Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68 | Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92  | Kỳ 93

     Kỳ 94 | Kỳ 95 | Kỳ 96  

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 80:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - Đại Hàn

TỔNG QUAN
 

I. Thành tích

 

Điều khoản 1- ASEAN và Đại Hàn lần đầu tiên thiết lập liên hệ đối thoại vào tháng 11 năm 1989. Đến tháng 7 năm 1991, ASEAN và Đại Hàn đồng ư thiết lập liên minh đối thoại trong kỳ Hội nghị các Bộ trưởng ASEAN lần thứ 24 tại Kuala Lumpur Mă Lai Á.

 

Điều khoản 2- Năm 2004 đánh dấu quan hệ đối thoại giữa ASEAN-Đại Hàn kỳ thứ 15. Để đánh dấu biến cố này và minh họa tương lai của liên hệ trong thế kỷ thứ 21, ASEAN-Đại Hàn sẽ hoàn tất Tuyên ngôn chung trong kỳ họp Thượng đỉnh vào ngày 30 tháng 11 năm 2004 tại Vientianne. Bản Tuyên ngôn chung sẽ cung cấp một sơ đồ về quan hệ ASEAN-Đại Hàn một cách toàn diện (comprehensive).

 

II. Hợp tác chính trị và an ninh (Political and Security Cooperation)

 

Điều khoản 3- ASEAN-Đại Hàn hợp tác trong vấn đề chính trị đă được củng cố (strengthened) bởi các cuộc đối thoại thường trực và trao đổi quan điểm về vấn đề trong vùng cũng như quốc tế thông qua các cơ chế (existing mechanisms) hiện hữu như là Hội nghị Thượng đỉnh, Hội nghị các Bộ trưởng, Hiệp thương ASEAN-Đại Hàn, cộng tác trong ASEAN+3, các Hội nghị sau khi các cuộc họp Bộ trưởng (Post Ministerial Conference) và Diễn đàn ASEAN cấp vùng.

 

Điều khoản 4- Để chiến đầu chống nạn khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia (transnational crimes), ASEAN đă cộng tác với Đại Hàn thông qua các phương thức của ASEAN+3 nhan đề (namely) Hội nghị các Bộ trưởng ASEAN+3 về vấn đề tội phạm xuyên quốc gia và các cuộc Hội nghị của các nhân viên cấp cao về các tội phạm xuyên quốc gia và trong khuôn khổ Diễn đàn ASEAN cấp vùng (ARF - ASEAN Region Forum).

ASEAN tiếp tục hậu thuẫn cho tiến tŕnh ḥa b́nh trong bán đảo Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đă tham gia vào Diễn đàn vùng kể từ năm 2000.

 

Điều khoản 5- Đại Hàn bày tỏ ư muốn tham gia Thỏa hiệp hữu nghị và hợp tác trong vùng (the Treaty of Amity and Cooperation - TAC) Đông Nam Á trong dịp đánh dấu kỷ niệm thứ 15 liên hệ đối thoại ASEAN và Đại Hàn.

 

III. Cộng tác Kinh Tế (Economic Cooperation)

 

Điều khoản 6- ASEAN và Đại Hàn là các đối tác trong việc thương mại (trading partners). Trong năm 2003, ASEAN xuất cảng sang Đại Hàn 17 tỷ 100 triệu đô-la Mỹ tương đương với 4% Tổng sản lượng xuất cảng và nhập cảng 15 tỷ 100 trtiệu đô-la Mỹ từ Đại Hàn tương đương với 4.2% tổng số hàng nhập cảng trong thế giới. Thương vụ 2 chiều ASEAN - Đại Hàn có độ tăng trưởng 2.2% từ 31 tỳ 500 triệu đô-la Mỹ năm 2002 tới 32 tỷ 200 triệu đô-la Mỹ năm 2003.

 

Điều khoản 7- Đại Hàn đầu tư vào các nước ASEAN chiếm khoảng 3% tiền đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (foreign direct investment - FDI) vào ASEAN trong khoảng từ 1995 tới 2003. Tổng số tiền đầu tư vào các nước ASEAN là 11 tỷ đô-la tương đương với 15.2% của số tiền đầu tư trực tiếp của Đại Hàn vào các nước ngoài. Như vậy việc đầu tư của các nước ASEAN của Đại Hàn xếp hạng thứ 3 đối với Đại Hàn.

 

Điều khoản 8- Để tăng cuờng hợp tác kinh tế ASEAN-Đại Hàn, các nhà lănh đạo ASEAN-Đại Hàn bày tỏ mong muốn phát triển một liên minh toàn diện (to develop a comprehensive partnership) trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Đại Hàn vào ngày mùng 8 tháng 10 năm 2003 tại Bali, Nam Dương. Hai bên giao phó cho các Ngoại trưởng để thiết lập một vùng kinh tế tự do (a Free Trade Area). Một nhóm các chuyên viên ASEAN-Đại Hàn đă được giao phó phác họa (to draw-up) báo cáo nghiên cứu chung về vấn đề khả thi (the Joint Study Report on the feasibility) một vùng thương mại tự do ASEAN-Đại Hàn. Một khi bản nghiên cứu chung đă hoàn tất với các khuyến cáo bởi Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Đại Hàn tại Vientiane sẽ được giao phó cho các Bộ trưởng kinh tế ASEAN-Đại Hàn thi hành. Một trong các khuyến cáo là sự thi hành vùng tự do kinh tế ASEAN-Đại Hàn sẽ thi hành ASEAN 6 nước với Đại Hàn, và Đại Hàn sẽ có biện pháp đặc biệt đối xử (special and differential treatment) đối với 4 nước c̣n lại gồm có Việt Nam, Miến Điện, Cam-Bốt và Lào.

 

CHỨC NĂNG HỢP TÁC (Functional Cooperation)

 

Điều khoản 9- Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 ASEAN tại Singapore năm 2000, ASEAN và Đại Hàn đă xác định địa hạt ưu tiên cộng tác gồm có kỹ thuật thông tin (information technology), phát triển nhân lực (human resource development) ,trao đổi văn hóa (cultural exchanges), trợ giúp y tế (medical assistance) và cộng tác phát triển lưu vực sông Cửu Long. T đó khối ASEAN-Đại Hàn phát triển cộng tác các vấn đề thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học và kỹ thuật, và mội trường. Sự hợp tác trong địa hạt phát triển nhân văn, trao đổi nhân dân, bắc cầu khoảng cách phát triển (bridging the development gaps).

 

Điều khoản 10- Một số phương án cộng tác phát triển giữa ASEAN-Đại Hàn đă được thi hành và hậu thuẫn bởi quỹ hợp tác đặc biệt ASEAN-Đại Hàn (Special Cooperation Fund - SCF) và quỹ các dự án hợp tác định hướng tương lai (Future Oriented Cooperation Project - FOCP Fund). Trong khoảng từ 2000-2004, 54 dự án đă được thi hành, 11 dự án đang tiến triển và 21 dự án đang chờ được thi hành. Trong năm 1990 tới năm 2003 Đại Hàn đă đóng góp 17.7 triệu đô-la Mỹ cho các quỹ cộng tác đặc biệt và 7 triệu đô-la cho quỹ phương án cộng tác định hướng tương lai.

 

Điều khoản 11- Sự tiếp xúc nhân dân (People-to-people contact) giữa ASEAN và Đại Hàn là việc quan trọng trong vấn đề cộng tác . Các chương tŕnh trao đổi bao gồm các chuyên viên về văn hóa, các nhân viên chính quyền, các nhân viên báo chí truyền thông, giáo dục và thanh niên.

 

Điều khoản 12- Đại Hàn cung cấp tài chánh để thu hẹp khoảng các phát triển cho các nước ASEAN. Đại Hàn cung cấp 5 triệu đô-la hậu thuẫn trong các chương tŕnh xây dựng khả năng về thương mại, dịch vụ, chính phủ điện tử (e-government) và đóng góp hậu thuẫn đường xe lửa Singapore, Côn Minh.

 

 

(Xem tiếp kỳ 81)

 

  

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
    7
/9/2008