Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 48:

Ngoại V

Phần Tổng quan

 

 (tiếp theo)
 

Đối Thoại ASEAN và Liên Hiệp Âu Châu

 

 

 

Hội Nghị Các VBTrưởng Giữa ASEAN-Âu Châu Lần Thứ 14 Tại Bỉ Ngày 27-28 Tháng 1 Năm 2003.

 

 

Điều khoản 1- Các vị Bộ trưởng Liên Hiệp Âu châu và khối ASEAN đă nhóm họp tại Bỉ vào ngày 27-28 tháng 1 năm 2003 trong cuộc họp lần thứ 14 của các vị Bộ trưởng dưới sự chủ tọa của đồng Chủ tịch xứ Hy Lạp là quyền Chủ tịch Cộng đồng Âu châu và Đại diện khối ASEAN.

 

Điều khoản 2- Các vị Bộ trưởng tái xác định mối quan trọng trong cuộc hợp tác Âu châu và ASEAN và đồng ư mở rộng đối thoại để tăng cường mối liên minh Âu châu và Á châu.  Các vị Bộ trưởng quyết tâm tăng cường cộng tác hai chiều (co-operation at bilateral), cấp vùng, cấp địa phương và hợp tác đa phương (multilateral levels).

 

Điều khoản 3- Các vị Bộ trưởng hoan nghênh sự tiến bộ đă đạt được trong việc hợp tác kể từ cuộc họp lần thứ 13 giữa Âu châu và ASEAN trong kỳ họp tại Vientianne năm 2000.  Các vị Bộ trưởng khẳng định rằng vấn đề kinh tế và cộng tác phát triển (development co-operation) cũng như đối thoại chính trị (political dialogue) là ch́a khóa của sự phát triển liên hệ ASEAN - Âu Châu (EU-ASEAN relations). Các vị Bộ trưởng hoan nghênh sự tiến bộ trong các địa hạt gồm có sự phát triển tích cực về chính trị và an ninh và sự phát triển 2 chiều trong việc thương mại và đầu tư (two-way trade and investment) của 2 khối.

 

Điều khoản 4- Các vị Bộ trưởng đồng ư phát triển ḥa b́nh và ổn định (peace and stability) yểm trợ cho việc cộng tác bảo đảm an ninh vùng  (regional security) thông qua hai chiều và đa diện gồm có diễn đàn vùng và ASEAN (the ASEAN Regional Forum (ARF).  Các vị Bộ trưởng hoan nghênh sự quan trọng trong công cuộc đối thoại vùng ASEAN và sự hợp tác về các vấn đề an ninh trong vùng Á châu Thái B́nh Dương (the Asia Pacific region).  Các vị này khuyến khích phàt triển diễn đàn vùng thông qua sự tăng cường xây dựng tín nhiệm, dùng chính sách ngoại giao ngăn ngừa và hợp tác thực tế để chống lại các đe dọa chung theo nguyên tắc đồng thỏa thuận.  Theo nguyên tắc này các vị Bộ trưởng hoan nghênh cuộc Hội nghị cấp vùng ASEAN về việc chống khủng bố và chống tội phạm liên quốc gia vào ngày 21 tháng 2 năm 2003 tại Mă Lai Á.

 

Điều khoản 5-  Các vị Bộ trưởng khuyến khích tăng cường đối thoại về các vấn đề mà tất cả các bên đều quan tâm (common concern).  Cuộc đối thoại giữa 2 vùng sẽ tiếp tục trên cơ sở liên minh tôn trọng sự b́nh đẳng giữa các nền văn minh và (civilisations) văn hóa của hai khối.  Trong quan điểm này các vị Bộ trưởng tái khẳng định sự chia xẻ quan điểm trong việc đề cao và bảo vệ quyền nhân quyền (human rights) gồm quyền tự do phát triển và tự do cơ bản (fundamental freedoms).

 

Điều khoản 6- Các vị Bộ trưởng thừa nhận sự quan trọng hợp tác giữa hai bên gồm có cộng tác kinh tế bằng cách gia tốc sự kết hợp kinh tế ASEAN  (accelerated ASEAN economic integration) cũng như sự mở rộng khối liên hiệp Âu châu (EU enlargement).  Hai bên rất hài ḷng sự tiến bộ đáng kể trong việc thi hành sự phát triển những hoạt động (the implementation of development co-operation activities) trong thỏa thuận khung và tất cả đều nhắm tới tương lai nhằm thi hành chương tŕnh hành động giữa khối ASEAN và Âu châu đă đặt ra năm 1999  (the 1999 EC-ASEAN Work Programme).

 

Điều khoản 7- Tới ngày 27 tháng 1 năm 2003 các vị Bộ trưởng tham dự các thảo luận ư kiến để tăng cường cộng tác chính trị, kinh tế và xă hội trong khuôn khổ vùng trên b́nh diện song phương (bilateral levels). Để thi hành điều khoản này các vị Bộ trưởng tái khẳng định thông qua một tân chính sách (a new strategy) hợp tác giữa Á châu và khối ASEAN.

 

Điều khoản 8- Các vị Bộ trưởng thảo luận ưu tiên cho các hoạt động tương lai trong việc hợp tác ASEAN-Âu châu để hậu thuẫn cho việc kết hợp kinh tế AEAN (the ASEAN economic integration) cũng như tăng cường sự hợp tác ASEAN và Âu châu trong vần đề kinh tế phát triển cũng như về các vấn đề thông tin.  ASEAN cũng hoan nghênh phái đoàn của Âu châu cộng tác với khối ASEAN đă xác định những hoạt động cộng tác mới để tăng thêm động năng (momentum) cho vấn đề này. 

 

Điều khoản 9-  Các vị Bộ trưởng đồng ư là cộng tác tương lai của khối AEAN và Âu Châu (ASEAN-EU) sẽ đóng góp cho động lực mới (new dynamism) trong liên hệ thương mại gồm có mở rộng thương mai và đóng góp thêm để hoạt động cộng tác trong việc thương mại tự do, xâm nhập thị trường (market access) và các vấn đề liên quan đến đầu tư, vai tṛ bảo trợ trong việc cộng tác, hiểu biết lẫn nhau và các vấn đề lợi ích cho cả hai bên để tăng cường tiến bộ trong các việc điều đ́nh thương mại đa diện.  Các vị Bộ trưởng cũng đồng ư là sự cộng tác tương lai sẽ hội tụ vào các vấn đề an ninh không truyền thống (the multilateral trade negotiations), thiết lập các đường dây liên lạc giữa ASEAN và Âu Châu.  Sự cộng tác sẽ tập trung vào các vấn đề ưu tiên về vùng ASEAN cũng như Âu Châu sẽ được xây dựng trên cơ sở thực dụng và mềm dẻo (a practical and flexible approach) và sẽ được phát triển và thi hành cho cả 2 khối.

 

Điều khoản 10- Các vị Bộ trưởng ghi nhận các thành quả của cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 8 của khối ASEAN+3 (ASEAN Plus Three Summit) cũng như ASEAN+1 với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Đại Hàn mở tại Nam Vang tháng 11 năm 2002.  Liên hiệp Âu Châu hoan nghênh cố gắng trong việc bào đảm ḥa b́nh và an ninh, hợp tác kinh tế kết hợp chống khủng bố tội phạm liên quốc gia và tăng cường kinh tế nối kết với các nước khác.

 

Điều khoản 11- Lên hiệp Âu Châu báo cáo với khối ASEAN về các kết quả của Hội đồng Âu Châu về viêc mở rộng Liên hiệp Âu Châu (enlargement of the EU) trong việc thu nhận các nước thuộc khối Đông Âu cũ và chính sách quốc pḥng và an ninh của Âu Châu (European Security and Defense Policy).  Khối ASEAN cũng hoan nghênh sự tiến bộ trong việc phát triển Liên hiệp Âu Châu và vai tṛ kinh tế chính trị của Liên hiệp Âu Châu trong vùng.

 

Điều khoản 12- Các vị Bộ trưởng hoan nghênh sự tăng cường chính trị và kinh tế kết hợp (economic integration) trong hai vùng và nhận xét rằng cuộc phát triển này sẽ góp phần vào sự tăng cường (strengthening) quan hệ giữa Âu Châu và ASEAN.  ASEAN rất quan tâm đến các kinh nghiệm của Liên hiệp Âu Châu trong việc tăng cường kinh tế kết hợp trong vùng ASEAN.  Khối Liên hiệp Âu Châu sẵn sàng giúp đỡ khối AEAN trong công cuộc kết hợp thông qua cộng tác.  Khối Âu Châu đồng ư trao các kinh nghiệm (the EU’s experiences) kết hợp cho khối ASEAN.

 

Điều khoản 13-  Các vị Bộ trưởng hoan nghênh sự đối thoại cộng tác Á Châu (the Asia Co-operation Dialogue - ACD) trong đó khối ASEAN đóng vai tṛ đ̣n bẫy (the pivotal role) trong cuộc đề cao sự cộng tác Á châu đóng góp trong việc phát triển kinh tế hoàn câu  (global economic development).

 

Điều khoản 14- Các vị Bộ trưởng thảo luận sự đe dọa của khủng bố (threat of terrorism) và lên án mạnh mẽ hành động khủng bố (strongly condemned the heinous attacks).  Các vị Bộ trưởng quyết định làm việc hăng say để chống khủng bố dưới sự lănh đạo của Liên Hiệp Quốc (the leadership of the UN).  Trong mục tiêu này hội nghị Âu Châu-ASEAN ra tuyên bố chung về vấn đề khủng bố và tái khẳng định làm việc chung và tham gia vào việc quốc tế chống khủng bố (international efforts to fight terrorism.)

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 49) 

  

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
      27
/10/2007