www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Hán Việt Dịch S Lược 

Giáo Sư
Nguyễn Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Main Menu

 
 


HÁN VIỆT DỊCH S LƯỢC

GS Nguyễn Hữu Quang

Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

 

 

CHƯƠNG 22

 

DỊCH-TƯỢNG-SỐ

  

 (Tiếp theo Kỳ 166) 
 

Hoàng Kim Sách Toàn Văn

黃 金 策 全

 

12. 01    
01 Chương Thiên Thời 

________________________________________ 
14.天道杳冥 豈可度思夫旱潦易爻微渺 自能驗彼之陰晴當究父財 勿憑水火妻財髮動 八方鹹仰晴光父母與隆 四海儘霑雨澤應乃太虛 逢空則雨晴難擬世為大塊 受剋則天變非常日辰主一日之陰晴子孫管九天之日月若論風雲 全憑兄弟要知雷電 但看官爻?
Thiên đạo yểu minhkhởi khả độ tư phu hạn lạo?Dịch hào vi miểutự năng nghiệm bỉ chi âm t́nh?Đương cứu phụ tàivật bằng thủy hỏa?Thê tài phát độngbát phương hàm ngưỡng t́nh quang?Phụ mẫu dữ longtứ hải tẫn triêm vũ trạch?Ứng năi thái hưphùng không tắc vũ t́nh nan nghĩ?Thế vi đại khốithụ khắc tắc thiên biến phi thường?Nhật thần thiển nhất nhật chi âm t́nh?Tử tôn quản cửu thiên chi nhật nguyệt?Nhược luận phong vântoàn bằng huynh đệ Yếu tri lôi điệnđăn khán quan hào? 
15. 更隨四季推詳 鬚配五行參決晴或逢官 為煙為霧雨而遇福 為電為虹?  應値子孫 碧落無瑕之半點?  世臨土鬼 黃沙多散漫於韆村?  三合成財 問雨那堪入卦五鄉連父 求晴怪殺臨空?  財化鬼 陰晴未定父化兄 風雨靡常?  母化子孫 雨後長虹垂螮蝀 弟連福德 雲中日月齣蟾蛛?  父持月建 必然陰雨連旬兄坐長生 擬定狂風纍日?  父財無助 旱潦有常福德帶刑 日月必蝕?
Canh tùy tứ quư thôi tườngtu phối ngũ hành tham quyết?T́nh hoặc phùng quanvi yên vi vụ?Vũ nhi ngộ phúcvi điện vi hồng? Ứng trị tử tônbích lạc vô hà? chi bán điểm? Thế lâm thổ quỷhoàng sa đa tản mạn ư thiên thôn? Tam hợp thành tàivấn vũ na kham nhập quái?Ngũ hương liên phụcầu t́nh quái sát lâm không? Tài hóa quỷâm t́nh vị định?Phụ hóa huynhphong  mị thường? Mẫu hóa tử tônvũ hậu trường hồng thùy đế đôngđệ liên phúc đứcvân Trung nhật nguyệt xích thiềm chu? Phụ tŕ nguyệt kiếntất nhiên âm vũ liên tuần?Huynh tọa trường sinhnghĩ định cuồng phong luy nhật? Phụ tài vô trợhạn lạo hữu thường? Phúc đức đái h́nhnhật nguyệt tất thực? 
16. 雨嫌妻位之逢衝 晴利父爻之入墓?  子伏財飛 簷下曝夫猶抑鬱父衰官旺 門前行客尚趑趄?  福合應爻木動交而游絲漫野 鬼衝身位金星會而陰霧迷空?  卦値暗衝 雖空有望爻逢合住 縱動無功?  合父鬼衝開 有雷則雨合財兄剋破 無風不晴?  坎巽互交 此日雪花飛六齣陰陽各半 今朝霖雨慰三農?  兄弟木興繫巽風 而馮夷何其肆虐?  妻財髮動屬乾陽 而旱魃鬍爾行兇?
Vũ hiềm thê vị chi phùng xungt́nh lợi phụ hào chi nhập mộ? Tử mật tài phidiêm hạ bộc phu do ức uất?Phụ suy quan vượngmôn tiền hành khách thượng tư thư? Phúc hiệp ứng hào mộc động giao nhi du ti mạn dăquỷ xung thân vị kim tinh hội nhi âm vụ mê không? Quái trị ám xungtuy không hữu vọng, hào phùng hợp trụtúng động vô công? Hiệp phụ quỷ xung khaihữu lôi tắc vũ?Hiệp tài huynh khắc phá phong bất t́nh? Khảm tốn hỗ giaothử nhật tuyết hoa phi lục xích?Âm dương các bánkim triêu lâm vũ ủy tam nông? Huynh đệ mộc hưng hệ tốn phongnhi Phùng Di hà kỳ tứ ngược? Thê tài phát động thuộc can dươngnhi hạn bạt hồ nhĩ hành hung? 
17. 六龍禦天 祗為蛇與震卦  五雷驅電 蓋緣鬼髮離宮?  土星依父 雲行雨施之天  木德扶身 日煖風龢之景?  半晴半雨 卦中財父同興  多霧多煙 爻上財宮皆動?  身値同人 雖晴而日鎗含曜  世持福德 總雨而雷鼓藏聲?  父空財伏 鬚究輔爻  剋日取期 當明佔法?  要知其詳 别陰陽可推晴雨  慾知其細 明衰旺以決重輕?  能窮易道之精微 自與天機而吻合?
Lục long ngữ thiênchi vi xà dữ chấn quáingũ lôi khu điệncái duyến quỷ phát ly cung? Thổ Tinh y phụvân hành vũ thi chi thiênmộc đức phù thânnhật noăn phong ḥa chi cảnh? Bán t́nh bán vũquái trung tài phụ đồng hưngđa vụ đa yênhào thượng tài cung giai động? Thân trị đồng nhântuy t́nh nhi nhật sanh hàm diệuthế tŕ phúc đứctổng vũ nhilôi cổ tàng thanh? Phụ không tài mậttu cứu phụ hàokhắc nhật thủ kỳđương minh chiếm pháp? Yếu tri ḱ tườngbiệt âm dương khả thôi t́nh vũdục tri ḱ tếminh suy vượng dĩ quyết trọng khinh? Năng cùng dịch đạo chi tinh vitự dữ thiên cơ nhi vẫn hợp? 
18. 陰晴寒暑 天道之常 水旱兵災 年時之變 慾決禍於一年 鬚審吉兇於八卦   初觀萬物莫居死絕之鄉 佽察群黎喜在旺生之地   三言府縣官僚兄動 則徵科必畐  四論九卿相衝身 則巡警無私   五為君上之爻 六為昊天之位   應亦為天 剋世則天心不順  世還為地 逄空則人物多災   太歲逄兇乘旺 有溫州之大颶流年直鬼帶刑 成漢寢之轟雷   髮動妻財 旱若成湯之日 交重父母 潦如堯帝之時   猛烈火官回祿 興災於照應汪洋水鬼玄冥 作禍於江淮
Âm t́nh hàn thửthiên đạo chi thườngthủy hạn binh tainiên thời chi biếndục quyết họa ? ư nhất niêntu thẩm cát hung ư bát quái  sơ quan vạn vật mạc cư tử tuyệt chi hươngthứ sát quần lê hỉ tại vượng sanh chi địa tam ngôn phủ huyện quan liêu huynh độngtắc chinh khoa tất ?tứ luận cửu khanh tương xung thântắc tuần cảnh vô tư  ngũ viquân thượng chi hàolục vi hạo thiên chi vị ứng diệc vi thiênkhắc thế tắc thiên tâm bất thuậnthế hoàn vi địabàng không tắc nhân vật đa tai  Thái Tuế bàng hung thừa vượnghữu ôn châu chi đại cụ lưu niên trực quỷ đái h́nhThành Hán tẩm chi oanh lôi phát động thê tàihạn nhược thành thang chi nhậtgiao trọng phụ mẫulạo như nghiêu đế chi thời mănh liệt hỏa quan Hồi Lộchưng tai ư chiếu ứng uông dương thủy quỷ huyền minhtác họa ư giang hoài  
19. 尤怕屬金四海 幹戈如鼎沸更嫌値土韆門 疫厲若符同   逄硃雀而化 財動則旱蝗相繼遇勾陳而加世位 兄興則饑饉相仍   莾興盜起由 玄武之當官災沴異多 因螣蛇之禦世   若在乾宮 天鼓兩鳴於元未   如當震卦 雷霆獨異於國初   艮主山崩臨應 則宋都有五石之隕   坤為地震 帶刑則懷仁有二所之崩   坎化父爻 雨血雨毛兼雨土   巽兄弟 紅風風黑及風施   日生黑子 宋恭驚離象之反常沼起白龍 唐玄遭兌金之變異   髮動空亡 乃驗天書之詐居臨內卦 定成黑眚之妖   慾知天變於何方 鬚究地支而分野身持 其年必穫休詳   世受刑傷 此歲多遭驚怪年豐歲稔 生旺而無傷   鼕煖夏涼 水火休囚而莫助
Vưu phạ thuộc kim tứ hảicán qua như đỉnh phí canh hiềm trị thổ thiên môndịch lệ nhược phù đồng bàng chu tước nhi hóa ? hàotài động tắc hạn hoàng tương kế ngộ câu trần nhi gia thế vịhuynh hưng tắc cơ cận tương nhưng măng hưng đạo khởi dohuyền vũ chi đương quan tai lệ dị đanhân đằng xà chi ngữ thế nhược tại can cungthiên cổ lưỡng minh ư nguyên vị như đương chấn quáilôi đ́nh độc dị ư quốc sơ cấn thiển sơn băng lâm ứngtắc tống đô hữu ngũ thạch chi vẫn khôn vi địa chấnđái h́nh tắc hoài nhân hữu nhị sở chi băng khảm hóa phụ hàovũ huyết vũ mao kiêm vũ thổ tốn huynh đệhồng phong phong hắc cập phong thi nhật sanh hắc tửtống cung kinh ly tượng chi phản thường chiểu khởi bạch longđường huyền tao đoái kim chi biến dị phát động không vongnăi nghiệm thiên thư chi trá cư lâm nội quáiđịnh thành hắc sảnh chi yêu dục tri thiên biến ư hà phươngtu cứu địa chi nhi phân dă thân tŕ ? đứcḱ niên tất hoạch hưu tường thế thụ h́nh thươngthử tuế đa tao kinh quái niên phong tuế nhẫmtài ? sanh vượng nhi vô thương  đông noăn hạ lươngthủy hỏa hưu tù nhi mạc trợ  
20. 他宮傷剋 外番侵凌本卦休囚 國家衰替陰陽相合 定然雨風調兄鬼皆亡 必主民安國泰   推明天道能知萬象之森識透玄機奚啻一年之休咎
Tha cung thương khắcngoại phiên xâm lăng bổn quái hưu tùquốc gia suy thế âm dương tương hợpđịnh nhiên  phong điệu huynh quỷ giai vongtất thiển dân an quốc thái thôi minh thiên đạo năng tri vạn tượng chi sâm thức thấu huyền cơ hề thí nhất niên chi hưu cữu   

1. 02       
02 Chương Niên thời
 

2. 陰晴寒暑 天道之常 水旱兵災 年時之變 慾決禍於一年 鬚審吉兇於八卦   初觀萬物莫居死絕之鄉 佽察群黎喜在旺生之地   三言府縣官僚兄動 則徵科必畐  四論九卿相衝身 則巡警無私   五為君上之爻 六為昊天之位   應亦為天 剋世則天心不順  世還為地 逄空則人物多災   太歲逄兇乘旺 有溫州之大颶流年直鬼帶刑 成漢寢之轟雷   髮動妻財 旱若成湯之日 交重父母 潦如堯帝之時   猛烈火官回祿 興災於照應汪洋水鬼玄冥 作禍於江淮
Âm t́nh hàn thửthiên đạo chi thườngthủy hạn binh tainiên thời chi biếndục quyết họa ? ư nhất niêntu thẩm cát hung ư bát quái  sơ quan vạn vật mạc cư tử tuyệt chi hươngthứ sát quần lê hỉ tại vượng sanh chi địa tam ngôn phủ huyện quan liêu huynh độngtắc chinh khoa tất ?tứ luận cửu khanh tương xung thântắc tuần cảnh vô tư  ngũ viquân thượng chi hàolục vi hạo thiên chi vị ứng diệc vi thiênkhắc thế tắc thiên tâm bất thuậnthế hoàn vi địabàng không tắc nhân vật đa tai  Thái Tuế bàng hung thừa vượnghữu ôn châu chi đại cụ lưu niên trực quỷ đái h́nhThành Hán tẩm chi oanh lôi phát động thê tàihạn nhược thành thang chi nhậtgiao trọng phụ mẫulạo như nghiêu đế chi thời mănh liệt hỏa quan Hồi Lộchưng tai ư chiếu ứng uông dương thủy quỷ huyền minhtác họa ư giang hoài  
3. 尤怕屬金四海 幹戈如鼎沸更嫌値土韆門 疫厲若符同   逄硃雀而化 財動則旱蝗相繼遇勾陳而加世位 兄興則饑饉相仍   莾興盜起由 玄武之當官災沴異多 因螣蛇之禦世   若在乾宮 天鼓兩鳴於元未   如當震卦 雷霆獨異於國初   艮主山崩臨應 則宋都有五石之隕   坤為地震 帶刑則懷仁有二所之崩   坎化父爻 雨血雨毛兼雨土   巽兄弟 紅風風黑及風施   日生黑子 宋恭驚離象之反常沼起白龍 唐玄遭兌金之變異   髮動空亡 乃驗天書之詐居臨內卦 定成黑眚之妖   慾知天變於何方 鬚究地支而分野身持 其年必穫休詳   世受刑傷 此歲多遭驚怪年豐歲稔 生旺而無傷   鼕煖夏涼 水火休囚而莫助
Vưu phạ thuộc kim tứ hảicán qua như đỉnh phí canh hiềm trị thổ thiên môndịch lệ nhược phù đồng bàng chu tước nhi hóa ? hàotài động tắc hạn hoàng tương kế ngộ câu trần nhi gia thế vịhuynh hưng tắc cơ cận tương nhưng măng hưng đạo khởi dohuyền vũ chi đương quan tai lệ dị đanhân đằng xà chi ngữ thế nhược tại can cungthiên cổ lưỡng minh ư nguyên vị như đương chấn quáilôi đ́nh độc dị ư quốc sơ cấn thiển sơn băng lâm ứngtắc tống đô hữu ngũ thạch chi vẫn khôn vi địa chấnđái h́nh tắc hoài nhân hữu nhị sở chi băng khảm hóa phụ hàovũ huyết vũ mao kiêm vũ thổ tốn huynh đệhồng phong phong hắc cập phong thi nhật sanh hắc tửtống cung kinh ly tượng chi phản thường chiểu khởi bạch longđường huyền tao đoái kim chi biến dị phát động không vongnăi nghiệm thiên thư chi trá cư lâm nội quáiđịnh thành hắc sảnh chi yêu dục tri thiên biến ư hà phươngtu cứu địa chi nhi phân dă thân tŕ ? đứcḱ niên tất hoạch hưu tường thế thụ h́nh thươngthử tuế đa tao kinh quái niên phong tuế nhẫmtài ? sanh vượng nhi vô thương  đông noăn hạ lươngthủy hỏa hưu tù nhi mạc trợ  

4. 他宮傷剋 外番侵凌本卦休囚 國家衰替陰陽相合 定然雨風調兄鬼皆亡 必主民安國泰   推明天道能知萬象之森識透玄機奚啻一年之休咎
Tha cung thương khắcngoại phiên xâm lăng bổn quái hưu tùquốc gia suy thế âm dương tương hợpđịnh nhiên  phong điệu huynh quỷ giai vongtất thiển dân an quốc thái thôi minh thiên đạo năng tri vạn tượng chi sâm thức thấu huyền cơ hề thí nhất niên chi hưu cữu  

5. 03    
03 Chương Quốc triều 
________________________________________ 
7.君恕則臣忠 共濟明良之會 國泰則民樂 當推禍之原 雖天地尚知其始終 況國家豈能無興廢 本宮旺相 周文王創八百年之基 大象休囚 秦始遺二世主之禍   九五逄陽 當遇仁明之主 四爻値 必多忠義之臣
Quân thứ tắc thần trungcộng tế minh lương chi hộiquốc thái tắc dân nhạcđương thôi họa ? chi nguyêntuy thiên địa thượng tri ḱ thủy chunghuống quốc gia khởi năng vô hưng phếbổn cung vượng tươngchu Văn Vương sáng bát bách niên chi cơđại tượng hưu tùtần thủy di nhị thế chủ chi họa cửu ngũ bàng dươngđương ngộ nhân minh chi thiểntứ hào trị ?tất đa trung nghĩa chi thần  
8. 歲剋衰宮 玉樹後花慾謝   年傷弱世 鼎湖龍去不多時   世臨沐浴合妻財 夫差戀西施而亡國   應帶鹹池 臨九五武後 革唐命而為周   游魂遇空虞 舜南巡不返   歸魂帶煞 始皇返國亡身   子髮逄空 張子房起歸山之計   將星被害 嶽武穆抱吁天之冤   應旺生合世爻 聖主得椒房之助   日辰拱扶子位 東宮攝天子之權   世剋 唐玄宗有殺儿之事
Tuế khắc suy cungngọc thụ hậu hoa dục tạ niên thương nhược thếđỉnh hồ long khứ bất đa thời  thế lâm mộc dục hiệp thê tàiPhu Sai luyến tây thi nhi vong quốc ứng đái hàm tŕlâm cửu ngũ vũ hậucách đường mệnh nhi vi chu  du hồn ngộ không nguthuấn nam tuần bất phản quy hồn đái sátthủy hoàng phản quốc vong thân tử phát bàng khôngtrương tử pḥng khởi quy san chi kế tương tinh bị hạinhạc vũ mục băo dụ thiên chi oan ứng vượng sanh hiệp thế hàothánh chủ đắc tiêu pḥng chi trợ nhật thần củng phù tử vịđông cung nhiếp thiên tử chi quyền thế khắc ? hàođường Huyền Tông hữu sát nhân chi sự  
9. 子傷君位 隋楊廣有弒父之心   一卦無孫 宋仁宗有絕嗣之歎   四爻剋子 秦扶囌中趙相之謀   身値動官 唐太宗禁庭蹀血   世安空第 周泰伯讓國逃荊   兇神生合世爻 玄宗信林甫之佞   君位剋四位 商紂害比幹之忠   離宮變入坎宮 帶兇煞而徵欽亡身於漠北   乾象化為巽象 有吉曜而孫鼎足於東南   國之治亂興衰 卦理推詳剖決
Tử thương quân vịtùy dương quảng hữu thí phụ chi tâm nhất quái vô tôntống nhân tông hữu tuyệt tự chi thán tứ hào khắc tửtần phù tô trung triệu tương chi mưu thân trị động quanđường thái tông cấm đ́nh điệp huyết thế an không đệchu thái bá nhượng quốc đào kinh hung thần sanh hiệp thế hàoHuyền Tông tín lâm phủ chi nịnh quân vị khắc tứ vịthương trụ hại bỉ cán chi trung  ly cung biến nhập khảm cungđái hung sát nhi chinh khâm vong thân ư mạc bắc  càn tượng hóa vi tốn tượnghữu cát diệu nhi tôn đỉnh túc ưđông nam  quốc chi trị loạn hưng suyquái  thôi tường phẩu quyết   

1. 04      
04 Chương Chinh chiến

2.醫不執方 兵不執法 堪推大將之才 能謀事在人 成事在天 當究先師之妙論觀世應之旺衰 以決兩家之勝負官之強弱 以分彼我之軍師   父母隆興 立望旌旗之蔽野 金爻空動 側聽金鼓之喧天   財為糧草之本根 兄乃伏兵之形勢  
Y bất chấp phươngbinh bất chấp phápkham thôi đại tướng chi tàinăng mưu sự tại nhânthành sự tại thiênđương cứu tiên sư chi diệu luận quan thế ứng chi vượng suydĩ quyết lưỡng gia chi thắng phụ tương ? quan chi cường nhược phân bỉ ngă chi quân sư  phụ mẫu long hưnglập vọng tinh kỳ chi tế dăkim hào không độngtrắc thính kim cổ chi huyên thiên tài vi lương thảo chi bản cănhuynh năi phục binh chi h́nh thế  
3. 水興扶世濟川 宜乎輕舟  火旺生身 立寨必安於勝地   父母興持 主帥無寬仁之德  子孫得地 將軍有決勝之才   水爻剋子 子孫強  韓信揹水陣而陳餘被斬   陰象持兄 兄剋應  李訴雪夜走而元濟遭擒   世持子而被傷  可傚周亞夫堅壁不戰   應臨官而遭剋  當如司馬懿固壘休兵   世持衰得生  扶王剪以六十萬眾而勝楚   卦有眾官臨旺子 謝玄以八韆之兵而破秦  
Thủy hưng phù thế tể xuyênnghi hồ khinh chuhỏa vượng sinh thânlập trại tất an ư thắng địa  phụ mẫu hưng tŕchủ súy vô khoan nhân chi đứctử tôn đắc địatương quânhữu quyết thắng chi tài thủy hào khắc tửtử tôn cườnghàn tín ? thủy trận nhi trần dư bị trảm âm tượng tŕ huynhhuynh khắc ứnglư tố tuyết dạ tẩu nhi nguyên tể tao cầm thế tŕ tử nhi bị thươngkhả hiệu chu á phu kiên bích bất chiến ứng lâm quan nhi tao khắcđương như tư mă ư cố lũy hưu binh thế tŕ suy ? đắc sanhphù vương tiễn dĩ lục thập vạn chúng nhi thắng sở quái hữu chúng quan lâm vượng tửtạ huyền dĩ bát thiên chi binh nhi phá tần  
4. 兩子合世扶身 李郭同心而興唐室