www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Hán Việt Dịch S Lược 

Giáo Sư
Nguyễn Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

Main Menu

 
 


HÁN VIỆT DỊCH S LƯỢC

GS Nguyễn Hữu Quang

Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

 

 

CHƯƠNG 10

 

THÁI HUYỀN KINH

 

 

 

(Tiếp theo Kỳ 118)

 

Chú-Thích:


       1)   Đây là một Bảng vô cùng phức-tạp và rất khó kiểm-soát trong đó hệ-thống cuả Ôn-Công hoàn-toàn tương-đương với hệ-thống cuả Khang-Tiết. Cả hai hệ-thống đều có khuyết-điểm là các tín-kiện thiên-văn thời đó đều thiếu chính-xác. Ngoài ra c̣n các nhầm lẫn ấn loát như chữ Hoả in thành chữ Thủy (đoạn Tranh/Tụng), hay như chữ Mộc in thành chữ Hoả (đoạn Cương/Kiền). Đấy là không kể nhầm lẫn nguyên-thùy cuả chính Dương-Hùng: hai thủ Thường, Vĩnh ứng với cùng quẻ Hằng đă bị phân cách bằng thủ Độ. Thành thử ra, thứ tự quái-khí các thủ đă bị đảo lộn, trong nguyên-bản, trong bản dịch cũng như trong các Huyền-đồ. Lư-do nhầm lẫn rất giản-dị: thời Dương-Hùng chưa có những khái-niệm toán-học về số tam-phân và về tam-thức bậc 4 ! Thứ-tự truyền-thống là: 51. Thường 52. Độ 53. Vĩnh 54. Côn; thứ-tự đúng đắn là: 51. Thường 52. Vĩnh 53. Độ 54. Côn. Điều này quan-hệ trong phép tính số thứ-tự cuả thủ ở bên dưới. Xin nhớ tham-khảo Bảng 10.2 để kiểm-điểm.

 

        2)   Các cột 3, 4 là tú-độ tức thị bề rộng góc tại xích-đạoThiên- cầu (equatorial extensions) tính bằng độ cổ hay độ góc (365 ¼ độ cổ = 3600). Trị I lấy từ sách Hoài–nam-tử (006 ) tính bằng độ cổ. Trị II cuả viện-sĩ Derek Walters (112, tr. 84-128), tính bẳng độ góc. Các chữ sai đều in đậm.

 

        3) Cột chót bí-hiểm nhất nên được giải-thích kỹ lưỡng ngay bây giờ.Bảng 10.17 Tú Độ Xưa và Nay

 

BÀI TẬP

Điểm danh và nhận diện 81 thủ (Xin xem bài Kỳ 113).

Kiểm-điểm thứ-tự cuả 12 Tinh-kỷ (Xin xem bài Kỳ 16).

Kiểm-điểm thứ-tự cuả 24 tiết-khí (Xin xem lại bài Kỳ 16)

Dùng Bảng  để điểm danh 72 hậu (Biểu 3.3).

Kiểm-điểm xem hào các tích-quái có đầy đủ không?

Kiểm xem 12 đẩu kiến có đồng pha với 12 luật lă không? (Xin duyệt lại Bảng 30.3 trong bài Kỳ 30)

Ư nghiă cuả cột cuối cùng?

a) Tại sao một số lại ứng với hai hành?

b) Tại sao có hàng có hai số, có hàng lại chỉ có một số?

c) Chu-kỳ cuả hành trước là mấy

d) Chu-kỳ cuả hành sau là mấy?

e) Tại sao lại có 9 sô?

Đáp:

a)  V́ 9 = 2 x 4 + 1, mà 9 lẻ nên có 4 cặp, dôi  ra 1.

b) Do đó các cột nhất, nh́, ba đều có 2 số, c̣n cột bốn chỉ có một số.

c) Hành đầu có 3 chu-kỳ liên-tiếp là 3 (HMK), 3 (tHM) và 3 (KTT).

d) Hành sau có chu-kỳ duy nhất là 9: tHMKTtHMK.

e) Tựu trung, ư-nghiă cuả cột cuối cùng là ngũ hành diệu-tuyển cuả Hà-đồ. Mỗi thủ có 9 tán, mỗi tán quản nửa ngày, mỗi ngày có 12 giờ Tử-vi: hành đầu dùng trong 6 giờ đầu, hành sau dùng trong 6 giờ sau. Bảng 10.18 Các thủ xếp theo thứ-tự ABC 


Bảng này không những cho thủ theo vần ABC mà c̣n tự-động cho tên cuả thủ. Tỷ như, , có số cửu cửu-phân
là 66, tức thị gia thứ 6 cuả châu thứ 6, mà châu thứ 6 là Khuyếch (Trung, Tiện, Tùng, Canh, Túy, Khuyếch), gia thứ 6 cuả châu này là Thường (Khuyếch, Văn, Lễ, Đào, Đường, Thường).

 

PHÉP TÍNH SỐ THỨ-TỰ CÁC THỦ

(191 , tr.94; 421, tr. 21) 

Lâp-Luận:
 

Đơn-vị cuả bit thấp nhất (lsb) là: 30 = 1 (Gia);

đơn-vị cuả bit thấp nh́ là: 31 = 3 (Bộ);

đơn-vị cuả bit thấp ba là: 32 = 9 (Châu);

đơn-vị cuả bit thấp tư là: 33 = 27 (Phương).

Bên phải cuả bit thấp tư, cuả bit thấp ba, và cuả bit thấp nh́ không có ǵ nên chẳng cần cộng ǵ cả. 

 

Biểu Thiên

Biểu Thiên

Biểu Thiên

Phương

+ 0

+ 27

+ 54

Châu

+ 0

+ 9

+ 18

Bộ

+ 0

+ 3

+ 6

Gia

đếm 1

đếm 2

đếm 3

 

Vd1:     = 2 + 6 + 18 + 27 = 53 = Vĩnh;

Vd2:     = 3 + 0 + 0 + 27 = 30 = Nghị;

Vd3:     = 3 + 6 + 9 + 27 = 45 = Đại;

Vd4:     = 1 + 0 + 18 + 27 = 46 = Khuyếch;

Vd5:     = 3 + 3 + 9 + 27 = 42 = Nghinh;

Vd6:     = 1 + 3 + 18 + 0 = 22 = Cách;

Vd7:     = 2 + 6 + 18 + 27 = 53 = Vĩnh.

Kiểm soát kết quả bằng Bảng 10.2.

 

*

* *

 

 

 

Xem Kỳ 120

 

 

 

 

 

 

GS Nguyễn Hu Quang
Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com