Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 



Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 32:

Ngoại V

Phần Tổng quan

 

 (tiếp theo)
 

  

Tuyên Ngôn Của Hội Nghị Thượng Đỉnh Khối ASEAN+3

Họp Tại Mă Lai ngày 12/12/2005

 

 

Chúng tôi là các nhà lănh đạo của các nước thuộc khối ASEAN cộng thêm 3 nước Nhật Bổn, Trung Quốc và Đại Hàn họp Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 9 tại thủ đô Kuala Lumper, Mă Lai Á ngày 12 tháng 12 năm 2005 thỏa thuận các điều sau đây:

 

Tái khẳng định sự cần thiết của một nền ḥa b́nh, ổn định và thịnh vượng trong vùng Đông Á (the need for a peaceful, stable and prosperous East Asian regional) thông qua sự liên đới và cố gắng chung.

 

Quyết tâm thi hành các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp quốc (principles of the Charter of the United Nations), thỏa hiệp hữu nghị và hợp tác trong vùng Đông Á sẽ là cơ sở của mối liên lạc trên b́nh diện quốc gia với quốc gia. 

 

Nhắc lại Tuyên ngôn chung Hợp tác Đông Á (Joint Statement on East Asia Cooperation) từ năm 1999 đă đặt nền tảng cho sự cộng tác Đông Á.

 

Tái khẳng định mục tiêu chung là thực hiện một vùng Đông Á với mục tiêu ḥa b́nh, an ninh, thịnh vượng và tiến bộ.  Quyết tâm của khối ASEAN+3 là con tàu (the main vehicle) và khối ASEAN là đầu tàu (the driving force) để đạt mục tiêu với sự nhất trí của toàn thể các nước hội viên. 

 

Tin tưởng rằng các hành động của khối ASEAN+3 sẽ giúp tăng cường sự hiệp thương và cố gắng chung trong việc toàn cầu hóa với những thử thách gây ra bởi sự thay đổi nhanh chóng.

 

Công nhận với sự hài ḷng về các sự tiến bộ tạo ra bởi sự cộng tác của khối ASEAN+3 trong mọi lănh vực và đă mang các quyền lợi cho các nước hội viên cũng như các sự gần gũi của các nước hội viên trong việc xây dựng Cộng đồng Đông Á. 

 

Sự tiến bộ đă khuyến khích chúng ta với các biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn mà nhóm nghiên cứu đă báo cáo. Chúng ta cùng thỏa thuận 9 điều sau đây:

 

Điều khoản 1: Chúng ta tiếp tục các cuộc họp Thượng đỉnh khối ASEAN+3 mỗi năm

song song với hội nghị Thượng đỉnh của khối ASEAN (the ASEAN Plus Three Summit annually in conjunction with the ASEAN Summit).

 

Điều khoản 2: Chúng ta tiếp tục chuẩn bị cho cuộc họp khối Đông Á vào năm 2007 để củng cố sự hợp tác và thiết lập hướng đi tương lai.  Chúng ta c̣n sự hợp tác và sự xây dựng cộng đồng Châu Á và giao nhiệm vụ cho các vị Bộ trưởng của các nước phối hợp và thi hành các phương tiện thích hợp.

 

Điều khoản 3: Chúng ta tiếp tục khuyến khích và hậu thuẫn sự hợp tác của khối ASEAN +1 (nghĩa là của khôi ASEAN với một nước như Nhật Bổn, Trung Quốc, hoặc Đại Hàn) để đóng góp cho sự cộng tác của Khối ASEAN+3 là một phần trong khối kiến trúc vùng (regional architecture).

 

Điều khoản 4: Chúng ta sẽ tăng tốc độ thực hành các đế án ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

 

Điều khoản 5: Chúng ta tiếp tục hậu thuẫn cho sự kết hợp ASEAN, đặc biệt giảm thiểu khoảng cách phát triển (narrowing the development gap) để thực hiện Cộng đồng ASEAN và đồng thời xây dựng Cộng đồng Đông Á (East Asian community).

 

Điều khoản 6: Chúng ta khuyến khích sự trao đổi cá nhân (people-to-people exchange) trong nội bộ khối ASEAN+3 nghĩa là sự tự do di chuyển.

 

Điều khoản 7: Chúng ta khuyến khích sự chung nhau các sáng kiến thông qua các sự trao đổi sinh viên, giáo sư, các nhà nghiên cứu, truyền thông (media) và các thành viên trong khôi ASEAN.

 

Điều khoản 8: Chúng ta sẽ đều đặn trao đổi các nhà trí thức, trao đổi các thành viên, các tu sĩ (religious personalities), các giáo chức để giúp đỡ khối Đông Á hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là sự hiểu biết về văn hóa và văn minh của mỗi nước.

 

Điều khoản 9: Chúng ta sẽ tăng cường cơ chế phát triển khối ASEAN+3 trong đó thiết lập một đơn vị ASEAN+3 nằm trong ban bí thư của khối ASEAN. 

 

Thỏa hiệp này được kư kết bởi các quốc gia, đặc biệt về phía Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải đại diện.

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 33)

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
23/6/2007