Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 67:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - Nhật Bổn

 

 

Tuyên Ngôn Chung của Hội Nghị Thượng Đỉnh Lần Thứ 8 của ASEAN-Nhật Bổn Năm 2004

 

Điều khoản 1- Hội nghị lần thứ 8 ASEAN-Nhật Bổn đă nhóm họp thành công tại Vientiane, Lào Quốc ngày 30 tháng 11 năm 2004 chủ tŕ bởi thủ tướng Lào Bounnhang Vorachith.

 

Điều khoản 2- Hai bên đă hiệp thương thành công chủ đề: “Tăng cường sự năng động và duy tŕ quan hệ ASEAN-Nhật Bổn” (Strengthening the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Relations). Hai bên nhấn mạnh sự quan trọng của mối liên hệ Nhật Bổn và ASEAN đóng góp cho nền ḥa b́nh ổn định và thịnh vượng trong vùng và trên toàn thế giới.

 

Điều khoản 3- Các nhà lănh đạo khối ASEAN khẳng định Nhật Bổn là nước đối thoại lâu đời nhất (oldest) của khối ASEAN và đánh giá cao (highly valued) sự hậu thuẫn và trợ giúp (the support and assistance) của Nhật Bổn cho khối ASEAN trong 3 thập niên qua (the last three decades). ASEAN kêu gọi Nhật Bổn tiếp tục hậu thuẫn cho khối ASEAN trong việc phát triển và kết hợp (integration).

 

Điều khoản 4- Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh Nhật Bổn thành công trong việc triệu tập Hội nghị lịch sử (the historic meeting) kỷ niệm cuộc Hiệp thương thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bổn trong tháng 12 năm 2003. Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh sự kư kết Tuyên ngôn Tokyo (the Tokyo Declaration) phục vụ năng động và duy tŕ liên minh ASEAN-Nhật Bổn trong tân thiên niên (the New Millennium) và chấp nhận chương tŕnh hành động ASEAN-Nhật Bổn thi hành toàn diện Tuyên ngôn Tokyo để tăng cường sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng liên minh. Các bên ghi nhận hài ḷng báo cáo về sự tiến bộ trong việc thi hành chương tŕnh hành động và kêu gọi hợp tác chặt chẽ trên mọi cấp, vùng và tiểu vùng để đề cao liên hệ đối thoại ASEAN-Nhật Bổn.

 

Điều khoản 5- Chúng ta trao đổi quan niệm về các vấn đề chính trị và kinh tế trong vùng và trên toàn thế giới mà 2 bên đều quan tâm (mutual concerns) bao gồm các vấn đề nguyên tử trong bán đảo Triều Tiên cũng như sự cải tổ Liên Hiệp Ước đặc biệt là Hội đồng an ninh bằng cách mở rộng các hội viên thường trực (permanent) và không thường trực và các phương pháp làm việc. Trong mối quan tâm này, chúng ta ghi nhận sự quan trọng của cuộc Hiệp thương 6 bên (the Six-Party Talks)về vấn đề nguyên tử trong bán đảo Triều Tiên (the Korean Peninsular). Chúng ta hoan nghênh vai tṛ quan trọng của Nhật Bổn trong Hội nghị 6 bên đó.

 

Điều khoản 6- Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh Nhật Bổn tham gia Hiệp ước tại Jakarta (Japan’s accession to the Treaty of Amity and Cooperation) năm 2004. Hiệp định này đóng góp vào sự duy tŕ ḥa b́nh và ổn định trong vùng. Chúng ta công nhận Tuyên ngôn chung ASEAN-Nhật Bổn đóng góp trong việc chiến đấu chống khủng bố quốc tế (the Fight Against International Terrorism).

 

Điều khoản 7- Chúng ta ghi nhận sự tiến bộ thi hành (the implementation) Hiệp định khung (the Framework) liên minh kinh tế ṭan diện (Comprehensive Economic Partnership (CEP), ASEAN và Nhật Bổn kư kết năm 2003. Chúng ta thừa nhận sự thiết lập của liên minh kinh tế giữa Nhật Bổn–ASEAN sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển trong các nước ASEAN. Chúng ta đồng ư các cuộc Hiệp thương kinh tế ASEAN-Nhật Bổn sẽ bắt đầu tháng 4 năm 2005 và dự định sẽ hoàn tất trong ṿng 2 năm.

 

Điều khoản 8- Các nhà lănh đạo ASEAN ghi ơn (appreciation) Nhật Bổn hậu thuẫn cho chương tŕnh hành động Vientiane (the Vientiane Action Programme (VAP) và trợ giúp cho sự kết hợp ASEAN thông qua (through) các sáng kiến (initiatives) và dự án ASEAN gồm có sự phát triển lưu vực sông Cửu Long (Mekong Basin Development) và các chương tŕnh phục vụ sẽ giảm khoảng cách phát triển (narrowing the development gaps) giữa các nước cũ và mới tham gia ASEAN và sự phát triển nhân lực (human resource development). Nhật Bổn hoan nghênh và hậu thuẫn sự thi hành Tuyên ngôn Vientiane (of the Vientiane Declaration) phục vụ tăng cường cộng tác kinh tế (Enhancing Economic Cooperation) và kết hợp kinh tế Lào, Miến Điện, Việt Nam và Tuyên ngôn thiết lập Tam gíac phát triển (Development Triangle) Việt Nam, Lào, Cam-Bốt.


Điều khoản 9-
V́ giá dầu tăng cao, hai bên hợp tác về năng lượng đặc biệt các năng lượng khác như nhiên liệu sinh vật (bio-fuels), thủy điện (hydroelectric power), vấn đề tàng trữ (stockpiling) và an ninh năng lượng (energy security). Trong quan điểm này, các nước ASEAN khuyến khích Nhật Bổn tăng cường đầu tư vào điện lực tại Việt Nam, Lào, Cam-Bốt và Miến Điện thí dụ như xây dựng các nhà máy thủy điện.

 

Điều khoản 10- Chúng ta chia xẻ (shared) quan điểm về sự cần thiết cải tổ Trung tâm ASEAN - Nhật Bổn (ASEAN-Japan Centre) để đề cao sự phát triển liên minh kinh tế ASEAN Nhật Bổn và hậu thuẫn đề nghị Nhật Bổn v nhóm các nhân tài (Eminent Persons Group). Chúng ta ghi nhận kết quả (the outcome) của đối thoại kinh tế của ASEAN-Nhật Bổn ngày 25 tháng 11 năm 2004 tại Vientianne.

 

Điều khoản 11- Các nhà lănh đạo Nhật Bổn hoan nghênh quyết định và các nhà lănh đạo ASEAN đă triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần thứ nhất (first East Asia Summit - EAS) tại Mă Lai Á năm 2005. Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh các nhà lănh đạo Nhật Bổn và ASEAN+3 tại Kyoto tháng 5 năm 2005 để thảo luận quan điểm và mẩu (the concept and modalities) của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

 

Điều khoản 12- Các nhà lănh đạo hậu thuẫn sự tham gia vào WTO của Lào và Việt Nam.

 

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 68)

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
     
18/5/2008