Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 70:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - Nhật Bổn

 

 

Tăng Cường Sâu Rộng Liên Minh Chiến Lược ASEAN-Nhật Bổn

 

Điều khoản 1- Hội nghị lần thứ 11 ASEAN-Nhật Bổn gồm các vị nguyên thủy khối ASEAN và Thủ Tướng Nhật Bổn được chủ tọa bởi ông Lư Hiện Long (Lee Hsien Loong), Thủ Tướng Singapore, Thủ Tướng Nhật là ông Yasuo Fukuda nhóm họp ngày 21 tháng 11 năm 2007 tại Singapore.

 

Điều khoản 2- Hội nghị này nhấn mạnh t́nh hữu nghị lâu dài giữa ASEAN-Nhật Bổn và tái khẳng định sự quan trọng của Liên minh chiến lược ASEAN-Nhật Bổn đă góp phần củng cố cho ḥa b́nh, bền vững và phồn thịnh trong vùng và thế giới. Chúng ta ghi nhận năm 2007 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 30 chủ thuyết Fukuda (the Fukuda Doctrine), chủ thuyết này nêu cao chính sách của Nhật Bổn thiết lập mối liên hệ thân hữu giữa ASEAN và Nhật Bổn trên nguyên tắc b́nh đẳng (equal partnership).

 

Điều khoản 3- Chúng ta ghi nhận với sự hài ḷng về sự tiến bộ không ngừng đạt được bởi chương tŕnh hành động phục vụ cho liên minh năng động ASEAN-Nhật Bổn trong một ngh́n năm mới (New Millennium) đă được chấp nhận tại Tokyo năm 2003 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 quan hệ ASEAN-Nhật Bổn.

 

Điều khoản 4- Các nhà lănh đạo khối ASEAN hoan nghênh Nhật Bổn đóng góp thường trực (sustained contribution) cho sự thiết lập Cộng đồng ASEAN (the ASEAN Community) bao gồm sự thi hành thỏa hiệp chương tŕnh hành động Vạn Tượng. Trong việc này, các nhà lănh đạo khối ASEAN bày tỏ và cảm tạ Nhật Bổn hậu thuẫn cho khối ASEAN trong việc thiết lập hiến chương ASEAN (the ASEAN Charter). Các nhà lănh đạo ASEAN cũng hoan nghênh Nhật Bổn bổ nhiệm vị Đại sứ bên cạnh ASEAN một khi Hiến chương ASEAN được thi hành.

 

Điều khoản 5- Các nhà lănh đạo ASEAN cảm tạ sự đóng góp Nhật Bổn giúp đỡ thu hẹp khoàng cách phát triển (to narrow the development gap) trong ASEAN thông qua sáng kiến kết hợp ASEAN (the Initiative for ASEAN Integration - IAI) và các hậu thuẫn liên tục cho các việc phát triển tiểu vùng (sub-regional).

 

Điều khoản 6- Chúng ta đưa ra Tuyên Ngôn chung hoàn tất hiệp thương về thỏa hiệp liên minh Kinh tế toàn diện ASEAN–Nhật (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership – (AJCEP) Agreement) thương mại hàng hóa, đầu tư và cộng tác kinh tê (economic cooperation) chúng ta tin tưởng thỏa hiệp này sẽ tăng cường mối liên hệ kinh tế giữa ASEAN - Nhật Bổn và sẽ tạo một thị trường (market) rộng lớn và hữu hiệu hơn với các cơ hội lớn hơn trong vùng. Chúng ta muốn sự kư kết thỏa hiệp sẽ được thực hiện nội trong 2008 và sự thi hành thỏa hiệp nhanh chóng sẽ đẩy mạnh thương mại và đầu tư trong vùng.

 

Điều khoản 7- Chúng ta khẳng định sẽ đương đầu với các vấn đề toàn cầu và xuyên quốc gia (transboundary) thí dụ như sự thay đổi khí hậu và môi trường. Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh đề nghị Nhật Bổn với đề nghị làm mát trái đất 50 (Cool Earth 50) nghĩa là tới năm 2050 toàn thế giới cố gắng đạt được mục tiêu khí thải phóng ra bằng một nửa mức hiện nay. Chúng ta hoan nghênh Nhật Bổn đề cao hợp tác với ASEAN trong việc đương đầu với các vấn đề môi sinh và đề nghị Nhật trong việc đối thoại về việc hợp tác môi sinh.

 

Điều khoản 8- Chúng ta ghi nhận về việc tăng giá dầu và việc phát triển kinh tế và nhấn mạnh sự cộng tác cụ thế (concrete cooperation) giữa ASEAN và Nhật Bổn như là việc sử dụng năng lượng với hiệu suất cao (energy efficiency) và các năng lượng thay thế gồm có kỹ thuật dùng than sạch (clean coal) năng lượng tái sử dụng nhiên liệu thuộc sinh vật (biofuels) trong đó Nhật Bổn là nước có các kỹ thuật. Trong việc này Nam Dương đề nghị Nhật Bổn lănh đạo các chương tŕnh tái sản xuất năng lượng.

 

Điều khoản 9- Chúng ta đồng ư gia tăng cộng tác để đương đầu với nạn cúm gia cấm và các bệnh dịch khác. Chúng ta hài ḷng ghi nhận là trong vùng đă có kho dự trữ 500000 liều thuốc Tamiflu. Các dụng cụ do chương tŕnh ASEAN-Nhật Bổn tài trợ. Các nhà lănh đạo ASEAN cũng hoan nghênh Nhật Bổn tăng thêm 500 000 liều thuốc trị cúm và chống vi khuẩn trong kho dự trữ của mỗi nước thuộc khối ASEAN.

 

Điều khoản 10- Chúng ta ghi nhận với sự hài ḷng và hợp tác chống nạn khủng bố dưới cuộc hợp thương chống khủng bố AEAEN-Nhật Bổn. Nhật Bổn hậu thuẫn trong việc hợp tác như là một biên giới và chia sẻ tin tức, thông tin về các hộ chiếu bị ăn cắp hay là mất đi.

 

 

(Xem tiếp kỳ 71)

 

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
     
15/6/2008