www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Hán Việt Dịch S Lược 

Giáo Sư
Nguyễn Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Main Menu

 
 


HÁN VIỆT DỊCH S LƯỢC

GS Nguyễn Hữu Quang

Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

 

 

CHƯƠNG 22

 

DỊCH-TƯỢNG-SỐ

  

 (Tiếp theo Kỳ 165) 
 

THÁI-ẤT THẦN-SỐ

太 乙 神 数

 

          Thái-ất là một loại thuật-số cao cấp, đứng đầu tam-thức (hai thức kia là Kỳ-môn Độn-giáp và Lục-nhâm Đại-độn). Tương-truyền khoa này được sáng-tạo từ thời Hoàng-đế chiến Si-vưu. Kư-môn Ngũ-tổng-quy nói: "Ngày xưa Hoàng-đế ra lệnh cho Phong-hậu làm ra Thái-ất, c̣n gọi là Lôi-công tức Cửu-cung-pháp, lấy số cuả linh-quy Lạc-thư, phỏng theo Kinh Dịch, thuộc về tượng-số-học cuả Dịch". Phép này bắt rễ từ phép 'Thái-ất hành cửu-cung' cuả 'Dịch Vỹ Kiền-tạc-độ 易尾乾鑿度'. Thể-dụng ngũ-nguyên lục-kỷ, 360 năm là một đại-chu-kỳ, 72 năm là một tiểu-chu-kỳ, mỗi cung lưu lại 3 năm, không nhập trung-cung, 24 năm chuyển một chu, 72 năm chu-du 3 chu.

          Thái-ất lấy 1 làm thái-cực, sinh nhị-mục,  nhị mục sinh chủ khách, đại-tiểu-khách với kế-thần cộng bát-tướng. Lấy quan-hệ phương-vị bát-tướng sở thừa định ra cách cục. Có thể bói nội ngoại chúc phúc. Lại lâm phân-dă cuả bốn muà, có thể bói thủy, táo, tật, dịch, tái suy tam-cơ (Quân-cơ, Thần-cơ và Dân-cơ), ngũ-phúc (trường-thọ, phú-quư, khang-ninh, hảo-đức, khảo chung-mệnh), đại-tiểu-du nhị-hạn, có thể dự-trắc cổ-kim trị-loạn, cũng có thể suy ra niên-quái, nguyệt-quái. 

            Thái-ất Phương-vị 太乙方位:

Phương-vị, Thái-ất và Độn-giáp khác nhau. Độn-giáp dùng Hậu-thiên Bát-quái: kiền 6, tốn 4; Thái-ất sau mỗi cung quay 450 ngược chiều kim đồng-hồ. Lấy kiền là 1, ly 2, cấn 3, chấn 4, trung-cung 5, đoài 6, khôn 7, khảm 8 và tốn 9. Cụ thể như sau:
 

Kiền 1

Tốn 9

Khảm 8

Ly 2

Trung

Cung 5

Khôn 7

 

Cấn 3

Chấn 4

 

Đoài 6

 

Quy-định Thái-t Dương-độn, Âm-độn 太乙阴遁阳遁规定:

Thái-t có âm-dương độn-cc. Niên, nguyt, nht dùng dương-độn, thi dùng âm-độn. Sau đông-chí, dùng dương độn-cc; sau h-chí, dùng âm độn-cc. Dương độn-cc, đê-nht-cc, thái-t khi đầu nht cung, thun hành cu-cung, không nhp trung cung. Âm độn-cc, đê-nht-cc, thái-t khi đầu cu cung, nghch hành cu-cung, không nhp trung cung. C-tch gii-thích rng; thái-t hành cu-cung là căn-c vào quan-sát thiên-văn. Thái-t th-tượng Bc-cc-tinh, bc-cc là th, Bc-đẩu là dng. Bc-đẩu xoay quanh bc-cc, Bc-đẩu là xe cuả Bắc-cực Đế-tinh. Đế-tinh đáp xe lâm-ng bát-phương, có th biết trước được phong-vũ, thy-táo, binh-ho, cơ-cn, tr-lon hưng-vong, do đó ly thái-t kho-tr bát-cung mà không nhập trung-cung

            Thái-t Ngũ-nguyên Lc-k 太乙的五元六纪 :

Ngũ-nguyên là: tí-nguyên, giáp-tư-nguyên, bính-tư-nguyên, mu-tư-nguyên, canh-tư-nguyên và nhâm-tư-nguyn, Mi nguyên là 72 năm, 5 nguyên là 360 năm. Lc-k là mi 60 năm cu lc-thp giáp-tư, là 60 năm t giáp-tư đến quư-hi, gi là mt 'chu-k'. Mt giáp-tư-nguyên là mt k, mi k là 60 năm, 6 k là 360 năm.  60 năm là chu-k-s cu ngũ-nguyên lc-k. 72 năm là chu-k-s cu ngũ-nguyên, 60 năm là chu-k-s cu k. 

          Thái-ất Cửu-cung 太乙九宫:

Nhất cung kiền-thiên-môn chủ Kư-châu. Là tuyệt dương.

Nhị cung ly-hoả-môn chủ Kinh-châu. Là Dịch-khí.

Tam cung cấn-quỷ-cung chủ Thanh-châu. Là hoà.

Tứ cung chấn-nhật-môn chủ Từ-châu. Là tuyệt-khí.

Ngũ trung-cung, trung-thiên chi khu-nữu, vận-chuyển bát-phương, thái-ất hành thửa khảo-trị mà chẳng dừng chân.

Lục cung đoài-nguyệt-môn, chủ Ung-châu. Là tuyệt-khí.

Thất cung khôn-nhân-môn chủ Ích-châu. Là hoà.

Bát cung khảm-thủy-môn chủ Duyện-châu. Là Dịch-khí.

Cửu cung tốn-phong-môn chủ Dương-châu. Là tuyệt-âm.         

          Tuế Thái-ất 歲太乙: 

Thái-ất tích niên là bắt đầu tính từ thượng-nguyên giáp-tư đến năm muốn suy-cầu, tổng cộng là bao nhiêu năm.

Sách Thái-ất Kim-kính Thức-kinh chép: năm thượng-nguyên hỗn-độn giáp-tư đên năm Đường Khai-nguyên thứ 72 (724 AD), tích-niên là 1937281 năm.

        Cầu Thái-ất cục-số (tuế-kế): trong phép nhập cục cuả thái-ất niên-cục, trước nhất t́m tích-niên-số, rồi luỹ trừ 365 nguyên lục-kỷ chu-kỳ-số, không quá dư-số (nhập kỷ nguyên số), luỹ trừ 72, không quá dư-số, tức là nhập-cục-số. 

          PhépT́m Thiên-mục 天目求法:

          Thiên-mục, cũng gọi là Văn-xuơng, nhân v́ chiếu đến vạn-vật, nên xưng là thiên-mục, đứng trước mặt Đẩu-khôi, là tượng đài-phụ, ở trên trời là dương, hiệu là Văn-xương, thuộc đầu cuả chủ-tướng, là sao huỳnh-hoặc (hoả-tinh), kiến tháng ba, vượng ba tháng hè.

          Phép t́m thiên-mục: đem số thái-ất nhập cục luỹ trừ 18, dương-độn khởi từ 'Vũ-đức', âm-độn khởi từ 'Lă-thân' thuận-hành 16 thần, dương-độn đếm đến kiền, khôn, lưu lại một lần, âm-độn đến cấn, tốn, trùng lưu một lần, đếm đến lúc hết số là thiên-mục sở-tại.

          Phép T́m Khách-mc 客目求法:

            Khách-mc cũng gi là 'thủy-kích', 'điạ-mục'. Là tinh-ba cuả Trấn-tinh (tức Thổ-tinh), vượng các tháng tứ-quư, có thể xét đoán các việc chủ-khách thắng-bại cơ-vi, và các việc kế-mưu âm-ám bí-mật.

            Cách t́m: dương-độn khởi Lă-thân dần thuận-hành 12 chi; âm-độn khởi thân, thuần-hành 12 chi.

            Cách t́m Khách-mục: lấy Kế-thần gia trên Hoà-đức ở cấn, thuận-hành 16 thần là thiên-mục sở thừa tức thủy-kích (điạ-mục).

            Kế-Thn 計神:

            Kế-thần là sứ cuả tuế-tinh, dùng để trù-độ quân-quốc động-tĩnh, thắng bại cuả chủ và khách, là cầm đầu nhị-mục, là cỗi nguồn cuả tứ-tướng.

            Thái-ất Thập-lục-thần:

 

Thần

Tên

Kiến

Cắt nghiă tên

Chủ Sự

Điạ-chủ

Âm-dương-khí sơ-phát, vạn-vật âm sinh

Dao-động ngôn-ngữ

Sửu

Dương-đức

Sửu

Nguyệt nhị dương dụng-sự, bố dục

vạn-vật

Thi âm dục vật

Cấn

Hoà-đức

Cấn

Giao âm-dương khí-hợp, quần vật

phương sinh

Hoà tập thành-tựu

Dần

Lă-thân

Dần

Nguyệt dương dục đại thân, thảo-mộc giáp sách

Vận-dụng chủ tể

Măo

Cao-tùng

Măo

Vạn-vật giai xuất, tự điạ tùng sinh

Phát quân-sự

Th́n

Thái-dương

Th́n

Nguyệt lôi xuất chấn thể, dương-khí

đại-thịnh

Nguy hội binh duê

Tốn

Đại-hạo

Tốn

Xuân hạ tương-giao, hoặc thử phương chủ

Thân mệnh hiệu-lệnh

Tị

Đại-thần

Tị

Nguyệt thiếu-âm dụng-sự, âm-dương

bất-trắc

Hủy sách phá phế

Ngọ

Đại-uy

Ngọ

Nguyệt dương phụ âm sinh, h́nh bạo

thủy hành

Quang minh uy

liệt

Mùi

Thiên-đạo

Mùi

Nguyệt hoả năng sinh thổ, thổ vượng vu mùi

Âm-tư

Khôn

Đại-vũ

Khôn

Hạ thu tương-giao, âm-khí thi-lệnh,

sát thương vạn-vật

H́nh-phạt

Thân

Vũ-đức

Thân

Nguyệt vạn-vật dục tử, tề-mạch

tương-sinh

Truyền-tống

Thiên-di

Dậu

Thái-thốc

Dậu

Nguyệt vạn-vật giai thành, hữu đại-

phẩm-thốc

Canh dịch tiêu-sái

Tuất

Âm-chủ

Tuất

Nguyệt dương-khí bất trưởng, âm-khí

dụng-sự

Nguy-kỳ binh táng

Kiền

Âm-đức

Kiền

Thu đông tương-giao, âm tiền sinh

dương

Mệnh-lệnh

Hợi

Đại-nghiă

Hợi

Nguyệt vạn-vật hoại-cấu, quần dương

dục tận

Kế-mưu phế khí

 

            Cách tính Bát-chính-quan, Gián-thần với Chủ-Khách:

            Trong thái-ất-cục, tư-ngọ-măo-dậu, kiền-khôn-cấn-tốn là bát-chính-cung, dần-thân-tỵ-hợi, th́n-tuất-sửu-mùi là gián–thần.

Phép t́m chủ-toán: thiên-mục nếu tại bát-chính-cung, ắt do thửa cung phân-số khởi-toán, thuận số sở toán cung-số, gián-thần không dùng, đến trước thái-ất một cung dừng lại, số hoà tức là chủ-toán; nếu thiên-mục tại bát-gián-thần, ắt sơ-khởi là 1, thuận-số sở quá cung-số, gián-thần không dùng, đến trước thái-ất 1 cung dừng lại, số hoà tức là chủ-toán; chủ-toán bỏ 10 không dùng, chỉ dùng số nào chỉ có 1 chữ số mà thôi; nếu là 10, 20, 30 chẵn, ắt lấy 9.

          Là dư-số, thủ dư-số, cái số một chữ số ấy hoặc dư-số là cung-số cuả chủ-đại-tướng.

Chủ Đại-tướng và Khách-đại-tướng 主大將與客大將:

Chủ-đại-tướng thuộc kim, là kim-thần, là tinh-hoa cuả sao thái-bạch (túc kim-tinh), hấp-thụ được chính-khí cuả kim-đức, chủ binh-qua, chiến-tranh, vượng về ba tháng muà thu.

Chủ-đại-tướng đồng cung với thái-ất là 'tù', nếu tại đất tuyệt-dương, quân-vương mắc nạn; nếu tại các cung 4, 9, 1, 7, phụ-tướng mắc nạn; nếu tại các cửa đại-hung tử, đỗ, thương, đại-tướng tất chết; nếu cùng thủy-kích, khách-đại-tướng-quan, cùng gặp các hung-tinh, hung-môn, chủ-đại-tướng tất chết.

Cách chủ-đại-tướng xung-đối với thái-ất-cung, vua không lấy lễ đăi thần, thần không công-kích trung-quân, tượng cuả quân-thần quay lưng vào nhau (bất-hợp-tác). 

Thái-ất Bát-môn 太乙八門:

Thái-ất Bát-môn là: Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai, Hưu. Danh-xưng và cung-vị giống cuả Kỳ-môn Độn-giáp và Đại-lục-nhâm, nhưng cách dùng và ư-nghiă lại khác hẳn.

Tứ-khố Toàn-thư Thái-ất Kim-kính Thức-kinh dẫn Huyền-nữ Kinh rằng: "Trời có cát-môn để thông bát-phong vậy. Đất có bát phương để ứng với bát-quái, để kỷ-cương bốn muà, chủ nơi muôn vật vậy. Khai môn trực kiền-vị, ngôi ở tây-bắc, chủ khai-hướng thông đạt; hưu-môn trực khảm, vị tại chính bắc, chủ hưu-tức an-cư; sinh-môn trực cấn, vị tại đông-bắc, chủ sinh-dục vạn-vật; thương-môn trực chấn, vị tại chính đông, chủ bệnh-tật tai-ương; đỗ-môn trực tốn, vị tại đông-nam, chủ bế-tắc bất-thông; cảnh-môn trực ly, vị tại chính nam, chủ quỷ-quái, vong-di; tử-môn trực khôn, vị tại tây-nam, chủ tử-tang, mai-táng; kinh-môn trực đoài, vị tại chính tây, chủ kinh-khủng, bôn-tẩu. Khai, Hưu, Sinh tam môn đại-cát, cảnh-môn tiểu-cát, kinh-môn tiểu-hung, Tử, Thương, Đỗ tam môn đại-hung. Bát-môn ứng bát-tiết, các chủ vượng 45 ngày.

Bát-môn Trị-sứ 八門値使:

Trị-sứ cũng xưng là trị-sự, bát-môn luân-lưu trị-sự, để khai-môn bắt đầu, mỗi 30 năm đổi một lần, 240 năm luân-lưu một chu-kỳ. Chu nhi phục thủy. Đắc-số và dư-số, có thể xác-định được môn nào trị-sự. Vd: năm giáp-tư (1984), sinh-môn trị-sự [Năm 1980 tích-niên là 1938537, khai-môn bắt đầu. Đắc-số là 8077, dư-số là 57. 30 năm đổi một lần. 57 năm đổi hai lần, từ khai-môn, hai lần đổi là sang hưu-môn, rồi sinh-môn].

Thái-ất Âm-dương-số太乙陰陽數:

 

Số có chẵn lẻ, cung có âm-dương (lấy 8, 3, 4, 9 làm dương-cung, 2, 1, 6, 7 làm âm cung, 5 bỏ riêng ra ngoài không kể.

1) Số trùng-dương: 3, 9 tự lâm là trùng-dương, 33, 39 là số trùng-dương.

2) Số trùng-âm: 2, 6 tự lâm là trùng-âm, 22, 26 là số trùng-âm.

3) Số trùng-dương trong âm: 1, 7 tự lâm là số trùng-dương trong âm, tái-hợp với số âm lẻ là tạp-trùng-dương.

4) Số trùng-âm trong dương: 4. 8 tự lâm là số trùng-âm trong dương, nếu tái-hợp với số chẵn, là tạp-trùng-âm.

5) Số thượng-hoà: 1 phối âm-cung, 4, 8 phối dương cung, lẻ chẵn âm-dương hỗ-dụng, ấy là số thượng-hoà.

6) Số thứ-hoà: 2, 6 phối âm-cung, 3, 9 phối dương cung, hai thứ ấy phối-hợp với nhau thành số thứ-hoà.

7) Số hạ-hoà: 12, 16, 21, 27, 34, 38 là số hạ-hoà.

8) Số tam-tài: thiên-điạ-nhân là tam-tài, trong các số đó không có số 10 là vô-thiên (chỉ có từ 1 đến 9). Trong các số đó không có số 5 là vô-điạ (chỉ có số từ 1 đến 4, từ 11 đến 14). Trong các số đó không có số 1 là vô-nhân (như 10, 20, 30).

9) Số trường-đoản: chủ-toán, khách-toán, 11 trở lên là trưởng, từ 9 trở xuống là thứ là đoản.

10) Số bất-hoà: thái-ất tại dương cung, tính được số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 hoặc thái-ất tại âm cung tính được các số chẵn đều là số bất-hoà. 

 

THÁI-ẤT ĐÀO KIM CA

 

1. 太乙淘金歌  

Thái ất Đào kim ca 

2.  數命源流太乙入局法  

 Số mệnh nguyên lưu thái ất nhập cục pháp 

3.  黃帝元年上元頭 五元六紀除為則 

Hoàng đế nguyên niên Thượng Nguyên đầungũ nguyên lục k trừ vi tắc 

4.  太乙三年一宮游 二十四年一周畢 

 Thái ất tam niên nhất cung dunhị thập tứ niên nhất chu tất 

5.  一天二火三為鬼 四木六金坤在七 

 Nhất thiên nhị hỏa tam vi quỷtứ mộc lục kim khôn tại thất 

6.  八水九巽中應五 神宮定位天機秘 

Bát thy cu tn trung ng ngũ,thn cung định v thiên cơ bí。 

7.  太乙仍鬚甲子求 諸將皆當依此識 

Thái t nhưng tu giáp t cuchư tương giai đương y th thc 

8.  求天目  

 Cu thiên mc 

9.  天目上元起於申 依數順行十六神 

Thiên mc Thượng Nguyên khi ư thâny s thun hành thp lc thn 

10.  陽局天地重留算 陰局艮巽亦重鎗 

Dương cc thiên địa trng lưu toánâm cc cn tn dic trng sanh 

11.  子為地主醜陽德 艮稱龢德呂申寅 

T vi địa ch xú dương đứccn xưng ḥa đức l thân dn 

12.  高叢卯位太陽辰 為巽巳大神 

Cao tùng măo v thái dương thn,đại kinh vi tn tị đại thn 

13.  大威是午天道未 大武為坤武德申 

 Đại uy th ng thiên đạo vị,đại vũ vi khôn vũ đức thân 

14.  酉宮太簇戌陰主 陰德大義乾亥神 

 Dậu cung thái thốc tuất âm thiểnâm đức đại nghĩa can hợi thần 

15.  求計神  

 Cu kế thn 

16.  子歲計神寅上起 醜牛寅鼠逆周流 

T tuế kế thn dn thượng khixú ngưu dn th nghch chu lưu 

17.  求客目  

 Cu khách mc 

18.  佽求客目因何嚮 計神用加龢德上 

 Th cu khách mc nhân hà hưởngkế thn dng gia ḥa đức thượng 

19.  下看天目所臨辰 其宮便為始擊將 

H khán thiên mc s lâm thnḱ cung tin vi thy kích tương 

20.  求主客算  

 Cu ch khách toán 

21.  二目投算覆如何 只觀其中數幾多 

Nh mc đầu toán phc như hà,ch quan k trung s kỉ đa 

22.  八宮起八七宮七 閒神起一數不過 

Bát cung khi bát tht cung thtgian thn khi nht s bt quá。 

23.  順行數至太乙前 得算之數是其源 

 Thun hành s chí thái t tin,đắc toán chi s th ḱ nguyên 

24.  滿十去之餘零者 便為大將宮自然 

 Măn thp kh chi dư linh giả,tin vi đại tướng cung t nhiên 

25.  求大將宮  

 Cu đại tướng cung 

26.  若也自一至於九 隨得便為諸將首 

Nhược dă t nht chí ư cutùy đắc tin vi chư tương thủ。 

27.  十算仍將九去之 餘零大將依宮究 

Thp toán nhưng tương cu kh chidư linh đại tướng y cung cu 

28.  求參將宮  

 Cu tham tương cung 

29.  三因大將滿十去 餘零參將契於天 

Tam nhân đại tướng măn thp khứ,dư linh tham tương khế ư thiên 

30.  客將還叢客目數 主將由主法如前 

Kh