Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 54:

Ngoại V

Phần Tổng quan

 

 (tiếp theo)
 

Đối Thoại ASEAN và Liên Hiệp Âu Châu

 

 

Tuyên Ngôn Của Hội Nghị Lần Thứ 16 ASEAN - Liên Hiệp Âu Châu Họp Tại Nuremberg, Đức Quốc ngày 15 tháng 3 năm 2007

 

 

Điều khoản 25- Các vị Bộ trưởng quan tâm tới vấn đề bất an tại Irac. Các vị Bộ trưởng tái khẳng định sự hậu thuẫn cho chính phủ Irac trong công cuộc xây dựng đoàn kết quốc gia, an ninh ổn định và thịnh vượng cho Irac. Các vị Bộ trưởng cũng cam kết ủng hộ cho sáng kiến của chính phủ Irac trong cuộc Hội nghị với các nước láng giềng với sự tham gia của quốc tế để đề cao sự hợp tác vùng (regional cooperation) và sự ổn định tại Irac. Trong quan niệm này, các Bộ trưởng hoan nghênh sự chuẩn bị Hôi nghị tại Irac ngày 10 tháng 3 năm 2007.

 

Điều khoản 26- Các vị Bộ trưởng cũng quyết định trợ giúp chính phủ A-Phú Hăn để mang lại ḥa b́nh, ổn định và phồn vinh cho đất nước A-Phú Hăn, Các vị Bộ trưởng cũng hoan nghênh cuộc Hội nghị của các Giám đốc chính trị của Ủy ban phối hợp quan sát (the Joint Coordination and Monitoring Board (JCMB) (ngày 30 tháng 1 năm 2007 tại Bá Linh, Đức Quốc và thừa nhận vai tṛ Trung ương của Ủy ban phối hợp trong Cộng đồng Quốc tế và với chính phủ A-Phú-Hăn.

 

Điều khoản 27- Các vị Bộ trưởng đồng ư đề cao sự hợp tác về vấn đề khí hậu thay đổi (climate change), năng lượng an toàn (energy security), duy tŕ năng lượng và biện pháp đa phương nhằm củng cố hữu hiệu và trong sáng thị trường năng lượng. Các vị Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết có sự tham dự tích cực trong dự án Montréal, Gia Nă Đại về quyết định thi hành hữu hiệu (effective implementation) chính sách về khí hậu thay đổi của Liên Hiệp Quốc và Thỏa hiệp Kyoto cho việc Hiệp thương cho một giải pháp toàn diện về việc thay đổi khí hậu sau năm 2012 và mở đầu cho cuộc Hội nghị của tất cả các bên trước cuối năm 2007 và phải hoàn tất trong năm 2009 và phải thi hành khẩn cấp căn cứ vào các bằng chứng khoa học (the scientific evidences) của Hội nghị lần thứ 4 Liên quốc gia về khí hậu thay đổi.

 

Điều khoản 28- Các vị Bộ trưởng tái khẳng định sự cần thiết để đạt được thỏa hiệp trong ṿng đàm phán Doha (the Doha round) của Hội thương mại Thế giới WTO và góp phần hoàn tất sự Hiệp thương, góp phần vào việc phát triển tự do thương mại và hậu thuẫn cho việc kết hợp của các nước đang mở mang (integration of developing countries) vào Tổ chức Thương mại Thế giới.

 

Điều khoản 29- Các vị Bộ trưởng hoan nghênh sự gia nhập của Việt Nam trong WTO và cũng hậu thuẫn trong tương lai cho nước Lào.

 

Điều khoản 30- Các vị Bộ trưởng hậu thuẫn cho việc hợp tác giữa khối Liên hiệp Âu châu – ASEAN và hậu thuẫn cho Tổ chức Thương mại Quốc tế trong việc thiết lập một nền tự do mậu dich toàn cầu và lịch tŕnh phát triển Doha là mục tiêu chung.

 

Điều khoản 31- Các vị Bộ trưởng tái khẳng định sự hậu thuẫn cho các nước Á châu trong việc chống khủng bố và đặc biệt cho các cố gắng của ASEAN trong việc thiết lập Cộng đồng ASEAN chống khủng bố. Các vị Bộ trưởng đánh giá cao sự liên minh ASEAN - Liên hiệp Âu châu trong công tác chống khủng bố và đề cao sự chuẩn y thi hành thỏa hiệp 16 của Liên Hiệp quốc về việc chống khủng bố.  Cộng đồng Kinh tế Âu châu trợ giúp cho Trung tâm Cộng tác Thi Hành Luật tại Djakarta (the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation - JCLEC), Trung Tâm Đông Nam Á chống khủng bố (the South East Asian Regional Centre for Counter Terrorism - SEARCCT) tại Kuala Lumpur và Viện thi hành Công Pháp Quốc tế (the International Law Enforcement Academy - ILEA) tại Bangkok.

 

Liên hiệp Âu Châu hậu thuẫn trong việc thiết lập một trung tâm chống khủng bố vùng và chia nhau các tin tức (informationsharing) chống khủng bố. Các vị Bộ trưởng đặt ưu tiên cao về Quyết định chiến thuật chống khủng bố toàn cầu (the UN Global Counter - Terrorism Strategy) của Liên Hiệp Quốc. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đă thông qua Chiến lược Toàn cầu chống khủng bố ngày 8 tháng 9 năm 2006.

 

Điều khoản 32- Các vị Bộ trưởng đồng ư gặp lần thứ 17 năm 2009 tại Cam Bốt.

 

Điều khoản 33- Các vị Bộ trưởng giao phó cho nhóm công tác một chương tŕnh hoạt động để thi hành Thỏa hiệp Âu châu và ASEAN.

 

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 55)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
      9
/12/2007