TRẦN MINH HIỀN
 


 

  T́m Hiểu Những Bài SÁM NGUYỆN

  TẾT ĐOAN NGỌ

  Những Điều Lư Thú Về Các Tổng Thống PHÁP

 Phần 1   |  Phần 2  |  Phần 3

  THUYẾT DUNG H̉A

 Phần 1      |      Phần 2

Phần 3       |     Phần 4 


 
Những Điều Lư Thú Về Các Tổng Thống HOA KỲ

 Phần 1     |    Phần 2 

Phần 3      |    Phần 4 

  Những Điều Lư Thú Về
      GIÁNG SINH
 

 

****
 

Mục Lục Biên Khảo/Sưu Tầm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

  

T̀M HIỂU NHỮNG BÀI SÁM NGUYỆN
 

 

 

Mỗi năm vào tháng 7 âm lịch chúng ta bước vào mùa Vu Lan báo hiếu giúp cho tất cả chúng ta lắng ḷng, sám hối, tu tâm sửa tánh biết ơn cha mẹ dù hiện tiền hay quá văng. Trong tất cả các nghi thức nghi lễ và tụng niệm có 1 bài sám VU lan mà chúng ta ai cũng đọc thuộc ḷng và tŕ tụng với ḷng xúc động sâu xa, ḷng biết ơn cha mẹ và làm cho nhiều người khóc.

 SÁM TỤNG VU LAN (I) 

(Rằm tháng bảy )

 

Đệ tử chúng con, 

Vâng lời Phật dạy,

Ngày rằm tháng bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương đảnh lễ.

Mười phương Tam thế,

Phật, Pháp, Thánh Hiền,

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo. 

Ḷng càng áo năo, 

Nhớ nghĩa thân sinh,

Con đến trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín tháng cưu mang. 

Không ngớt lo toan,

Quên ăn bỏ ngủ, 

Ấm no đầy đủ,

Cậy có công cha,

Chẳng quản yếu già, 

Sanh nhai lam lũ. 

Quyết cùng hoàn vũ, 

Phấn đấu nuôi con, 

Giáo dục vuông tṛn,

Đem đường học đạo. 

Đệ tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận kém hèn, 

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng bảo trang nghiêm. 

Hoặc thừa tự tứ,

Hoặc hiện tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Dủ ḷng lân mẫn,

Hộ niệm cho : 

Bảy kiếp cha mẹ chúng con, 

Đượm nhuần mưa pháp. 

C̣n tại thế : 

Thân tâm yên ổn,

Phát nguyện tu tŕ. 

Đă qua đời : 

Ác đạo xa ĺa, 

Chóng thành Phật quả.

Ngửa trông các đức Như Lai, 

Khắp cơi hư không, 

Từ bi gia hộ. 

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. 

 (3 lần)

 

- Bài in trong hầu hết kinh Nhựt tụng và Nghi thức tụng niệm ở miền Trung và miền Nam. Được Giáo Hội công nhận là bài tụng chính thức trong Lễ Vu Lan và trong nghi thức Gia đ́nh Phật tử (1964). 

- Trích từ Kinh Diễn nghĩa của Tổ Huệ Đăng soạn. Tổ đ́nh Thiên Thai Bà Rịa ấn hành 1967. 

Đây là bài sám nguyện thứ 16 trong số 55 bài sám nguyện đă được thầy Thích Đồng Bổn sưu tập lại đầy đủ. Trong quá tŕnh t́m hiểu về nguồn gốc của 55 bài sám này chúng tôi nhận thấy chúng ta không được biết rơ ai là người đầu tiên viết ( hay soạn dịch ) những bài sám này. Kính mong các bậc cao minh, và các bậc cao tăng chỉ giáo, dạy bảo về nguồn gốc tất cả 55 bài sám này, do ai viết và viết năm nào. Điểm đặc biệt của 55 bài sám này là những bài kinh bằng tiếng Việt hoàn toàn, thường theo thể lục bát hay 5 chữ với vần điệu rất hay, từ ngữ trau chuốt và súc tích, xuất sắc, dễ hiểu và chuyển đạt tất cả những căn bản và cao siêu của Phật pháp. Và viết cho hầu hết tất cả các dịp lễ quan trọng, các ngày vía của Phật giáo. 

 

Hăy đọc bài thứ nhất 

1- SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN 

(Sám hối nguyện I)

 

Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích Ca, 

Phật A Di Đà, 

Thập phương chư Phật, 

Vô lượng Phật Pháp, 

Cùng Thánh Hiền Tăng, 

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, 

Nghiệp chướng nặng nề, 

Tham giận kiêu căng, 

Si mê lầm lạc, 

Ngày nay nhờ Phật, 

Biết sự lỗi lầm, 

Thành tâm sám hối, 

Thề tránh điều dữ, 

Nguyện làm việc lành, 

Ngửa trông ơn Phật, 

Từ bi gia hộ : 

Thân không tật bệnh, 

Tâm không phiền năo, 

Hằng ngày an vui tu tập, 

Phép Phật nhiệm mầu, 

Để mau ra khỏi luân hồi, 

Minh tâm kiến tánh, 

Trí tuệ sáng suốt, 

Thần thông tự tại, 

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, 

Cha mẹ anh em, 

Thân bằng quyến thuộc, 

Cùng tất cả chúng sinh, 

Đồng thành Phật đạo.  

 

- Là Bài tụng chính thức của Gia đ́nh Phật tử. - Là Bài Sám hối chính thức của Hội Phật học Nam Việt. 

Bài này ư nghĩa sâu sắc và làm nền tảng cho tinh thần Phật giáo. 

Và có 1 bài ai cũng thuộc ḷng v́ rất dễ thuộc và ư nghĩa uyên thâm

28. SÁM CẦU AN (I)

 

Con quỳ lạy Phật chứng minh, 

Hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyền,

Cầu cho thí chủ hiện tiền,

Nội gia quyến thuộc b́nh yên điều ḥa, 

Thọ trường hưởng phước nhàn ca,

Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi. 

Quan Âm pḥ hộ vui chơi,

Mười hai câu nguyện độ đời nên danh, 

Thiện nam tín nữ ḷng thành,

Ăn chay niệm Phật làm lành vái van. 

Quan Âm xem xét thế gian, trầm, 

Mau mau niệm Phật Quan Âm,

Tai qua nạn khỏi định tâm sáng ḷa, 

Đương cơn lửa cháy đốt ta,

Niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng.

Gió Đông đi biển ch́m thuyền,

Niệm danh Bồ Tát sóng tan hết liền.

Tà ma quỉ báo khùng điên,

Niệm danh Bồ Tát mạnh liền khôn ngoan.

Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, 

Niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. 

Tội tù ngục tối khảo tra,

Quan Âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng. 

Bị trù bị ếm mê mang, 

Quan Âm niệm niệm vái van tịnh b́nh. 

Quan Âm thọ kư làm tin,

Tùy duyên thuyết pháp độ ḿnh hết mê.

Nương theo Bồ Tát trở về, 

Thấy ḿnh ngồi gốc Bồ đề giống in,

Tay cầm bầu nước tịnh b́nh,

Tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng, 

Cam lồ rưới khắp thế gian,

Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. 

Quan Âm cứu hết tai nàn,

Độ đời an lạc mười phương thái b́nh,

Quan Âm điểm đạo độ ḿnh,

Quan Âm Bồ Tát chứng minh độ đời.  

 

- Trích từ "Kinh Nhựt Tụng" Nhà in Sen Vàng - Sài g̣n 1970 và "39 bài sám nghĩa " của Thích Thiện Tâm - Sađéc 1961. 

 

Hăy đọc bài sám thứ 55 :

55. BÁT NHĂ TÂM KINH (I)

 

Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn,

Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần 

Làu làu một tánh thiên chân,

Bao trùm muôn loại chẳng phân Thánh phàm. 

Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt,

Cơi bờ kia một bước đến nơi, 

Trải ḷng tṛn đủ xưa nay,

Công thành quả chứng tỏ bày đích đang.

Hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại, 

Khi tham thiền vô ngại đến trong,

Thẩm vào trí tuệ mở thông,

Soi thấy năm uẩn đều không có ǵ,

Độ tất cả không chi khổ ách, 

Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra,

Sắc, Không chung ở một nhà, 

Không chẳng khác Sắc, Sắc nào khác không,

Ấy Sắc tướng cũng đồng Không tướng, 

Không tướng y như tượng Sắc kia,

Thọ, Tưởng, Hành, Thức, phân chia,

Cũng lại như vậy, tổng về chân không. 

Ṭa sắc tướng nhơn ông tạm đó,

Các pháp kia tướng nọ luống trơn, 

Chẳng sanh chẳng dứt thường chơn,

Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm, 

Cớ ấy nên cơi trên không giới,

Thể làu làu vô ngại thường chân, 

Vốn không ngũ uẩn ấm thân,

Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. 

Thấy rỗng không mà không nhăn giới, 

Biết hoàn toàn thức giới cũng không, 

Tánh không sáng suốt đại đồng,

Vô minh chẳng có mựa ḥng hết chi,

Vẫn không có thân ǵ già chết,

Huống chi là hết chết già sao ? 

Tứ đế cũng chẳng có nào,

Không chi là trí có nào đắc chi. 

Do vô sở đắc ly tất cả,

Nhơn pháp kia đều xả nhị không,

Vận ḷng trí huệ linh thông,

Bờ kia mau đến tâm không ngại ǵ. 

Không quái ngại có chi khủng bố ? 

Tức xa ĺa mộng tưởng đảo điên, 

Tâm không rốt ráo chư duyên,

Niết bàn quả chứng chơn nguyên hoàn toàn. 

Tam thế Phật, y đàng Bát nhă, 

Đáo Bồ đề chứng quả chánh nhơn, 

Cho hay Bát nhă là hơn, 

Pháp môn tối thắng cơi chơn mau về.

Thiệt thần chú linh tri đại lực,

Thiệt thần chú đúng bực quang minh,

Ấy chú tối thượng oai linh, 

Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần. 

Trừ tất cả nguyên nhân các khổ,

Thức tỉnh ḷng giác ngộ vô sư,

Thiên nhiên chơn thiệt bất hư, 

Án lam Thần chú Chơn như thuyết rằng: 

"Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha". (3 lần)  

 

- Bản dịch của Tổ Huệ Đăng - Chùa Thiên Thai Bà Rịa - Trích từ Kinh Tam Bảo Diễn nghĩa - Tổ đ́nh Thiên Thai ấn hành 1967.

 

bài số 6 

6- PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI 

(Sám hối nguyện III)

 

Đệ tử chúng con từ vô thỉ, 

Gây bao tội ác bởi lầm mê, 

Đắm trong sanh tử đă bao lần,

Nay đến trước đài vô thượng giác; 

Biển trần khổ lâu đời luân lạc, 

Với sinh linh vô số điêu tàn, 

Sống u hoài trong kiếp lầm than, 

Con lạc lơng không nh́n phương hướng, 

Đoàn con dại, từ lâu vất vưởng, 

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, 

Xin hướng về núp bóng từ quang, 

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước. 

Bao tội khổ trong đường ác trược, 

V́ tham, sân, si, mạn gây nên, 

Con hôm nay giữ trọn lời nguyền, 

Xin sám hối để ḷng thanh thoát; 

Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt, 

Từ bi vô lượng cứu quần sinh, 

Ôi ! Từ lâu ba chốn ngục h́nh, 

Giam giữ măi con nguyền ra khỏi, 

Theo gót Ngài vượt qua khổ ải, 

Nương thuyền từ vượt bể ái hà, 

Nhớ lời Ngài, “Bờ giác không xa 

Hành thập thiện cho đời tươi sáng, 

Bỏ việc ác, để đời quang đăng, 

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân”. 

Lời ngọc vàng ghi măi bên ḷng, 

Con nguyện được sống đời rộng răi, 

Con niệm Phật để ḷng nhớ măi, 

H́nh bóng người cứu khổ chúng sanh, 

Để theo Ngài trên bước đường lành, 

Chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ; 

Chúng con khổ, nguyền xin tự độ, 

Ngoài tham lam, sân hận ngập trời, 

Phá si mê, trí huệ tuyệt vời, 

Con nhớ đức Di Đà Lạc quốc, 

Phật A Di Đà thân kim sắc, 

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm 

Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào,

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc, 

Trong hào quang hóa vô số Phật, 

Vô số Bồ tát hiện ở trong, 

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, 

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát, 

Quy mạng lễ A Di Đà Phật, 

Ở phương Tây thế giới an lành, 

Con nay xin phát nguyện văng sanh, 

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.  

 

- Trích xuất từ "Nghi thức tụng niệm " Chùa Xá Lợi ấn hành 1993. 

- Là bài tụng chính thức của Khóa Lễ Tịnh độ mỗi sáng chủ nhật của Hội Phật học Nam Việt. 

 và c̣n nhiều bài khác rất hay và ư nghĩa. 

Chúng tôi cầu mong các bậc cao nhân, các vị cao tăng chỉ giáo để chúng tôi hiểu rơ ai là người soạn ra 55 bài sám này và lúc nào. Xin chân thành cảm ơn.

Dưới đây là mục lục 55 bài sám 

1- SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN 

(Sám hối nguyện I)

 

2- SÁM PHÁT NGUYỆN (I)

3- SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO 

(Sám phát nguyện II)

4- SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (I)

5- SÁM HỐI NGUYỆN (II)

6- PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI 

(Sám hối nguyện III)

7. SÁM PHÁT NGUYỆN

(Sám phát nguyện III)

8. BÀI SÁM HỐI 

(Sám hối nguyện IV)

9. SÁM QUI MẠNG DIỄN NGHĨA (I)

10. SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (II)

11. SÁM NGĂ NIỆM (I)

12. SÁM NGĂ NIỆM (II)

13. PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG 

(Sám Qui mạng diễn nghĩa II)

14. SÁM TỤNG PHẬT XUẤT GIA (I) 

(Mùng tám tháng hai)

15. SÁM TỤNG PHẬT KHÁNH ĐẢN (I) 

(Rằm tháng tư)

16. SÁM TỤNG VU LAN (I) 

(Rằm tháng bảy )

17. SÁM TỤNG PHẬT THÀNH ĐẠO (I) 

(Mùng tám tháng chạp)

18. SÁM TỤNG PHẬT NIẾT BÀN (I) 

(Rằm tháng hai)

19. SÁM DI LẶC (I)

20. SÁM THÍCH CA

(Sám tán Bổn sư I)

21. SÁM DI ĐÀ

(Sám tán Di Đà I)

22. SÁM CHUẨN ĐỀ

(Sám tụng chư Bồ tát I)

23. SÁM QUAN ÂM 

(Sám tụng Quán Âm I)

24. SÁM QUAN ÂM. 

(Sám tụng Quan Âm II)

25. SÁM THẾ CHÍ

(Sám tụng chư Bồ Tát II)

26. SÁM ĐỊA TẠNG

(Sám tụng chư Bồ Tát III)

27. SÁM MỤC LIÊN.

(Sám tụng Vu Lan II)

28. SÁM CẦU AN (I)

29. SÁM CẦU SIÊU (I)

30. SÁM CẦU SIÊU (II)

31. SÁM CẦU SIÊU (III)

32. SÁM PHẬT TỔ

(Sám tán Di Đà II)

33. SÁM NIỆM PHẬT

(Sám tán Di Đà III) 

34. SÁM ĐẠI TỪ

(Thập phương diễn nghĩa I) 

35. SÁM TỪ VÂN

(Sám Nhứt tâm nghĩa I)

36. SÁM THẬP PHƯƠNG (II)

37. SÁM THẬP PHƯƠNG (III)

38. SÁM CHÂU HOẰNG 

(Sám Tán Di Đà IV)

39. SÁM HỒI ĐẦU

(Sám phát nguyện IV)

40. SÁM THỌ KƯ

(Sám tán Di Đà V)

41. SÁM CẦU SIÊU CÚNG MẸ

(Sám báo hiếu I)

42. SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN

(Sám báo hiếu II)

43. SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN

 (Sám báo hiếu III)

44. SÁM THÁI B̀NH 

(Cầu nguyện thái b́nh I)

45. SÁM TỊNH ĐỘ

(Sám phát nguyện IV) 

46. KỆ VÔ THƯỜNG 

(Cảnh tỉnh vô thường I)

47. SÁM THẢO LƯ

(Sám hồi tâm I)

48. VĂN KHUYẾN TU (I)

49. VĂN KHUYẾN TU (II)

50. SÁM HỒNG TRẦN 

(Cảnh tỉnh vô thường II)

51. BÀI TỐNG TÁNG

(Cảnh tỉnh vô thường III)

52. ĐƯỜNG VỀ TỊNH ĐỘ

(Khuyến tu III)

53. SÁM TU LÀ CỘI PHÚC

(Khuyến tu IV)

54. PHẬT TỬ TẠI GIA 

(Khuyến tu V)

55. BÁT NHĂ TÂM KINH (I)

 

 

 

 

 


TRẦN MINH HIỀN
GIÁC ĐỨC,

orlando ngày 17 tháng 8 năm 2012,

Mùng 1 tháng 7 ÂL Nhâm Th́n 

 

 

 

 


Trang VĂN HỌC NGHỆ THUẬT