Nguyễn Văn Thành
 

 

Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu và Thái B́nh Dương-APEC:
 

Phần 1   |  Phần 2  |  Phần 3  |

Phần 4  |  Phần 5    Phần 6  |

Phần 7  |  Phần 8   | Phần 9  |

Phần 10 | Phần 11 | Phần 12 

                             
                                         

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diễn Đàn Kinh Tế Á Châu và Thái B́nh Dương APEC :
(APEC - Asia Pacific Economic Co-operation)
Nguyễn Văn Thành

  

Phần 12:


Ưu tiên:

Căn cứ vào tuyên ngôn thượng đỉnh APEC 2005, mục tiêu của APEC 2006 gồm có những ưu tiên sau đây:

Đề cao chống tham ô.

Các hội viên APEC cần phải tập trung chống tham ô trong nước bằng cách tăng cường sự trong sáng, thiết lập các hệ thống pháp luật và tăng cường bảo vệ luật pháp để chống tham nhũng. Ngoài ra các nước hội viên APEC cũng cộng tác trong việc chống tham nhũng.

Liên kết các nước APEC về kinh tế thông qua du lịch và trao đổi văn hóa.

Để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, các hội viên của các nước trong APEC bằng cách trao đổi văn hóa, trao đổi du lịch. Cụ thể là năm 2006 tháng 10 sẽ có một cuộc hội nghị các vị ngoại trưởng APEC họp tại Hội An, Việt Nam để bàn bạc vấn đề du lịch cốt sao tăng cường cộng tác du lịch giữa các nước hội viên.

Cải tổ APEC tiến tới một cộng đồng năng động và hữu hiệu.

APEC sẽ thông qua các hành động để tăng cường sự phối hợp của các nhóm công tác, tăng cường các dự án và nâng cao sự quản trị sao cho các dự án của APEC được hoàn thành tốt đẹp với mục đích liên kết chặt chẽ giữa sự hợp tác kinh tế và kỹ thuật của APEC, thương mại tự do và đầu tư dễ dàng cốt sao cho toàn thể các hội viên đều có lợi. Thí dụ về các phương án:

APEC đă cung cấp ngân khoản để thi hành các phương án căn cứ vào quyết định của hội nghị các bộ trưởng APEC và quyết định của hội nghị thượng đỉnh APEC. Các phương án cơ bản là thiết lập sự trao đổi thông tin để giúp đỡ các nhà đầu tư về thương mại cung cấp về kỹ thuật, đào tạo trong các nước đang phát triển.

Tất cả các phương án này đều bảo đảm cho các thành viên APEC được phát triển tối đa, tối cao về kinh tế.

Kho Dữ Liệu Các Phương án APEC (APEC Project Database):

Kho dữ liệu các phương án của APEC dùng để lưu trữ các phương án. Trong kho dữ liệu này có đề rơ sự thi hành các phương án, chi tiết các vấn đề kinh tế. Kho dữ liệu này cần dùng để cho các nước hội viên có thể đánh giá sự hữu hiệu của các phương án và sự hậu thuẫn của Ủy ban ngân sách, quản trị.

Các Bài Học Thu Được Trong Sự Đánh Giá Các Báo Cáo:

Các bài học này sẽ được vạch ra trong các báo cáo cho ủy ban ngân sách và quản trị cốt để giúp đỡ sự cải thiện thương mại trong toàn vùng.

Yêu cầu để viết các tham khảo:

APEC khuyến khích các khu vực tư nhân, các trường Đại học trong khu vực Á Châu Thái B́nh Dương tham gia các phương án của APEC.

Lịch Sử APEC:

Năm 1989, họp tại Canberra Úc Đại Lợi gồm có 12 nước.

Năm 1993, họp tại Blake Island, Mỹ quốc : Hội Nghị Thượng đỉnh các vị Tổng thống với chủ đề bền vững an ninh và thịnh vượng của các dân tộc.

Năm 1994, họp tại Bogor, Indonesia: Tự do thương mại, thương mại mở và đầu tư cho các nước đă mở mang vào năm 2010 và các nước đang mở mang vào năm 2020.

Năm 1995, họp tại Osaka, Nhật Bản.

Năm 1996, họp tại Manila, Phi Luật Tân.

Năm 1997, họp tại Vancouver, Gia Nă Đại.

Năm 1998, họp tại Kualar Lumpur, Mă Lai Á

Năm 1999, họp tại Tân Tây Lan.

Năm 2000, họp tại Brunei.

Năm 2001, họp tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Năm 2002, họp tại Mexico.

Năm 2003, họp tại Bankok, Thái Lan.

Năm 2004, họp tại Chili.

Năm 2005, họp tại Korea.

Năm 2006, sẽ họp tại Hà Nội, Việt Nam.


(c̣n tiếp)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

Websites tham khảo:

http://www.apecsec.org.sg/

http://www.apecsec.org.sg/content/apec/about_apec/structure.html

http://www.apecsec.org.sg/apec/about_apec/apec_trade_marks.html

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
30/6/2006