Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 78:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - Đại Hàn

Tuyên Ngôn Chung Của Hội Nghị Thượng Đỉnh
Lần Thứ Tám ASEAN - Đại Hàn Tại Vientianne
Ngày 30 Tháng 11 Năm 2004

 

Điều khoản 1- Cuộc Hội nghị Thượng đỉnh này đă diễn ra thành công tại Kuala Lumpur, Mă Lai Á. Thủ tướng Mă Lai Á, Seri Abdullah Ahmad Badawi cùng với Tổng Thống Đại Hàn Roh Moo-hyun và các nhà lănh đạo ASEAN đă có mặt.

 

Điều khoản 2- Các nhà lănh đạo ASEAN đă trao đổi với Tổng Thống Đại Hàn, về các vấn đề trong vùng và quốc tế, t́nh h́nh an ninh quốc tế và các vấn đề khác.

 

Điều khoản 3- Chúng ta tái khẳng định là sẽ đạt được giải pháp ḥa b́nh về vấn đề nguyên tử trong bán đảo Triều Tiên.

 

Điều khoản 4- Chúng ta tái cứu xét Diễn đàn Đối thoại ASEAN-Đại Hàn. Chúng ta hài ḷng có sự tiến bộ trong năm qua trong vấn đề cộng tác phục vụ ḥa b́nh, ổn định và sự phát triển trong vùng.

 

Điều khoản 5- Chúng ta tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên ngôn chung ASEAN-Đại Hàn về sự hợp tác toàn diện kư kết tháng 11 năm 2004 tại Vientianne, Trong quan điểm này chúng ta chấp nhận chương tŕnh hành động và quyết tâm thi hành chương tŕnh này.

 

Điều khoản 6- Chúng ta kư kết Thỏa hiệp khung (the Framework Agreement) về sự hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN-Đại Hàn. Chúng ta cũng hoan nghênh sự kư kết Thỏa hiệp về thương mại hàng hóa (the Agreement on Trade in Goods) và thỏa hiệp về cơ chế điều giải các việc tranh chấp (the Agreement on Dispute Settlement Mechanism) trong khuôn khổ của Thỏa hiệp khung về kinh tế toàn diện. Các nhà lănh đạo Đại Hàn hoan nghênh Thỏa hiệp với ASEAN bao gồm các sản phẩm thuộc khu vực sản xuất Kaesong của Đại Hàn. Các nhà lănh đạo ASEAN hậu thuẫn cho Đại Hàn để mang lại ḥa b́nh ổn định trong bán đảo Triều Tiên.

 

Điều khoản 7- Chúng ta thừa nhận sự thách đố trong vùng thí dụ như sự đe dọa của nạn khủng bố (the threat of terrorism) và các tội phạm xuyên quốc gia và sự bùng nổ của các bệnh truyền nhiễm bao gồm bệnh cúm gia cầm (avian influenza) và các thiên tai khác cũng như sự lên giá của dầu thô. Chúng ta đồng ư cộng tác để chống lại các thử thách đó.

 

Điều khoản 8- Chúng ta hoan nghênh sự kư kết của Tuyên ngôn chung về vấn đề hợp tác chống khủng bố quốc tế (the Joint Declaration on Cooperation to Combat International Terrorism) kư kết bởi các Bộ trưởng vào tháng 7 năm 2005. Trong quan điểm này các nhà lănh Đại Hàn đề nghị thiết lập Hội nghị của các nhân viên cấp cao ASEAN - Đại Hàn về các vấn đề xuyên quốc gia (Transnational Crime) để thi hành Tuyên ngôn chung. 

 

Điều khoản 9- Chúng ta đồng ư cộng tác để bảo đảm năng lượng an toàn (to ensure energy security) trong khu vực cũng như gia tăng hiệu năng của việc xử dụng năng lượng về việc bảo toàn năng lượng (conservation), và các năng lượng khác như chất đốt sinh vật, thủy điện, sự tàng trữ dầu…

 

Điều khoản 10- Chúng ta công nhận sự cần thiết để xử dụng tin tức (information) và kỹ thuật truyền thông để bắt cầu khoảng cách số bao gồm việc sản xuất các máy vi tính (điện toán với giá rẻ giúp đỡ cho các sinh viên nhất là các sinh viên thuộc các vùng thôn dă). Trong quan điểm này các nhà lănh đạo ASEAN yêu cầu Đại Hàn cứu xét đề nghị tăng cường hợp tác trong vấn đề chính phủ điện tử (e- government).

 

Điều khoản 11- Chúng ta thừa nhận vai tṛ đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc phát triển kinh tế tạo ra việc làm (creation of employment). Trong quan điểm này Đại Hàn sẵn sàng chia xẻ với các nước với ASEAN các kỹ thuật trong việc cung cấp khả năng xây dựng (capacity building) bao gồm các khả năng điều khiển các doanh nghiệp (entrepreneurial skills). Các nhà lănh đạo ASEAN yêu cầu Đại Hàn giúp đỡ kỹ thuật sinh vật (biotechnology), kỹ thuật di truyền (genetic engineering).

 

Điều khoản 12- Chúng ta hoan nghênh sự thành công trong việc thi hành các dự án với ASEAN và Đại Hàn để kỷ niệm 15 năm liên hệ giữa hai bên trong mục tiêu khuyến khích sự trao đổi nhân sự (people-to-people exchange) và sự hiểu biết lẫn nhau.

 

Điều khoản 13- Các nhà lănh đạo ASEAN khuyến khích Đại Hàn giúp đỡ thu hẹp khoảng cách phát triển (narrowing the development gap) và giúp đỡ tăng cường sự kết hợp ASEAN thông qua chương tŕnh hành động Vientiane và các sáng kiến trong việc kết hợp ASEAN. Trong quan điểm này các nhà lănh đạo ASEAN mong Đại Hàn gia tăng đóng góp cho quỹ phát triển ASEAN.

 

Điều khoản 14- Các nhà lănh đạo ASEAN tri ân Đại Hàn đă đóng góp vào quỹ Cộng tác đặc biệt (Special Cooperation Fund) ASEAN-Đại Hàn và quỹ định hướng dự án hợp tác ASEAN ĐẠI HÀN (ASEAN-ROK Future Oriented Cooperation Projects Fund - FOCP).

 

Điều khoản 15- Các nhà lănh đạo ASEAN khuyến khích Đại Hàn cứu xét hậu thuẫn các khung hợp tác tiểu vùng thí dụ như là chương tŕnh mở rộng sông Cửu Long, chương tŕnh Brunei, Nam Dương, Mă Lai Á, Phi Luật Tân, Đông Á phát triển, chương tŕnh hợp tác kinh tế và lưu vực sông Cửu Long để phát triển kinh tế xă hội với mục đích cải tiến mức sinh hoạt của nhân dân (the standards of living) trong vùng.

 

Điều khoản 16- Chúng ta hoan nghênh sự triệu tập (convening) hội nghị Đông Á ngày 14 tháng 12 năm 2005 tại Kualar Lumpur, Mă Lai Á. Chúng ta chia xẻ quan điểm là Hội nghị Đông Á tương lai sẽ được triệu tập hàng năm va trong hội nghị này các nước ASEAN và Đại Hàn sẽ đóng vai tṛ thiết yếu trong vùng và đề cao chiến lược đối thoại và hợp tác với tất cả các nước tham dự.

 

 

(Xem tiếp kỳ 79)

 

  

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
    10
/8/2008