Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 47:

Ngoại V

Phần Tổng quan

 

 (tiếp theo)
 

Đối Thoại ASEAN và Liên Hiệp Âu Châu

 

 

Tuyên Ngôn của Hội Nghị các Bộ trưởng ASEAN và Liên Hiệp Âu Châu tại Vientiane ngày 11-12 tháng 12 năm 2000.
 

 

Điều khoản 16- Chúng tôi đă thảo luận và trao đổi quan niệm về vấn đề kinh tế trong 2 vùng. Chúng tôi hoan nghênh sự phát hành đồng Euro của Liên hiệp Âu châu năm 1999 và sự hồi phục kinh tế tại khối ASEAN sau nạn suy thoái năm 1997. Chúng tôi đồng ư sự quan trọng trong sự cải tổ kinh tế và tài chính (economic and financial reforms) trong b́nh diện quốc gia (the national level) và sự cộng tác toàn cầu trong việc cải tổ kiến trúc tài chính quốc tế (the international financial architecture) phục vụ cho việc kinh tế hồi phục (economic recovery) và tránh khỏi các khủng hoảng kinh tế. Chúng tôi công nhận nền kinh tế năng động (the economic dynamism) của hai vùng đă tăng cường sự hợp tác về mọi lănh vực.

 

Điều khoản 17- Chúng tôi ghi nhận sự tiến bộ mà khối ASEAN đă đạt được trong việc kết hợp kinh tế vùng (regional economic integration ) đặc biệt Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 4 của khối ASEAN tại Singapore tháng 11 năm 2000. Chúng tôi ghi nhận khối ASEAN đă gia tốc kết hợp kinh tế thông qua thỏa hiệp thương mại tự do về hàng hóa, dịch vụ về đâu tư hợp tác kỹ nghệ và thông tin liên lạc. Chúng tôi hoan nghênh ASEAN kết hợp các thành viên mới và thông qua cộng tác phát triển đồng bằng vùng sông Cửu Long (the Mekong Basin Development Cooperation), hành lang Đông Tây (West-East Corridor), phát triển nhân lực.

 

Điều khoản 18- Chúng tôi nhấn mạnh sự quan trọng của tổ chức thương mại quốc tế WTO trong việc đề cao phát triển kinh tế toàn cầu (promoting global economic growth), thịnh vượng và phát triển. Chúng tôi hậu thuẫn cho ṿng thương thảo về tự do kinh tế của WTO và phản ánh sự quyền lợi của các th ành viên WTO đặc biệt là các nước đang mở mang (developing countries) .

 

Điều khoản 19- Chúng tôi hậu thuẫn cho việc buôn bán giữa 2 vùng. Chúng tôi miễn thuế

nhập cảng cho hầu hết sản phẩm của 48 nước kém mở mang (48 least-developed countries)

 

Điều khoản 20- Chúng ta ghi nhận giá dầu cao làm nguy hại tới kinh tế toàn thế giới.  Chúng tôi hoan nghênh các nước sản xuất dâu hỏa nhận tăng cường sản xuất. Chúng ta kêu gọi các nước này phải có chính sách giá cả dầu ổn định để phục vụ phát triển kinh tế.

 

Mối Liên hệ Tương lai ASEAN –Âu châu (The Future of ASEAN-EU Relations)

 

Điều khoản 21- Chúng ta quyết tâm hợp tác với mục tiêu giảm thiểu nạn nghèo khó

(poverty alleviation) bằng cách ưu tiên giúp đỡ cho các vùng nghèo kém phát triển nguồn nhân lực, sức khỏe, bảo vệ môi sinh (environmental protection), xử dụng các tài nguyên thiên nhiên (natural resources), khoa học, kỹ thuật thông tin, phát triển nông thôn và thành thị (rural and urban development), bài trừ ma túy (nha phiến, bạch phiến, cần sa), năng lượng, giáo dục và văn hóa. Chúng ta nhấn mạnh sự quan trọng của đại nhân dân tham dự, sự khuyến khích vai tṛ phụ nữ (role of women) tham gia trong mọi khu vực xă hội.

 

Chúng tôi hoan nghênh vai tṛ của ASEAN và Âu châu trong việc phát triển trung tâm quản trị ở Brunei có mục tiêu làm cho 2 miền hiểu biết lẫn nhau trong khuôn khổ của sự cộng tác của ASEAN và Âu châu.

 

Điều khoản 22- Chúng tôi tái cứu xét sự tiến bộ của cuộc đối thoại ASEAN – Âu châu và sự cộng tác giữa hai bên. Chúng tôi nhận là sự mở rộng của phạm vi đối thoại (to broaden the scope) tới toàn thể các vấn đề thương mại trong chương tŕnh công tác (the Work Programme) ASEAN - Âu châu kư kết tháng 5 năm 1999 tại Bangkok. Trong điều khoản này chúng tôi đă thi hành các chương tŕnh hành động về vấn đề tiêu chuẩn, chất lượng và định giá (standards, quality and conformity assessment). Chúng tôi đồng ư ủy ban thông tin phối hợp (the ASEAN-EC Informal Coordinating Meeting) giữa ASEAN - Âu châu phải được họp đều đặn để thi hành chương tŕnh hành động. Chúng tôi đồng ư sự cộng tác kinh tế phải hội tụ (focus ) vào các hành động để hậu thuẫn cho việc kết hợp vùng (regional integration) cũng như đề cao đối thoại ASEAN - Âu châu trong các vấn đề trong chương tŕnh hành động.

 

Điều khoản 23- Chúng tôi hoan nghênh các bước đă thi hành để tới sự cộng tác chặt chẽ (closer cooperation) trong vấn đề thương mại, ghi nhận rằng đối thoại hành động giữa ASEAN và Âu châu về việc xâm nhập thị trường (market access) và thương mại đa phương

(multilateral trade).

 

Điều khoản 24- Chúng tôi ghi nhận ASEAN và Âu Châu có các thử thách. Âu châu thử thách về vấn đề mở rộng (nhận thêm hội viên từ các nước Đông Âu), vấn đề an ninh Âu châu, tiền tệ chung Âu Châu (đồng Euro), c̣n ASEAN gặp vấn đề kinh tế hồi phục (economic recovery). Chúng tôi cương quyết tăng cường thương mại lưu thông giữa hai vùng qua đa phương và song phương và đồng ư gia tăng sự xâm nhập thị trường và tăng cường tự do thương mại.

 

Điều khoản 25- Sự toàn cầu hóa (Globalisation) trong các phạm vi của nền kinh tế mới (the new economy), thí dụ như kỹ thuật thông tin (information technology) đă mở ra các cơ hội lớn lao (enormous opportunities) cho Á châu và Âu châu. Chúng ta đồng ư ASEAN – Âu châu có thể cùng làm việc với nhau để chiếm lợi ích các cơ hội trong việc thông tin điện tử ASEAN – Âu châu (the e-ASEAN-e-Europe). Hai bên đồng ư hợp tác chặt chẽ về các phạm vi về tư pháp thương mại điện tử.

 

Điều khoản 26- Chúng tôi ghi nhận quyết định trong hội nghị lần thứ 4 của ASEAN về các ứng viên Cam-Bốt, Lào, liên hệ ASEAN - Âu châu.

 

Điều khoản 27- Để tăng cương mối liên lạc giữa hai bên, chúng ta yêu cầu các nhân viên cao cấp hăy xác nhận các khu vực cộng tác, cho các chuyên viên Hội nghị để chung nhau các kinh nghiệm về việc toàn cầu hóa gồm có các vấn đề chính tri, xă hội, kinh tế và văn hóa.

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 48)

 

  

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
      21
/10/2007