Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 49:

Ngoại V

Phần Tổng quan

 

 (tiếp theo)
 

Đối Thoại ASEAN và Liên Hiệp Âu Châu

 

 

 

Hội Nghị Các VBTrưởng Giữa ASEAN-Âu Châu Lần Thứ 14 Tại Bỉ Ngày 27-28 Tháng 1 Năm 2003.

 

 

Điều khoản 15- Các vị Bộ trưởng khẳng định thiết lập ṭa án quốc tế (the International Criminal Court) là một phát triển tích cực chống lại các tội phạm chống nhân loại (crimes against humanity), các tội phạm chiến tranh và diệt chủng (war crimes and genocide).

 

Điều khoản 16- Các vị Bộ trưởng đă trao đổi quan điểm (exchange of views) về tiến tŕnh phát triển giữa Đông Nam Á và Âu châu. Các cuộc thảo luận rất cởi mở và trao đổi tự do về tất cả các vấn đề mà hai bên đều quan tâm (mutual interest).

 

Điều khoản 17- Các vị Bộ trưởng hoan nghênh thỏa hiệp về Tuyên ngôn chung về hành vi của các bên (the Declaration on the Conduct of Parties) trong vùng biển Nam Trung Hoa trong Hội nghị lần thứ 8 ASEAN ngày 4 tháng 11 năm 2002 tại Nam Vang, Cam-Bốt. Các vị Bộ trưởng đồng ư Tuyên ngôn chung này sẽ đóng góp vào sự bảo vệ ḥa b́nh trong vùng biển phía Nam biển Trung Quốc (the maintenance of peace and stability in the South China Sea).

 

Điều khoản 18- Các vị Bộ trưởng đă có các cuộc thảo luận thẳng thắn (frank discussion) về t́nh h́nh Miến Điện. Các vị Bộ trưởng đồng thanh hậu thuẫn cho Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc. Các vị Bộ trưởng đồng ư cộng tác với Đặc phái viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và cũng đồng ư cộng tác với Hồng Thập Tự quốc tế trong nước Miến Điện. Các vị Bộ trưởng công nhận là tiến tŕnh của quốc gia ḥa giải th́ rất mong manh (fragile) và yêu cầu tất cả các bên tăng cường đối thoại để đạt mục tiêu thống nhất quốc gia, khôi phục dân chủ (restoration of democracy) và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Các vị Bộ trưởng thông báo là các nước Âu châu sẵn sàng trợ giúp chiến dịch chống HIV/ AIDS tại Miến Điện.

 

Điều khoản 19- Các vị Bộ trưởng hậu thuẫn cho sự ổn định lănh thổ toàn vẹn (territorial integrity) và quốc gia thống nhất cho Nam Dương và hoan nghênh các cố gắng để giải quyết các vấn đề tranh chấp nội bộ thông qua đối thoại và Hiệp thương. Trong quan điểm này các vị Bộ trưởng hoan nghênh Hiệp ước ḥa b́nh tại Genève ngày 9 tháng 12 năm 2002. Các vị Bộ trưởng hoan nghênh sự sẵn sàng gửi các quan sát viên của các nước Đông Nam Á để theo dơi sự thi hành Thỏa hiệp về phía Âu châu sẵn sàng trợ giúp chính trị và tài chánh để tái hồi cư (rehabilitation) vùng Aceh.

 

Điều khoản 20- Các vị Bộ trưởng rất tiếc quyết định của Bắc Triều Tiên rút lui khỏi Hiệp thương với Ủy ban năng lượng nguyên tử quốc tế (International Atomic Energy Agency (IAEA). Các vị Bộ trưởng kêu gọi Bắc Triều Tiên tiếp tục hợp tác với Ủy ban năng lượng quốc tế để giải quyết ḥa b́nh qua Hiệp thương về các vấn đề nguyên tử.

 

Điều khoản 21- Các vị Bộ trưởng quan tâm đặc biệt với t́nh h́nh Trung Đông (the Middle East) và lên án các làn sóng bạo động (wave of violence) mới xảy ra. Các vị Bộ trưởng yêu cầu hai bên hăy tự chế (Restraint). Các vị Bộ trưởng hoan nghênh các sáng kiến góp phần vào việc tạo dựng hai quốc gia Do Thái và Palestine độc lập ḥa b́nh sống cạnh nhau một cách an toàn. Các vị Bộ trưởng hậu thuẫn cho lộ tŕnh (road map) ḥa b́nh và mong muốn được thi hành vào năm 2005.

 

Điều khoản 22- Các vị Bộ trưởng thảo luận t́nh h́nh nghiêm trọng (the grave situation) tại Iraq và đồng ư rằng Iraq phải tôn trọng giải giới cho đúng quyết định của hội đồng an ninh Liên Hiệp Quốc (UN Security Council Resolutions).

 

Điều khoản 23- Các vị Bộ trưởng đă trao đổi quan điểm (exchanged views) về hệ thống buôn bán đa diện (the multilateral trading system) do WTO chủ trương đă góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế thế giới và tăng cường liên lạc kinh tế quốc tế. Trong các ṿng đàm phán đa phương (round of multilateral trade negotiations) sắp tới tất cả các bên cố gắng cộng tác để đạt được những tiến bộ theo đúng ṿng đàm phán Doha gồm có vấn đề thâm thủng thị trường, các vấn đề luật lệ, phát triển với mục đích với mục đích kết hợp các nước đang phát triển trong hệ thống buôn bán đa diện.

 

Điều khoản 24- Các vị Bộ trưởng đă thảo luận về các vấn đề kinh tế thế giới trong bố cục kinh tế toàn cầu (global economic). Trong quan điểm này các vị Bộ trưởng yêu cầu với sự cộng tác chặt chẽ giữa ASEAN và Liên Hiệp Âu châu. Điều này sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của hai vùng cũng như phần c̣n lại của thế giới.

 

Điều khoản 25- Theo Hội nghị quốc tế thượng đỉnh để duy tŕ phát triển (Sustainable Development), cộng đồng kinh tế Âu châu (EU) mời các nước ASEAN tham gia vào liên minh Âu châu dùng năng lượng tái tạo được (renewable Energy). Cộng đồng kinh tế Âu châu nhấn mạnh rằng liên minh năng lượng có mục tiêu xóa nghèo khó (poverty eradication) và giúp đỡ mọi người có thể dùng năng lượng tương đối rẻ tiền.

 

Điều khoản 26- Căn cứ vào các cuộc thảo luận để phát huy động năng cho mối liên hệ Âu châu ASEAN. Các vị Bộ trưởng đồng ư phát triển toàn diện một lộ tŕnh cân bằng cho tương lai phù hợp với mục tiêu và ưu tiên của hai bên. Lộ tŕnh này bao gồm các vấn đề sau đây:

Đề cao thương mại song phương (bilateral trade) và khuyến khích đầu tư.

Đề cao sự phát triển cân bằng (equitable development) và duy tŕ được.

Cộng tác để chống tội phạm liên quốc gia (transnational crime) và chống nạn khủng bố.

Đề cao cộng tác văn hóa (cultural co-operation) và khuyến khích sự tiếp xúc cá nhân giữa ASEAN và Liên hiệp Âu châu.

Đề cao đối thoại về các vấn đề mà hai bên đều quan tâm thí dụ như vấn đề dân chủ, nhân quyền, thượng tôn pháp luật, cai trị hữu hiệu (good governance).

 

Điều khoản 27- Trong quan điểm này, các vị Bộ trưởng tái khẳng định các mối liên hệ giữa ASEAN và Liên hiệp Âu châu đặt trên (based) nền tảng cùng chung lịch sử, văn hóa, kinh tế, khoa học, giáo dục mà hai bên đều cam kết đề cao ḥa b́nh , ổn định và phát triển cho cả hai vùng. Các sự cộng tác tương lai sẽ tiếp tục tập trung trong việc đề cao về sự cộng tác giữa hai bên, về sự đối thoại trong các vấn đề hai bên đều quan tâm đặt trên nền tảng của tinh thần liên minh và tôn trọng lẫn nhau (the spirit of partnership and mutual respect).

 

Điều khoản 28- Các vị Bộ trưởng đồng ư sẽ gặp nhau lần thứ 15 vào năm 2005.

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 50)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
      
4/11/2007