Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68 | Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92  | Kỳ 93

     Kỳ 94 | Kỳ 95 | Kỳ 96  

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 96:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - NGA

 

Tuyên Ngôn Chung Của Ban Liên Hợp Kế Hoạch và Quản Lư Của ASEAN và Nga Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Ngày Mùng 24 Tháng 5 Năm 2007
Tại Manila, Phi Luật Tân.

 

(tiếp theo)

 

 

           Hội nghị lần thứ 5 của ASEAN-Nga của Ban Liên Hợp Kế hoạch và Quản lư đă diễn ra tại Phi Luật Tân ngày 24 tháng 5 năm 2007 được tham dự bởi đại diện Ngoại giao các nước ASEAN-Nga và ban Bí thư ASEAN và Tổng Thư Kư ASEAN.

 

           Hội nghị tái cứu xét biến độ của sự thi hành Tuyên ngôn chung của các nhà lănh đạo ASEAN và Nga về sự hợp tác toàn diện trong khoảng 2005-2010 và Thỏa hiệp về Kinh tế và cộng tác phát triển. Hội nghị là một công tác theo dơi Hội nghị lần thứ 5 họp tại Mạc Tư Khoa ngày 3 tháng 11 năm 2006. Hội nghị thảo luận về các vấn đề liên quan đến sự hợp tác ASEAN-Nga với mục tiêu tập trung vào các địa hạt năng lượng, khoa học và kỹ thuật, bảo vệ môi sinh, quản lư tai nạn, du lịch và văn hóa. Hội nghị cũng quyết tâm tham vấn về vấn đề khủng bố quốc tế và tội phạm xuyên quốc gia.

 

           Hội nghị ghi nhận sự gia tăng cộng tác giữa khối ASEAN-Nga, đặc biệt về các địa hạt mới xuất hiện và hai bên đều quan tâm. Hội nghị thỏa thuận sự cố gắng chung với mục tiêu tăng cường cộng tác sẽ giúp cho ASEAN-Nga đạt được các mục tiêu then chốt phục vụ thương mại và kinh tế của hai bên.

           Hội nghị cũng nghiên cứu các thảo luận ban đầu về dự thảo bản hướng dẫn cho việc lựa chọn thông qua và tài chánh của ASEAN-Nga và các chương tŕnh cộng tác soạn thảo bởi Nga.

 

Hội nghị thỏa thuận các dự án sau đây:

 

1) Xưởng năng lượng tái tạo được giao cho ban Bí thư ASEAN phụ trách.
 

(Workshop on Renewable Energy for CLMV Countries (Project Proponent : ASEAN Secretariat);

 

2) Hội nghị ASEAN tiến tới thương mại điện tử đạt mục tiêu thương mại tự do và mở giao cho Nga phụ trách.
 

(ASEAN Conference “ASEAN SMEs and E-Commerce: Towards Free and Open Trade” (Project Proponent: Russia);

 

3) Dự án dạy tiếng Anh như ngôn ngữ ngoại quốc cho các nhà kinh doanh và các nhà truyền thông chuyên nghiệp giao cho Nga phụ trách.

 

(Teaching English as a Foreign Language for Business and Professional Communication in ASEAN Countries (Project Proponent: Russia);

 

4) Thiết lập Trung tâm ASEAN (an ASEAN Centre ) trong một Đại học Nga do Thái Lan phụ trách.

 

5) Xuất bản sổ tay kinh doanh ASEAN-Nga (Publishing of an ASEAN-Russia Business Handbook ) do Thái Lan phụ trách.

 

6) Lớp dạy tiếng Nga cho các hướng dẫn du lịch (Russian Language Course for ASEAN Tour Operators) ASEAN do Nam Dương phụ trách.

 

           Hội nghị đồng ư thi hành ngay lập tức 3 dự án đầu tiên và 3 dự án sau sẽ thi hành sau khi các nước được giao phó nhiệm vụ sẵn sàng.

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 97)

 

     

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
     15
/3/2009