Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68 | Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92  | Kỳ 93

     Kỳ 94 | Kỳ 95 | Kỳ 96  

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 81:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - Tân Tây Lan

Tuyên Ngôn Chung Của Hội Nghị Thượng Đỉnh Lần Thứ 13 ASEAN và Tân Tây Lan

Điều khoản 1- Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 13 giữa ASEAN và Tân Tây Lan họp tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 28-29 tháng 10 năm 1996.

 

Điều khoản 2- Được sự ủy nhiệm bởi khối ASEAN trao cho chủ tŕ cuộc đối thoại giữa khối ASEAN và Tân Tây Lan, Việt Nam đứng ra tổ chức cuộc Hội nghị Thượng đỉnh giữa khối ASEAN-Tân Tây Lan. Cuộc Hội nghị này đồng chủ tọa bởi Phụ tá Ngoại trưởng Việt Nam, Vũ Khoan và Phụ tá Ngoại trưởng Tân Tây Lan, Neil Walter.

 

Điều khoản 3- Cuộc Hội nghị này ghi nhận là cuộc đối thoại ASEAN-Tân Tây Lan thiết lập từ năm 1975 là một trong các đối thoại lâu đời nhất của khối ASEAN. Cuộc Hội nghị diễn ra đều đặn mỗi 18 tháng một lần để thảo luận về những vấn đề và các biện pháp nhằm củng cố (consolidate) mối liên hệ giữa khối ASEAN-Tân Tây Lan.

 

Điều khoản 4- Cuộc Hội nghị cung cấp một cơ hội trao đổi quan điểm về các vấn đề mà hai bên đều quan tâm (mutual interest) . Hội nghị đă tái cứu xét mối liên quan giữa ASEAN-Tân Tây Lan bao gồm sự thi hành chương tŕnh hợp tác kinh tế ASEAN-Tân Tây Lan (the ASEAN - New Zealand Economic Cooperation Programme - ANZECP) . Sự thảo luận đặt trọng tâm về sự tăng cường cộng tác giữa ASEAN và Tân Tây Lan trong các vấn đề thương mại, đầu tư, khoa học và kỹ thuật, môi trường, du lịch và phát triển nhân lực. Hai bên đặc biệt hài ḷng về chương tŕnh tự do thương mại cấp vùng (AFTA) và liên hệ kinh tế gần (CER). Sự phát triển hợp tác là một trọng tâm trong mối liên hệ ASEAN-Tân Tây Lan. Hội nghị tái khẳng định quyết tâm đạt được mục tiêu tối hậu nâng cao mức sống của nhân dân trong khối ASEAN.

 

Điều khoản 5- Hội nghị thừa nhận là Tân Tây Lan đă tham gia tích cực vào công tác tăng cường (strengthened) liên hệ đôi bên. Một nền tảng vững chắc đă được đặt ra tăng cường sự hợp tác đôi bên. Hội nghị đồng ư là có nhiều cơ hội tỏ ra trong việc cộng tác hai bên. Hội nghị thỏa thuận nhiều biện pháp bao gồm tăng cường thương mại hai chiều và đầu tư để bảo đảm các chương tŕnh công tác đạt được quyền lợi của cả hai bên.

 

Điều khoản 6- Hội nghị cũng được báo cáo cách chuẩn bị về Hội nghị thượng đỉnh không chính thức lần thứ nhất (Informal Summit) của khối ASEAN tại Nam Dương, Hội nghị của các nhà lănh đạo APEC tại Phi Luật Tân và Hội nghị Á Châu Thái b́nh Dương (APEC), Hội nghị phát triển lưu vực sông Cửu Long.

 

Điều khoản 7- Hội nghị cũng nhận được báo cáo của ASEAN-Tân Tây Lan của đại diện các nhà kinh doanh. Cuộc Hội nghị đang theo dơi sự tham gia của các nhà đầu tư của hai bên.

 

Điều khoản 8- Hội nghị kế tiếp sẽ diễn ra tại Tân Tây Lan.

 

Điều khoản 9- Hội nghị đă cảm tạ chính phủ Việt Nam đă chủ tŕ Hội nghị này đạt được kết quả tốt.

 

 

(Xem tiếp kỳ 82)

 

  

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
    14
/9/2008