Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 76:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - n Đ

TỔNG QUAN 

I Quá Tŕnh (Background)

 

Điều khoản 1- Cuộc đối thoại giữa ASEAN-Ấn Độ đă gia tăng nhanh chóng kể từ năm 1992 đến năm 1995. Mối liên hệ này càng ngày càng gia tăng, nhất là sau Hội Nghị ASEAN-Ấn Độ tại Nam Vang, Cam-Bốt năm 2002.

 

II- Chính trị và An Ninh (Political and Security)

 

Điều khoản 2- Kể từ khi Ấn Độ trở thành một liên minh đối thoại của ASEAN về sự cộng tác chức năng (functional cooperation) giữa hai bên đă nâng tới tầm an ninh và chính trị. Ấn Độ đă tham gia trong các cuộc tham vấn Hội nghị của khối ASEAN gồm có Diễn đàn ASEAN vùng (the ASEAN Regional Forum - ARF) và các cuộc họp sau Hội nghị cấp Bộ trưởng kể từ tháng 7 năm 1996, Ấn Độ đă là thành viên hoạt động trong Diễn đàn Vùng ASEAN.

 

Điều khoản 3- Để chứng tỏ sự tham dự của Ấn Độ và các vấn đề ASEAN bao gồm chia sẻ các quyền lợi (shared interest) an ninh ḥa b́nh để ổn định và phát triển của các nước Đông Nam Á. Ấn Độ đă tham gia vào Hiệp ước hữu nghị và hợp tác của khối Đông Nam Á vào tháng 10 năm 2003 trong Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai giữa ASEAN và Ấn Độ tại Ba-Li. Trong dịp này ASEAN và Ấn Độ cũng đă kư kết Tuyên ngôn chung chống khủng bố quốc tế. Hiện nay hai bên đang t́m cách thi hành chương tŕnh hành động để thi hành các hoạt động và dự án hậu thuẫn cho Tuyên ngôn chung.

 

Điều khoản 4- Để phản ảnh (Reflective) các quyền lợi của Ấn Độ, Ấn Độ đă tham gia thỏa hiệp liên minh ASEAN-Ấn Độ để phục vụ ḥa b́nh, tiến bộ và chia sẻ sự thịnh vượng. Hiệp ước đă được kư kết trong Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2004 tại Vientiane. Văn kiện này đă minh họa các lộ tŕnh dài hạn (the roadmap for long-term) sự tham gia ASEAN-Ấn Độ thông qua sự thi hành chương tŕnh hành động.

 

Hợp Tác Kinh Tế

(Economic Cooperation)

 

Điều khoản 5- Dung lượng (Volume) của thương mại và đầu tư giữa ASEAN-Ấn Độ tương đối khiêm tốn. Trong khoảng từ năm 1993 dến năm 2003, sự buôn bán hai chiều ASEAN-Ấn Độ đă gia tăng hàng năm khoảng 11.2% từ 2 tỷ 900 ngàn triệu đô-la năm 1993 cho tới 12 tỷ 100 triệu đô-la năm 2003. Mặc dầu xuất phát tích cực trong mối liên hệ thương mại, dung lượng thương mại và đầu tư của Ấn Độ vẫn c̣n thấp.

 

Điều khoản 6- Thừa nhận rằng sự liên hệ kinh tế giữa ASEAN-Ấn Độ càng ngày tăng cường, hai bên thừa nhận các cơ hội (the opportunities) đầu tư và thương mại và đồng ư kư kết Thỏa hiệp khung (a framework agreement) để mở đường cho một vùng tự do thương mại ASEAN-Ấn Độ (an ASEAN-India Free Trade Area).

 

Điều khoản 7- Trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ năm 2003, Thỏa hiệp khung giữa ASEAN-Ấn Độ về vấn đề hợp tác kinh tế toàn diện (Comprehensive Economic Cooperation) đă được kư kết. Thỏa thuận khung đă đặt một cơ sở thiết lập vùng kinh tế thương mại và đầu tư giữa ASEAN-Ấn Độ bao gồm tự do thương mại trong việc buôn bán hàng hóa, trao đổi dịch vụ và đầu tư. Thỏa hiệp này về vấn đề hàng hóa đă được định sẵn sẽ thiết lập ngày 31 tháng 12 năm 2011 cho các nước Brunei, Nam Dương, Mă Lai Á, Singapore, Thái Lan và Ấn Độ, và ngày 31 tháng 12 năm 2016 cho các nước khác.

 

Điều khoản 8- Tháng 3 năm 2004, một Ủy ban Hiệp thương ASEAN-Ấn Độ (an ASEAN-India Trade Negotiations Committee - AI-TNC) đă điều đ́nh thi hành các điều khoản của thỏa hiệp khung. Cho đến ngày nay, Hội nghị đă nhóm họp 6 lần và lần chót tháng 10 năm 2004 tại Djakarta. ASEAN-Ấn Độ đang cộng tác để thông qua quy luật, xuất xứ (the Rules of Origin - ROO) và thủ tục cấp (the Operational Certification Procedures).

 

 Cộng Tác Chức năng

(Functional Cooperation)

 

Điều khoản 9- Trong các năm qua ASEAN-Ấn Độ liên hệ cộng tác càng ngày càng sâu rộng hơn các vấn đề thương mại và đầu tư, du lịch, phát triển nhân sự, khoa học, kỹ thuật, tiếp xúc nhân dân hai bên. Gần đây các vấn đề mới đă được bao gồm trong sự cộng tác vấn đề sức khỏe, vận tải, hạ tầng cơ sở, các hoạt động kinh doanh nhỏ và vừa gồm có thông tin, và canh nông. Hầu hết các dự án ASEAN và Ấn Độ trong Khoa học và Kỹ thuật. Tất cả nhũng dự án được tài trợ bởi Quỹ hợp tác ASEAN-Ấn Độ.

 

Điều khoản 10- Sự cộng tác giữa ASEAN-Ấn Độ đă được thiết lập các cuộc Hội nghị nhóm công tác. Hiện nay đă có bốn (4) cơ chế thành h́nh:

 

a- Nhóm công tác cộng tác phát triển (Development Cooperation)

b-  Nhóm công tác khoa học kỹ thuật

c-  Nhóm công tác tham vấn du lịch (Consultations on Tourism)

d- Nhóm công tác tham vấn tổng quát

e- Nhóm công tác vận tải và hạ tầng cơ sở (Transport and Infrastructure)

f- Nhóm công tác viễn thông và tham vấn thông tin.

 

ASEAN-Ấn Độ đă thỏa thuận hợp tác nghiên cứu canh nông. ASEAN-Ấn Độ đồng ư thiết lập nhóm công tác canh nông và đồng thời thiết lập nhóm công tác về sức khỏe.

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 77)

  

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
    27
/7/2008