Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68 | Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92  | Kỳ 93

     Kỳ 94 | Kỳ 95 | Kỳ 96  

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 83:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - Tân Tây Lan

TỔNG QUAN

 

 

Thành Tích

 

      Tân Tây Lan đă trở thành đối thoại của khối ASEAN từ năm 1975. Liên hệ đối thoại giữa ASEAN và Tân Tây Lan đă được tăng cường bằng cách xây dựng mối quan hệ chung và những lợi ích của 2 bên.  Động năng của Hiệp thương th́ biểu thị rơ ràng trong các địa hạt củng cố liên hệ các chánh phủ, thương mại và liên hệ giữa nhân dân 2 bên.

 

Định Chế Khung (Institutional Framework)

 

      Tân Tây Lan đă tham gia vào các Hội nghị tham vấn (consultative meetings) của khối ASEAN gồm có Diễn đàn vùng ASEAN (the ASEAN Regional Forum - ARF), các cuộc họp sau Hội nghị Bộ trưởng (the Post Ministerial Conference), và các cuộc Hiệp thương Tân Tây Lan trong Ủy ban quản trị liên quốc gia (Joint Management Committee).  Ủy ban ASEAN-Tân Tây Lan cũng giúp đỡ trong việc điều khiển và duy tŕ đối thoại giữa 2 bên.  Trong các cuộc đối thoại 2 bên đă tái cứu xét t́nh h́nh chính trị, an ninh, kinh tế và cộng tác phát triển. Tân Tây Lan cũng tham gia trong Diễn đàn vùng trong việc điều hành các vấn đề chính trị địa phương cũng như vấn đề an ninh liên hệ tới vùng Đông Á.  Các cuộc Hiệp thương định kỳ ở cấp Tổng giám đốc khối ASEAN và Thứ trưởng ngoại giao Tân Tây Lan đă cung cấp sự khảo sát sâu rộng về kinh tế và chức năng cộng tác.

 

      Một liên ủy ban quản trị đă thiết lập định kỳ cứu xét sự hoạt động và thi hành các chương tŕnh cộng tác kinh tế  (Economic Cooperation Programme - ANZECP), cộng tác khoa học và kỹ thuật, thương mại và đầu tư, sử dụng khí thiên nhiên trong việc vận tải.

 

Cộng Tác Kinh Tế  (Economic Cooperation)

 

      Thương mại và kinh tế là vấn đề chủ yếu trong liên hệ ASEAN và Tân Tây Lan.  Hai bên quan tâm đến sự phát triển kinh tế của khối ASEAN.  Nói chung Tân Tây Lan đă buôn bán với ASEAN khoảng 1.6 tỷ đô-la Mỹ năm 1995.  ASEAN xuất cảng sang Tân Tây Lan các đồ cơ khí, dụng cụ điện, các khoáng sản, c̣n Tân Tây Lan xuất cảng sang ASEAN thịt gia súc và các dụng cụ giấy tờ văn pḥng. Năm 1995, ASEAN đồng ư thiết lập Hiệp thương để làm dễ dàng việc thương mại và đầu tư giữa 2 vùng.  Năm 1996, hai bên kư kết bản ghi nhớ  (MOU)  để đề cao cộng tác về tiêu chuẩn (standards).   Hai bên cũng hợp tác cải thiện thuế quan (customs), trao đổi thông tin và phát triển nhân lực.  Các cuộc tham vấn không chính thức giữa các vị Bộ trưởng cũng được thực hiện để tăng cường thương mại và đầu tư.  Hiệp ước thương mại và đầu tư bắt đầu từ năm 1991 giữa ASEAN và Tân Tây Lan có mục tiêu tăng cường thương mại và đầu tư giữa 2 bên với mục đích phục vụ xuất cảng của khối ASEAN và tăng cường đầu tư vào các nước ASEAN của Tân Tây Lan.

 

      Hợp tác phát triển văn pḥng trợ cấp phát triển của Tân Tây Lan giúp các nước ASEAN thông qua chương tŕnh cộng tác kinh tế ASEAN-Tân Tây Lan.

 

Cộng Tác Phát Triển (Development Cooperation)

 

      Các hoạt động phát triển cộng tác giữa ASEAN và Tân Tây Lan với mục tiêu dài hạn bảo đảm cho các nước ASEAN duy tŕ phát triển và tự do liên hệ giữa 2 khối bao gồm chương tŕnh cộng tác về khoa học và kỹ thuật giữa ASEAN và Tân Tây Lan gọi tên là Chương tŕnh cộng tác kinh tế giữa  ASEAN - Tân Tây Lan (the ASEAN-New Zealand Economic Cooperation Programme  - ANZECP).

 

      Đă có 51 phương án thực hiện trong khoảng 1991 tới 1996. Chương tŕnh này hậu thuẫn cho vùng kinh tế tự do ASEAN.

 

      Tân Tây Lan trợ giúp trong các địa hạt khoa học, kỹ thuật bao gồm các phương án về năng lượng, thực phẩm và khoa học vật chất (material sciences).  Một phương án về việc sử dụng khí đốt thiên nhiên bắt đầu từ năm 1991 có mục tiêu ứng dụng khí đốt thiên nhiên vào việc chuyên chở.  Tân Tây Lan là một trong các đối thoại đă cung cấp ngân quỹ khoa học cho ASEAN.  Tân Tây Lan c̣n cấp các học bổng cho các sinh viên ASEAN theo học viện Đông Nam Á tại Singapore. Sự sử dụng khí thiên nhiên trong việc giao thông vận tải bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 nắm 1993.  Chương tŕnh này khuyến khích các nước ASEAN sử dụng khí đốt trong việc chuyển chở. Trọng tâm của chương tŕnh này là việc chuyển giao kỹ thuật đầu máy Diesel (the transfer of diesel engine conversion technology) cho các nước ASEAN.  Ngoài ra ASEAN-Tân Tây Lan cũng cộng tác trong việc giải quyết các vấn đề han rỉ (sét) (corrosion) trong các cầu cống.  Ngoài ra các nước Á Châu sẽ được hưởng lợi trong các chương tŕnh nghiên cứu sự cải tổ cấu trúc các cầu cống tại Tân Tây Lan trong chương tŕnh khoa học quản lư các cầu cống.

 

      Cuộc Hội nghị lần thứ 13 giữa ASEAN và Tân Tây Lan tại Hà Nội vào ngày 28 và 29 tháng 10 năm 1996 cung cấp một cơ hội để khảo sát sự phát triển cộng tác giữa ASEAN và Tân Tây Lan trong các khu vực thương mại, đầu tư, khoa học và kỹ thuật, môi sinh, du lịch và phát triển nhân lực.  Hai bên c̣n thảo luận sự phát triển cộng tác trong lưu vực sông Cửu Long, trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong các tiểu vùng phát triển.  Hội nghị lần thứ 15 ASEAN-Tân Tây Lan họp tại Singapore ngày 3-5 tháng 6 năm 2002 đă tập trung vào các vấn đề phát triển.  Sự thảo luận của 2 bên mà c̣n về vấn đề tương lai của 2 bên.  Hai bên đồng ư các Hiệp thương về chính sách và Hiệp thương chính trị là vấn đề cần thiết trong mối liên hệ.

 

      Sự cộng tác với Tân Tây Lan trong khuôn khổ liên minh kinh tế gần (Closer Economic Partnership).  Liên hệ này có mục tiêu thương mại đầu tư giữa 2 bên và giảm thiểu khoảng cách giữa 2 bên.

 

 

(Xem tiếp kỳ 84)

 

  

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
    28
/9/2008