www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Hán Việt Dịch S Lược 

Giáo Sư
Nguyễn Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Main Menu

 
 


HÁN VIỆT DỊCH S LƯỢC

GS Nguyễn Hữu Quang

Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

 

 

CHƯƠNG 10

 

THÁI HUYỀN KINH

 

 

 

(Tiếp theo Kỳ 120)

NẠN

TRUNG

NHÀN

THƯỢNG

TIỆN

TĂNG

GIAO

TÙNG

CÁCH

1 Ht

1 tt

1 Kt

1 Ht

1 tt

1 Kt

1 Ht

1 tt

1 Kt

2 HH

2 tH

2 KH

2 HH

2 tH

2 KH

2 HH

2 tH

2 KH

3 HM

3tM

3KM

3HM

3tM

3KM

3HM

3tM

3KM

4 HK

4tK

4KK

4HK

4tK

4KK

4KK

4tK

4KK

5 HT

5tT

5KT

5HT

5tT

5KT

5HT

5tT

5KT

6 Ht

6tt

6Kt

6Ht

6tt

6Kt

6Ht

6tt

6Kt

7 HH

7tH

7KH

7HH

7tH

7KH

7HH

7tH

7KH

8 HM

8tM

8KM

8HM

8tM

8KM

8HM

8tM

8KM

9 HK

9tK

9KK

9HK

9tK

9KK

9HK

9tK

9KK

CẦN

CHU

THIỂU

CAN

SAI

DUỆ

NHUYỄN

TIẾN

DI

1 Mt

1Ht

1Tt

1Mt

1Ht

1Tt

1Mt

1Ht

1Tt

2 MH

2HH

2TH

2MH

2HH

2TH

2MH

2HH

2TH

3 MM

3HM

3TM

3MM

3HM

3TM

3MM

3HM

3TM

4 MK

4HK

4TK

4MK

4HK

4TK

4MK

4HK

4HK

5MT

5HT

5TT

5MT

5HT

5TT

5MT

5HT

5TT

6 Mt

6Ht

6Tt

6 Mt

6Ht

6Tt

6 Mt

6Ht

6Tt

7 MH

7HH

7TH

7 MH

7HH

7TH

7 MH

7HH

7TH

8 MM

8HM

8TM

8 MM

8HM

8TM

8 MM

8HM

8TM

9 MK

9HK

9TK

9 MK

9HK

9TK

9 MK

9HK

9TK

DƯỠNG

HIỀN

LỆ

ĐỒNG

ĐẠT

HỀ

THÍCH

LẠC

1 Kt

1Mt

1tt

1 Kt

1Mt

1tt

1 Kt

1Mt

1tt

2 KH

2MH

2tH

2 KH

2MH

2tH

2 KH

2MH

2tH

3 KM

3MM

3tM

3 KM

3MM

3tM

3 KM

3MM

3tM

4 KK

4MK

4tK

4 KK

4MK

4tK

4 KK

4MK

4tK

5 KT

5MT

5tT

5 KT

5MT

5tT

5 KT

5MT

5tT

6 Kt

6Mt

6tt

6 Kt

6Mt

6tt

6 Kt

6Mt

6tt

7 KH

7MH

7tH

7 KH

7MH

7tH

7 KH

7MH

7tH

8 KM

8MM

8tM

8 KM

8MM

8tM

8 KM

8MM

8tM

9 KK

9MK

9tK

9 KK

9MK

9tK

9 KK

9MK

9tK

Khi tN

Doanh

HN

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANH

CANH

TRANG

THÂN

TÚY

PHÁP

NGỘ

Khuyếch

ĐÀO

1 Ht

1 tt

1 Kt

1 Ht

1 tt

1 Kt

1 Ht

1 tt

1 Kt

2 HH

2 tH

2 KH

2 HH

2 tH

2 KH

2 HH

2 tH

2 KH

3 HM

3 tM

3 KM

3 HM

3 tM

3 KM

3 HM

3 tM

3 KM

4 HK

4 tK

4 KK

4 HK

4 tK

4 KK

4 tK

4 tK

4 KK

5 HT

5tT

5KT

5HT

5tT

5KT

5HT

5tT

5KT

6 Ht

6tt

6KT

6 Ht

6tt

6KT

6 Ht

6tt

6KT

7 HH

7tH

7KH

7 HH

7tH

7KH

7 HH

7tH

7KH

8 HM

8tM

8KM

8 HM

8tM

8KM

8 HM

8tM

8KM

9 HK

9tK

9KK

9 HK

9tK

9KK

9 HK

9tK

9KK

VỤ

ĐOÁN

Chúng

LIỄM

Thịnh

ỨNG

TÁO

VĂN

ĐƯỜNG

1 Mt

1Ht

1Tt

1 Mt

1Ht

1Tt

1 Mt

1Ht

1Tt

2 MH

2HH

2TH

2 MH

2HH

2TH

2 MH

2HH

2TH

3 MM

3HM

3TM

3 MM

3HM

3TM

3 MM

3HM

3TM

4 MK

4HK

4TK

4 MK

4HK

4TK

4 MK

4HK

4TK

5 MT

5HT

5TT

5 MT

5HT

5TT

5 MT

5HT

5TT

6 Mt

6Ht

6Tt

6 Mt

6Ht

6Tt

6 Mt

6Ht

6Tt

7 MH

7HH

7TH

7 MH

7HH

7TH

7 MH

7HH

7TH

8MM

8HM

8TM

8MM

8HM

8TM

8MM

8HM

8TM

9 MK

9HK

9TK

9 MK

9HK

9TK

9 MK

9HK

9TK

SỰ

NGHỊ

MẬT

CƯƠNG

Nghinh

ĐẠI

LỄ

Thường

1 Kt

1Mt

1tt

1 Kt

1Mt

1tt

1 Kt

1Mt

1tt

2 KH

2MH

2tH

2 KH

2MH

2tH

2 KH

2MH

2tH

3 KM

3MM

3tM

3 KM

3MM

3tM

3 KM

3MM

3tM

4 KK

4MK

4tK

4 KK

4MK

4tK

4 KK

4MK

4tK

5 KT

5M T

5tT

5 KT

5M T

5tT

5 KT

5M T

5tT

6 Kt

6Mt

6tt

6 Kt

6Mt

6tt

6 Kt

6Mt

6tt

7 KH

7MH

7tH

7 KH

7MH

7tH

7 KH

7MH

7tH

8 KM

8MM

8tM

8 KM

8MM

8tM

8 KM

8MM

8tM

9 KK

9MK

9tK

9 KK

9MK

9tK

9 KK

9MK

9tK

VĨNH

GIẢM

HẤP

SỨC

TRẦM

HỐI

CÁT

THÀNH

KỊCH

1Ht

1tt

1Kt

1Ht

1tt

1Kt

1Ht

1tt

1Kt

2HH

2tH

2KH

2HH

2tH

2KH

2HH

2tH

2KH

3HM

3tM

3KM

3HM

3tM

3KM

3HM

3tM

3KM

4HK

4tK

4KK

4HK

4tK

4KK

4HK

4tK

4KK

5HT

5tT

5KT

5HT

5tT

5KT

5HT

5tT

5KT

6Ht

6tt

6KT

6Ht

6tt

6KT

6Ht

6tt

6KT

7HH

7tH

7KH

7HH

7tH

7KH

7HH

7tH

7KH

8HM

8tM

8KM

8HM

8tM

8KM

8HM

8tM

8KM

9HK

9tK

9KK

9HK

9tK

9KK

9HK

9tK

9KK

ĐỘ

CẤM

TỤ

NGHI

NỘI

MÔNG

CHỈ

TRÍ

TUẦN

1Mt

1Ht

1Tt

1Mt

1Ht

1Tt

1Mt

1Ht

1Tt

2MH

2HH

2KH

2MH

2HH

2KH

2MH

2HH

2KH

3MM

3HM

3TM

3MM

3HM

3TM

3MM

3HM

3TM

4MK

4HK

4TK

4MK

4HK

4TK

4MK

4HK

4TK

5MT

5HT

5TT

5MT

5HT

5TT

5MT

5HT

5TT

6Mt

6Ht

6Tt

6Mt

6Ht

6Tt

6Mt

6Ht

6Tt

7MH

7HH

7TH

7MH

7HH

7TH

7MH

7HH

7TH

8MM

8HM

8TM

8MM

8HM

8TM

8MM

8HM

8TM

9MK

9HK

9TK

9MK

9HK

9TK

9MK

9HK

9TK

CÔN

THỦ

TÍCH

THỊ

KHỬ

CÙNG

KIÊN

THẤT

Tương

1Kt

1Mt

1tt

1Kt

1Mt

1tt

1Kt

1Mt

1tt

2KH

2MH

2tH

2KH

2MH

2tH

2KH

2MH

2tH

3KM

3MM

3tM

3KM

3MM

3tM

3KM

3MM

3tM

4KK

4MK

4tK

4KK

4MK

4tK

4KK

4MK

4tK

5KT

5MT

5tT

5KT

5MT

5tT

5KT

5MT

5tT

6Kt

6M t

6tt

6Kt

6M t

6tt

6Kt

6M t

6tt

7KH

7MH

7tH

7KH

7MH

7tH

7KH

7MH

7tH

8KM

8MM

8tM

8KM

8MM

8tM

8KM

8MM

8tM

9KK

9MK

9tK

9KK

9MK

9tK

9KK

9MK

9tK

Bảng 10.21 Ngũ-Hành Diệu-Tuyển cuả Hà-Đồ

 

Giải-Thích

a) Ta biết rằng (Bài Kỳ 119): mỗi thủ có 9 tán, mỗi tán quản nửa ngày, mỗi ngày có 12 giờ Tử-vi: hành đầu dùng trong 6 giờ đầu (từ Tư đến Tỵ), hành sau dùng trong 6 giờ sau (từ Ngọ đến Hợi).

b) Hành đầu có 3 chu-kỳ liên-tiếp là 3 hành (HMK), 3 hành (tHM) và 3 hành (KTT).

c) Hành sau có chu-kỳ duy nhất là 9: tHMKTtHMK.

 

BÀI TOÁN NGƯỢC

                     SUY THỦ-H̀NH TỪ THỦ-DANH

HC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Trung

Tiện

Tùng

Canh

Túy

Khuyếch

Giảm

Trầm

Thành

2

Chu

Sai

Tiến

Đoán

Thịnh

Văn

Cấm

Nội

Trí

3

Hiền

Đồng

Thích

 Nghị

Lễ

Thủ

Khử

Thất

4

Nhàn

Tăng

Cách

Trang

Pháp

Đào

Hấp

Hối

Kịch

5

Thiểu

Duệ

Di

Chúng

Ứng

Đường

Tụ

Mông

Tuần

6

Lệ

Đạt

Lạc

Mật

Nghinh

Thường

Tích

Cùng

Tương

7

Thượng

Giao

Tranh

Thân

Ngộ

Vĩnh

Sức

Cát

Nạn

8

Can

Nhuyễn

Vụ

Liễm

Táo

Độ

Nghi

Chỉ

Cần

9

Hề

Sự

Cương

Đại

Côn

Thị

Kiên

Dưỡng

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Trước nhất, ta t́m số cửu-phân cuả thủ, bằng cách nhẩm đọc bảng trên, đồng thời, tay phải theo dơi (bằng ngón cái) châu, c̣n tay trái theo dơi (bằng ngón cái) thứ-vị cuả gia trong châu. Số thứ-tự cuả châu  là số cửu-phân thứ nhất, c̣n thứ-vị cuả gia trong châu cho ta số cửu-phân thứ nh́.

 Bàn Tay Trái                  Bàn Tay Phải

 

 

 

 

*

* *

 

 

 

Xem Kỳ 122

 

 

 

 

 

 

GS Nguyễn Hu Quang
Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com