Địa chỉ: Thôn Mỹ Hiệp 1 Thị Trấn Ninh Ḥa
Năm Khai Sơn: 1962
Tổ Khai Sơn: Thích Giác Linh
Truyền Thừa:
  1. Thích Giác Linh (1962-1989)
  2. Ni Sư Huệ Liên (1989 - )
Trụ Tŕ: Ni Sư Thích Nữ Huệ Liên

chân thành cảm tạ Dương Tấn Long đă cung cấp h́nh ảnh và tài liệu.

 

 các chùa khác  |  www.ninh-hoa.com