Trang Giới Thiệu Tác Giả & Tác Phẩm            |            www.ninh-hoa.com

 

NGUYỄN VĂN THÀNH

 

 

THÔNG BÁO:

Quư Đồng Hương Và Thân Hữu
Ninh Ḥa & Dục Mỹ... 

 

RA MẮT SÁCH
KINH TẾ: “CÁC VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA”

Tác giả: Nguyễn Văn Thành

Tại San Jose, California
Ngày 07/06/2014

 

Cuốn sách "CÁC VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA" này tập trung vào các vấn đề kinh tế, và các vấn đề liên quan như các tổ chức WTO, ASEAN, vấn đề năng lượng v́ kinh tế có 3 thành phần chủ đạo là sản xuất, phân phối và tiêu thụ; mà năng lượng cần cho việc sản xuất sản phẩm, phân phối cần chuyên chở (cũng cần năng lượng).  

Vấn đề giáo dục nâng cao tŕnh độ cần cho việc sản xuất hàng hóa kể cả phần cứng và phần mềm. 

Sau cùng là vấn đề khủng bố quốc tế, phá hoại an ninh kinh tế toàn cầu.


 


 

Trân trọng,

Nguyễn Văn Thành

Webmaster:  http://www.ninh-hoa.com/

 

 

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sách Năm 2014
 

 www.ninh-hoa.com