Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 42:

Ngoại V

Phần Tổng quan

 

 (tiếp theo)
 

Đối Thoại ASEAN và TRUNG QUỐC

 

  

Tuyên ngôn Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN và Trung Quốc lần thứ 9 tại Kualar Lumpur ngày 12 tháng 12 năm 2005.

 

Điều khoản 1- Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 9 của khối ASEAN và Trung Quốc đă triệu tập ngày 12 tháng 12 năm 2005, chủ tọa bởi Tướng Mă Lai Á. Các vị Thủ lănh ASEAN đă hội nghị với Hứa Gia Bảo (Wen Jiabao), Thủ tướng của Trung Quốc.

 

Điều khoản 2- Các nhà lănh đạo đă cứu xét sự phát triển của mối thân hữu ASEAN và Trung Quốc trong năm vừa qua.  Chúng ta ghi nhận mối liên hệ thân cận giữa ASEAN và Trung Quốc (the close ASEAN-China relations) đă góp phần vào sự củng cố ḥa b́nh và thịnh vượng trong vùng (regional peace and prosperity). Chúng ta ghi nhận với sự hài ḷng tiến bộ trong việc thực thi (the implementation) (chương tŕnh hành động (the Plan of Action) của bản Tuyên bố chung của các thủ lănh, các chính phủ khối ASEAN và Trung Quốc về chiến lược liên minh (Strategic Partnership) cho ḥa b́nh và thịnh vượng.

 

Điều khoản 3- Chúng ta hậu thuẫn địa hạt ưu tiên cộng tác bao gồm năng lượng, vận tải, văn hóa, sức khỏe công cộng và du lịch, thêm vào 5 ưu tiên sẵn có là canh nông, kỹ thuật thông tin, đầu tư 2 chiều (two-way investment), phát triển nhân lực (human resources development) và phát triển đồng bằng sông Cửu Long.

 

Điều khoản 4- Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh Trung Quốc khởi xướng cung cấp 5 tỷ đô-la về các khoản cho vay ưu tiên để hậu thuẫn các dự án đầu tư bởi những công ty Trung Quốc trong các nước thuộc khối ASEAN. Trong 5 năm qua, Trung Quốc đă cung cấp 3 tỷ đô-la trợ giúp kinh tế và tín dụng cho các thành viên ASEAN. Khối ASEAN cũng ghi nhận Tuyên bố của Trung Quốc cung cấp 10 tỷ đô-la cho các khoản tiền vay cho những nhà nhập cảng thuộc các nước đang mở mang. Chúng ta ghi nhận 1/3 số tiền cho vay này sẽ dành cho những nước thuộc khối ASEAN.

 

Điều khoản 5- Chúng ta thỏa thuận sự cần thiết tăng cường cộng tác về an ninh năng lượng (energy security), đặc biệt là sự phát triển trên b́nh diện rộng các năng lượng có thể tái sản xuất (on energy security). Tăng cường t́m kiếm khai thác dầu và khi’ đốt, và đề cao tiết kiệm năng lượng (energy conservation) và dùng năng lượng hiệu suất cao.

 

Điều khoản 6- Chúng ta đồng ư kỷ niệm năm thứ 15 thuộc đối thoại ASEAN – Trung Quốc vào năm tới và đặt tên năm 2006 là năm hữu nghị và hợp tác khối ASEAN và Trung Quốc (Year of Friendship and Cooperation between ASEAN and China).

 

Điều khoản 7- Chúng ta nhấn mạnh giá trị của du lịch (the value of tourism) đối với nền kinh tế của chúng ta và đồng ư khảo sát các đường lối để khuyến khích du lịch thí dụ như bỏ Visa cho các nước trong vủng và chính sách không phận mở (open skies policy). Để thực thi chính sách này chúng ta giao phó cho các Bộ trưởng để nghiên cứu vấn đề.

 

We noted, with appreciation, the Report of the ASEAN-China Eminent Persons Group (ACEPG) on the review of the ASEAN-China dialogue relations in the past 15 years and the short and medium and long-term measures proposed to consolidate the partnership in the next 15 years and beyond. We tasked our Ministers and Senior Officials to study the measures and make appropriate recommendations for the implementation of these measures through the ASEAN-China cooperation framework.

 

Điều khoản 8- Chúng ta ghi nhận báo cáo của Ủy ban ASEAN – Trung Quốc để cứu xét mối liên lạc ngoại giao ASEAN – Trung Quốc trong 15 năm qua và các đề nghị ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với những biện pháp để củng cố mối thân hữu trong 15 năm sắp tới và sau đó. Chúng ta giao phó cho các Bộ trưởng nghiên cứu các biện pháp và đề nghị các khuyến cáo thông qua Hiệp định khung về hợp tác (cooperation framework) giữa ASEAN và Trung Quốc.

 

Điều khoản 9- Chúng ta cũng trao đổi quan điểm về chính trị và kinh tế cũng như các vấn đề quyền lợi chung trong vùng và quốc tế. Các nhà lănh đạo ASEAN cũng giao phó cho Trung Quốc giúp Hội nghị 6 bên về các vấn đề nguyên tử thuộc bán đảo Triều Tiên.

 

Điều khoản 10- Chúng ta hoan nghênh sự tiến bộ trong việc thi hành toàn phần (the full implementation) về Tuyên bố của các bên về vùng biển phía Nam Trung Quốc (the South China Sea) của khối ASEAN và Trung Quốc. Chúng ta cũng mong muốn có một thỏa hiệp về chính sách các nước phải tuân theo trong vùng biển Nam Trung Quốc. Chúng ta cũng chuẩn bị tham gia hội nghị của nhóm công tác chung ASEAN –Trung Quốc (the ASEAN-China Joint Working Group) tháng 2 năm 2006 về những vấn đề thuộc các vùng biển Nam Trung Hoa.

 

Điều khoản 11- Chúng ta ghi nhận sự tiến bộ của việc thi hành tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc trong các vấn đề an ninh không truyền thống (the Field of Non-Traditional Security Issues) kư kết năm 2002. Chúng ta hoan nghênh triệu tập của các Bộ trưởng ASEAN và Trung Quốc về những vấn đề tội phạm liên quốc gia (on Transnational Crime) vào ngày 30 tháng 11 năm 2005 tại Hà Nội. Thỏa hiệp này sẽ góp phần tăng cường hợp tác chống khủng bố (the strengthening of cooperation to fight against terrorism) và các tội phạm liên quốc gia. Dưới ánh sáng của Thỏa hiệp này (In this light), chúng ta đồng ư liên kết (linkages) khối ASEAN và các tổ chức quốc tế khác (other international organisations) về các vấn đề chống khủng bố bao gồm tổ chức hợp tác Thượng Hải chống khủng bố (the Shanghai Cooperation Organisation) trên b́nh diện toàn cầu.

 

Điều khoản 12- Chúng ta ghi nhận sự tiến bộ trong cuộc hiệp thương hiện tại để thiết lập vùng ASEAN –Trung Quốc tự do thương mại (an ASEAN-China Free Trade Area -ACFTA).  Chúng ta ghi nhận sự hài ḷng thỏa hiệp về thương mại hàng hóa (Trade in Goods) trong Hiệp ước ASEAN –Trung Quốc vùng tự do thương mại đă thi hành từ tháng 7 năm 2005. Chúng ta yêu cầu ASEAN – Trung Quốc hoàn tất Hiệp thương về vấn đề dịch vụ và đầu tư (services and investment) càng sớm càng tốt. Các nhà lănh đạo ASEAN yêu cầu Trung quốc khuyến khích đầu tư tại các nước ASEAN.

 

Điều khoản 13- Chúng ta đồng ư hợp tác sâu rộng để chống dịch cúm gia cầm

(to combat avian influenza). Chúng ta cũng khuyến khích thiết lập một hệ thống vùng (a regional network) lưu trữ thuốc chống vi khuẩn (anti-viral drugs stockpile) và pḥng chống các bệnh dịch khác.

 

Điều khoản 14- Các lănh tụ ASEAN hoan nghênh Trung Quốc đă hoàn tất thành công triển lăm lần thứ hai ASEAN –Trung Quốc (the second China-ASEAN EXPO) và hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai về Kinh Doanh và Đầu tư giữa ASEAN và Trung Quốc (the second ASEAN-China Business and Investment Summit) tại Nam Ninh.

 

Điều khoản 15- Chúng ta ghi nhận khoảng cách số (the digital gap) hăy c̣n quá rộng và chúng ta cố gắng thu hẹp khoảng cách (to narrow this gap) chế tạo máy điện toán cá nhân rẻ tiền (low cost personal computers). Chúng ta hoan nghênh dự án thiết lập xa lộ thông tin Trung Quốc – ASEAN (a China-ASEAN information superhighway). Các lănh tụ ASEAN hoan nghênh Trung Quốc sẽ chủ tŕ (host) triển lăm kỹ thuật (technology exhibition) năm tới tại Trung Quốc và sẽ đem triển lăm này tới từng nước ASEAN.

 

Điều khoản 16- Chúng ta hoan nghênh chương tŕnh hành động thiết lập một cơ sở kỹ thuật thông báo động đất gây sóng thần năm 2005 tại Bắc Kinh.

 

Điều khoản 17- Chúng ta hoan nghênh thiết lập Trung Tâm Nghiên cứu ASEAN –Trung Quốc (the Centre for ASEAN and China Studies (CACS) tại Hà Nội. Trung tâm này đề cao sự trao đổi ư kiến, các công tŕnh nghiên cứu giữa các học viện thuộc ASEAN và Trung Quốc

 

Điều khoản 18- Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh Trung Quốc trở thành một đối tác hợp tác trong vùng Brunei, Asia, Nam Duơng, Phi Luật Tân và hoan nghênh Trung Quốc giúp đỡ các nước ASEAN cố gắng kết hợp kinh tế (the Initiative for ASEAN Integration - IAI).

 

Điều khoản 19- Chúng ta hậu thuẫn một ứng viên Á châu vào chức vụ Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc.

 

Điều khoản 20- Chúng ta hoan nghênh sự triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần thứ nhất (the First East Asia Summit - EAS) ngày 14 tháng 12 năm 2005 tại Kuala Lumpur, Mă Lai Á. Chúng ta đồng quan điểm là Hội nghị Đông Á sẽ triệu tập hàng năm và chúng ta mong muốn Hội nghị này đóng một vai tṛ quan trọng cho các nước tham dự.

 

 

(Xem tiếp kỳ 43)

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
9
/9/2007