CHÙA TỔ Đ̀NH THIÊN PHƯỚC

Những Viên Đá Chùa Thiên Phước  - Mục Đồng

 

các chùa khác  |  www.ninh-hoa.com

Tọa lạc giữa cánh đồng thuộc thôn Phú Nghĩa, xă Ninh Đông, huyện Ninh Ḥa.
Chùa cất năm 1847, Tổ khai sơn là ngài Đạt Chánh hiệu Từ Nghiêm. Các ngôi chùa lớn ở Diên Khánh phần nhiều đều do đệ tử của ngài tạo lập, nên chùa Thiên Phước được tôn xưng là Tổ Đ́nh.

Năm trùng tu: 1942, 1964, 1994.
Thầy trù tŕ: Thích Thiện Duyên

Truyền thừa:

1. Đạt Chánh-Từ Nghiêm
2. Đạt Thiệt
3. Ngộ Đề
4. Bảo Thành-Tâm Kính: 1950-1951
5. Ngộ Chiếu: 1951-1956
6. Chơn Trừ: Trụ tŕ từ năm 1956 đến nay.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VINH HỒ sưu tầm (Orlando, 10-5-2004)
- Căn cứ tài liệu của Đại đức Thích Chơn Trừ.
- Căn cứ “Lược sử Chùa Thiên Bửu” tập chép tay năm 1993 của Ban Hộ Tự và Tổ Sử Chùa Thiên Bửu.
- Tham khảo “Xứ Trầm Hương” của Quách Tấn.