近在易隱括 虛無寂寂空中素 使形如是不當污 九室正虛神明舍 存思百念視節度 六腑修治勿令故 行自翔入雲路
Thường niệm tam phng tương thng đạtđỗng thị đắc kiến v nội ngoạitồn sấu ngũ nha bất cơ khtthần hoa chấp cn lục đinh yếtCấp thủ tinh thất vật vọng tiếtbế nhi bảo chi khả trường hoạtKhởi tự hnh trung sơ bất khottam quan cận tại dịch ẩn qut v tịch tịch khng trung tốsử hnh như thị bất đương Cửu thất chnh hư thần minh xtồn tư bch niệm thị tiết độlục phủ tu trị vật lệnh cốhnh tự ? tường nhập vn lộ 
9.    治生章第二十三
tr sinh chương đệ nh thp tam 
10.治生之道了不煩 但修洞玄與玉篇 兼行形中八景神 二十四真出自然 高拱無為魂魄安 清淨神見與我言 安在紫房幃幕間 立坐室外三五玄 燒香接手玉華前 共入太室璇璣門 高研恬淡道之園 內視密盼盡見真 真人在己莫問鄰 何處遠索求因緣
Trị sinh chi đạo liễu bất phiềnđn tu đỗng huyền dữ ngọc thinkim hnh hnh trung bt cảnh thầnnhị thập tứ chn xuất tự nhincao củng v vi hồn phch anthanh tịnhthần kiến dữ ng ngnan tại tử phng vi mạc gianlập tọa thất ngoại tam ngũ huyềnThiu hương tiếp thủ ngọc hoa tiềncộng nhập thi thất tuyền ki mncao nghin điềm đạm đạo chi vinnội thị mật phn tận kiến chnchn nhn tại kỷ mạc vấn lnh xứ viễn tc cầu nhn duyến 
11.    隱景章第二十四
ẩn cảnh chương đệ nhị thập tứ 
12.隱景藏形與世殊 含氣養精口如朱 帶執性命守虛無 名入上清死錄除 三神之樂由隱居 遊遨無遺憂 羽服一整八風驅 控駕三素乘晨霞 金辇正位從玉舆 何不登山誦我書 鬱鬱窈窈真人墟 入山何難故躊躇 人間紛紛臭如帑

Ẩn cảnh tng hnh dữ thế thhm kh dưỡng tinh khẩu như chuđi chấp tnh mệnh thủ hư vdanh nhập thượng thanh tử lục trừtam thần chi lạc do ẩn cưThc du ngao v di ưuvũ phục nhất chỉnh bt phong khukhống gi tam tố thừa thần hkim liễn chnh vị tng ngọc dưh bất đăng sơn tụng ng thưUất uất yểu yểu chn nhn khưnhập sơn h nan cố tr trnhn gian phn phn x như n 
13.    五行章第二十五
ngũ hnh chương đệ nhị thập ngũ 
14.五行相推反归一 三五合气九九节 可用隐地回八术 伏牛幽阙罗品列 三名出于生死际 洞房灵象斗日月 父曰泥丸母雌一 三光焕照入子室 能存玄真万事毕 一身精神不可失
Ngũ hnh tương thi phản quy nhấttam ngũ hiệp kh cửu cửu tiếtkhả dụng ẩn địa hồi bt truậtmật ngưu u khuyết la phẩm liệtTam danh xuất ư sinh tử tếđộng phng linh tượng đấu nhật nguyệtphụ viết n hon mẫu thư nhấttam quang hon chiếu nhập tử thấtNăng tồn huyền chn vạn sự tấtnhất thn tinh thần bất khả thất 

15.    高奔章第二十六
cao bn chương đệ nhị thập lục 
16.高奔日月吾上道 鬱儀結善相保 乃見玉清虛無老 可以回顏填血腦 口銜靈芝携五星 腰帶虎籙佩金璫 接生宴東蒙

Cao bn nhật nguyệt ng thượng đạouất nghi kết ? thiện tương bảoni kiến ngọc thanh hư v lokhả  hồi nhan điền huyết noKhẩu hm linh chi huề ngũ tinhyu đi hổ lục bội kim đanggi  tiếp sinh yến đng mng 
17.    玄元章第二十七
huyền nguyn chương đệ nhị thập thất 
18.玄元上一魂魄煉 一之為物叵卒見 須得至真始顧眄 至忌死氣諸穢賤 六神合集虛中宴 結珠固精養神根    金籥常完堅 閉口屈舌食胎津 使我遂煉獲飛僊
Huyền nguyn thượng nhất hồn phch luyệnnhất chi vi vật phả tốt kiếntu đắc ch chn thủy cố miệnch kị tử kh chư uế tiệnlục thần hiệp tập hư trung yếnKết chu cố tinh dưỡng thần cănngọc thị kim thược thường hon kinbế khẩu khuất thiệt thực thai tnsử ng toại luyện hoạch phi tin 
19.    僊人章第二十八
tin nhn chương đệ nhị thập bt 
20.僊人道士非有神 積精累氣以為真 黃童妙音難可聞 玉書絳簡赤丹文 字曰真人巾金巾 負甲持符開金門 火兵符圖備靈關 前昂後卑高下陳 持劍百丈舞錦幡 十絕盤空扇紛紜 火鈴冠霄墜落煙 安在黃闕兩眉間 此非枝葉實是根
Tin nhn Đạo Sĩ phi hữu thầntch tinh lũy kh dĩ vi chnHong đồng diệu m nan khả vănngọc thư ging giản xch đan vănTự viết chn nhn cn kim cnphụ gip tr phkhai kim mnhỏa binh ph đồ bị linh quantiền ngang hậu ti cao hạ trầnTr kiếm bch trượng vũ cẩm phinthập tuyệt bn khng phiến phn vnhỏa linh quan tiu trụy lạc ynan tại hong khuyết lưỡng my gianthử phi chi diệp thực thị căn 

21.    紫清章第二十九
tử thanh chương đệ nhị thập cửu