Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 50:

Ngoại V

Phần Tổng quan

 

 (tiếp theo)
 

Đối Thoại ASEAN và Liên Hiệp Âu Châu

 

 

Tuyên Ngôn Của Hội Nghị Lần Thứ 15 ASEAN Liên Hiệp Âu Châu (EU) Họp Tại Jakarta Ngày 10 Tháng 3 Năm 2005

 

Điều khoản 1- Hội nghị lần thứ 15 của các vị Bộ trưởng giữa 2 khối ASEAN và Âu Châu họp tại Djakarta, Nam Dương vào ngày 10 tháng 3 năm 2005 được sự tham dự của các vị Ngoại trưởng của các nước thuộc khối ASEAN và Liên Hiệp Âu châu, Bộ trưởng khối Liên Hiệp Âu châu về ngoại vụ và Tổng Thư kư khối ASEAN. Cuộc Hội nghị này được chủ tŕ bởi Nam Dương và vị Chủ tịch của khối Âu châu diễn ra theo truyền thống phù hợp tinh thần cởi mở (openness), tin tưởng lẫn nhau là kết quả của 30 năm hợp tác và đối thoại.

 

Điều khoản 2- Các vị Bộ trưởng bày tỏ cảm t́nh với các chính phủ và nhân dân với các nước ảnh hưởng bởi sóng thần (tsunami) ngày 26 tháng 12 năm 2004.

 

Điều khoản 3- Các vị Bộ trưởng tái khẳng định sự quan trọng của đối thoại ASEAN-Âu châu như là một nền tảng cho mối liên hệ Á và Âu châu. Các vị Bộ trưởng quyết tâm tăng cường sự đối thoại giữa ASEAN-Âu châu để gia tăng hợp tác cho quyền lợi chung của ASEAN và Âu châu.

 

Điều khoản 4- Các vị Bộ trưởng nhấn mạnh rằng mối liên hệ giữa ASEAN-Âu châu được đặt nền tảng vào cùng chung lịch sử, văn hóa, kinh tế, giáo dục và đều chung nguyện vọng đề cao ḥa b́nh (the promotion of peace), ổn định và phát triển trong cả 2 vùng.

 

Điều khoản 5- Các vị Bộ trưởng cứu xét sự tiến bộ hợp tác ASEAN-Âu châu kể từ Hội nghị các vị Bộ trưởng lần thứ 14 năm 2003 tại Bỉ quốc. Các vị Bộ trưởng hài ḷng về tiến bộ của mối bang giao ASEAN-Âu châu bao gồm sự phát triển tích cực (positive developments) về chính trị, sự hợp tác an ninh, tăng trưởng thương mại và đầu tư giữa 2 vùng cũng như sự tiến bộ đạt được trong việc phát triển và cộng tác kỹ thuật (technical cooperation). Các vị Bộ trưởng thừa nhận sự thi hành toàn diện (the full implementation) tất cả các điều khoản trong Hiệp ước cũ đặt biệt về vấn đề kết hợp vùng (regional integration), phát triển năng lượng tái xử dụng (renewable energy), các vấn đề giáo dục, bảo toàn đa diện môi sinh (biodiversity conservation), tiêu chuẩn và bảo đảm quyền lợi tri thức (standards and intellectual property rights). Các vị Bộ trưởng ghi nhận sự hợp tác giữa ASEAN và Âu châu trong khoảng thời gian 2005-2006 bao gồm sự hậu thuẫn cho việc kết hợp ASEAN chiến đấu chống khủng bố, hợp tác thống kê và tầm nh́n ASEAN-Âu châu. Liên hiệp Âu châu sẽ hậu thuẫn cho khối ASEAN trong việc đa diện hóa trung tâm môi sinh với chủ đề tăng cường hợp tác vào việc bảo vệ môi sinh và cộng tác đa diện môi sinh (biodiversity).

 

Điều khoản 6- Các vị Bộ trưởng công nhận là sự thành công lần thứ 5 của ASEAN-Âu châu (the 5th Asia-Europe Meeting) họp tại Hà Nội năm 2004 đă góp phần quan trọng trong việc phát triển sự cộng tác giữa Á châu - Âu châu và ASEAN - Liên Hiệp Âu châu nói riêng.

 

Điều khoản 7- Các vị Bộ trưởng thảo luận về sự đe dọa của nạn khủng bố quốc tế và cực kỳ lên án các hành động khủng bố bằng bất cứ h́nh thức nào (acts of terrorism in all its forms). Các vị Bộ trưởng tái khẳng định quyết tâm chiến đấu chống nạn khủng bố phù hợp với nhiệm vụ quốc tế (international obligations), với Hiến chương Liên Hiệp quốc, và với Công pháp Quốc tế gồm cả phần tôn trọng nhân quyền (respect for human rights) và các quyền khác của con người. Các vị Bộ trưởng xác định các nguyên nhân của khủng bố (the root causes of terrorism) nhưng tránh gán nạn khủng bố cho bất cứ tôn giáo hay bất cứ một quốc gia nào. Các vị Bộ trưởng ghi nhận sự hài ḷng, tiến bộ trong các điều khoản của Tuyên bố chung ASEAN-Liên hiệp Âu châu về cộng tác chống khủng bố trong Hội nghị lần thứ 14 và quyết tâm tăng cường cộng tác chống khủng bố và chống tội phạm liên quốc gia. Trong mục tiêu này các vị Bộ trưởng biểu thị sự hậu thuẫn các cố gắng chống khủng bố bao gồm cả học viện công pháp quốc tế tại Bangkok (the International Law Enforcement Academy (ILEA) in Bangkok), Thái Lan, viện Đông Nam Á chống khủng bố (the Southeast Asia Regional Center for Counter Terrorism (SEARCCT) in Kuala Lumpur) tại Mă Lai và viện cộng tác thực thi pháp luật tại Nam Dương (and the Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) in Semarang, Indonesia) .

 

Điều khoản 8- Các vị Bộ trưởng hoan nghênh các kết quả của Hội nghị lần thứ 15 ASEAN và Liên Hiệp Âu châu của ban cộng tác Liên hiệp (Cooperation Committee) ngày 25, 26 tháng 2 năm 2005 tại Djakarta, Nam Dương. Các vị Bộ trưởng đồng ư chính sách của Âu châu trong chủ đề một tân liên minh với Đông Nam Á Châu (“A New Partnership with Southeast Asia”). Đặc biệt ghi nhận sự tiến bộ trong việc cùng chung sự hiểu biết và thiết lập sự hiểu biết giữa 2 vùng. Các vị Bộ trưởng công nhận sự cần thiết trong chính sách đối thoại ứng dụng cho các khu vực vi thương mại. Các vị Bộ trưởng giao phó cho cơ quan phối hợp cơ chế thông tin theo chủ trương cởi mở và chung kết sự thi hành các mẫu (modalities), cơ chế (mechanism) và thảo luận về các thỏa thuận về bất cứ vấn đề ǵ trong cuộc đối thoại.

 

Điều khoản 9- Các vị Bộ trưởng ghi nhận sự hợp tác 3 chiều (trilateral cooperation ) khởi xướng từ năm 2004 bao gồm sự phát triển cho mỗi nước ASEAN và Liên hiệp Âu châu phục vụ cho quyền lợi của tất cả các nước. Ba mặt cộng tác (Trilateral Co-operation) sẽ cho phép cộng đồng Âu châu hậu thuẫn trực tiếp cho kết hợp ASEAN, mục tiêu là làm cầu nối khoảng cách phát triển (to bridge the development gap) trong khối ASEAN.

 

Điều khoản 10- Các vị Bộ trưởng giao phó cho ASEAN-Âu châu đề cao đối thoại và trao đổi về các vấn đề kinh tế quốc tế và các vấn đề mà 2 bên đều cùng chung mối quan tâm (mutual concern) và khai thác các phương tiện có mục tiêu xây dựng Hiệp thương giữa khối ASEAN-Liên hiệp Âu Châu.

 

Điều khoản 11- Liên hiệp Âu châu ghi nhận sự tiến bộ của sự kết hợp ASEAN. Trong việc này Liên Hiệp Âu châu quyết tâm hậu thuẫn cho việc giảm khoảng cách phát triển tại Á Châu bằng cách giúp đỡ các nước trong khối ASEAN thuộc loại các nước kém phát triển nhất. Trong Tuyên ngôn việc thiết lập cộng đồng ASEAN vào năm 2020. Chương tŕnh hành động cho  cộng đồng ASEAN, chương tŕnh hành động Vientiane đặt kế hoạch và ưu tiên kết kợp ASEAN và xây dựng cộng đồng. Liên hiệp Âu châu cũng ghi nhận các sự thiết lập bổ túc các nền kinh tế khu vực. ASEAN cũng ghi nhận sự thành công của sự mở rộng Liên hiệp Âu châu và hiện nay cộng dồng có 450 triệu dân và nền kinh tế khoảng 10 ngh́n tỷ đô-la.

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 51)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
      11
/11/2007