Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 37:

Ngoại V

Phần Tổng quan

 

 (tiếp theo)
 

Đối Thoại ASEAN và Gia Nă Đại 

 

 

Tuyên bố chung của Hội nghị lần thứ 10 của ASEAN-CANADA ngày 28 tháng 5 năm 1996:

 

Điều khoản 1: Hội nghị lần thứ 10 của ủy ban liên hợp cộng tác ASEAN và Gia Nă Đại họp ngày 28/5/1996 tại Miri, Sarawak Mă Lai Á.

 

Hội nghị này cứu xét những tiến bộ trong mối liên hệ giữa ASEAN – CANADA, trao đổi quan điểm về hội nghị nhóm G7, và thành tích của APEC, ASEM (Asia Europe Meeting), AFTA (Asia Free Trade Agreement) và NAFTA (North America Free Trade Agreement) và sửa soạn cho tổ chức thế giới thương mại hội nghị tại Singapore, đồng thời hội nghị cũng thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy mở rộng giao thương và đầu tư của ASEAN và Gia Nă Đại.

 

Điều khoản 2: Phái đoàn ASEAN được lănh đạo bởi Tổng Giám đốc ASEAN Majid Khan. Phía Canada bởi Len Edwards, thứ trưởng bộ ngoại giao.

 

Điều khoản 3: Đại diện của ASEAN tuyên bố là khối ASEAN phải thu nhận toàn thể 10 nước Đông Nam Á trong vùng. Ông nhấn mạnh là ủy ban liên hợp phải đóng vai tṛ xúc tác để củng cố mối quan hệ ASEAN – CANADA (He drew attention to the important role the JCC must play as a catalyst to further enhance and consolidate ASEAN-Canada relationship).

 

Điều khoản 4: Đại diện ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực tư trong việc trong việc khuyến khích và duy tŕ kinh tế phát triển và thịnh vượng (the importance of private sector participation in promoting and sustaining - economic development and prosperity).  Sự thành lập khối tự do thương mại ASEAN (AFTA ASEAN Fee Trade Agreement) và phát triển lưu vực sông Cửu Long có một tầm quan trọng trong vùng mở đường cho các lănh vực tư nhân tham gia. Hội nghị cũng đồng ư khuyến khích các tư nhân 2 bên tham gia khai thác về công tác xây dựng hạ tầng cơ sở, vận tải, kỹ thuật thông tin, năng lượng, du lịch, tài chính và công tác giáo dục.

 

Điều khoản 5: Hội nghị ghi nhận trong khoảng từ 1989 tới 1996, khối ASEAN đă xuất cảng Gia Nă Đại từ 1 tỷ 600 triệu Canada tới 5 tỷ Canada.

 

Điều khoản 6: Hội nghị cũng khuyến khích khối ASEAN tăng cường thương mại và đầu tư tại Gia Nă Đại và ngược lại. Hội nghị đồng ư khuyến khích đầu tư tập trung vào các hoạt động kinh doanh nhỏ và vừa (to increase awareness should be sector-focused and small and medium enterprises (SMEs) Để dễ dàng phát triển thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Gia Nă Đại, hội nghị chấp nhận bản dự thảo về chương tŕnh hành động thương mại và đầu tư giữa Gia Nă Đại và ASEAN (Trade and Investment Action Plan). Trong bản dự thảo này có các vấn đề đặc biệt về thương mại và đầu tư tại Gia Nă Đại, ủy ban liên lạc thương mại và ủy ban kinh doanh nhỏ và vừa.

 

Điều khoản 7: Hội nghị cũng trao đổi quan điểm với khu vực tư nhân đại diện bởi hội đồng kinh doanh ASEAN – Gia Nă Đại (the ASEAN - Canada Business Council - ACBC). Hội nghị đồng ư tầm quan trọng của sự cộng tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân.  (by the ASEAN- Canada Business Council (ACBC). Hội nghị đồng ư cuộc họp kế tiếp sẽ diễn ra năm 1997 tháng 5 tại Montréal, Gia Nă Đại.

 

Điều khoản 8: Hội nghị cứu xét thành tích thương mại, kỹ nghệ và hợp tác kỹ thuật giữa ASEAN – Gia Nă Đại (The Meeting reviewed the status of commercial, industrial and technological cooperation between ASEAN and Canada). Hai bên quan tâm về việc cải thiện xâm nhập thị trường của các sản pẩm và dịch vụ (Both sides expressed interest in improving market access for some of their products and services). Hội nghị đồng ư yêu cầu Gia Nă Đại giúp đỡ ASEAN về kỹ thuật bảo vệ môi sinh, quản lư rừng (forest management), khai thác khoáng sản (mining), kỹ thuật sinh vật (biotechnology), chế tạo thức ăn (food processing), kỹ thuật đóng hộp (packaging), kỹ thuật truyền thông về vệ tinh và hợp tác kỹ thuật trong các kỹ nghệ và kỹ thuật.

 

Điều khoản 9: Hội nghị cũng tái cứu xét t́nh trạng hợp tác phát triển giữa ASEAN và Gia Nă Đại. Canada dành ưu tiên cho khối ASEAN gồm có khoa học và kỹ thuật, quản lư môi sinh, chuyển giao kỹ thuật, kết hợp khu vực tư nhân trong việc hợp tác khối ASEAN. ASEAN bày tỏ sự hài ḷng sự giúp đỡ của Gia Nă Đại đă được thực hiện trong 2 thập niên vừa qua.

 

 

  

(Xem tiếp kỳ 38)

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
5/8/2007