Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 22:

Chính trị và An ninh (Politic and Security):
Tổng quan (Overview)

(tiếp theo)

Kinh Tế Kết Hợp (Economic Integration):

Vùng Tự do Thương mại ASEAN
(AFTA –The ASEAN Free Trade Area)

Sau đây là những điểm chính yếu của thỏa ước thương mại tự do vùng ASEAN:

Thông cáo của hội nghị ASEAN về kinh tế ngày 22 tháng 8 năm 2006: 

1- Hội nghị ASEAN về kinh tế họp tại Kuala Lumpur ngày 22 tháng 8 năm 2006 được chủ tọa bởi Bộ trưởng Bộ Thương mại và kỹ nghệ Mă Lai Á.

2- Lễ khai mạc được chủ tọa bởi Thủ tướng Mă Lai Á.

3-Thủ tướng Mă Lai Á nhấn mạnh rằng tất cả các nước cố gắng hoàn tất Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á ASEAN vào năm 2015.

4-Thủ tướng Mă Lai Á cũng nhấn mạnh đến các vấn đề trong sự kết hợp.  Điều quan trọng là khối kinh tế ASEAN phải chấp nhận một mặt trận thống nhất về các vấn đề kinh tế thế giới.  Trong khi các nước ASEAN ưu tiên thỏa hiệp kinh tế kết hợp nội bộ, Cộng đồng ASEAN c̣n phải phát triển các liên hệ kinh tế với các đối tác khác.  Vai tṛ của nền kinh tế tư nhân là giúp đỡ các chính phủ trong việc lập thành kinh tế khu vực

 Cơ Cấu Thỏa hiệp Giữa Kinh tế ASEAN và Trung Quốc

Toàn thể các nước trong khối ASEAN chuẩn bị kinh tế tự do vào năm 2011 cho vùng ASEAN và Trung Quốc.  Để giảm tiểu hàng rào quan thuế giữa các nước, tăng cường đầu tư trong vùng, tăng cường kinh tế hữu hiệu, tạo ra một thị trường rộng lớn với cơ hội gia tăng và một nền kinh tế rộng lớn cho tất cả các bên tham dự.  Hội nghị tin tưởng nền kinh tế tự do giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ tạo ra sức mạnh hợp tác và hậu thuẫn cho nền kinh tế phát triển ở khu vực Đông Á. 

Thừa nhận sự quan trọng của khu vực kinh doanh sẽ giúp tăng cường thương mại và đầu tư giữa các bên và sự quan trọng trong việc hợp tác nền kinh tế tự do trong khu vực ASEAN Trung Quốc. 

Thừa nhận các giai đoạn phát triển kinh tế trong khối ASEAN cần có sự uyển chuyển, đặc biệt là giúp đỡ các thành viên mới tham gia trong việc xuất cảng, phát triển khả năng nội địa.  Công nhận quyền lợi và bổn phận của tất cả các thành viên tham gia tổ chức thương mại thế giới WTO. 

Thừa nhận vai tṛ xúc tác mà nền kinh tế khu vực đóng góp cho việc toàn cầu hóa và đa phương thương mại. 

Sau đây là các thỏa thuận chính: 

Điều khoản 1:  Mục tiêu (Objectives)

Mục tiêu của thỏa thuận này gồm có 9 điểm chính sau đây:

a- Tăng cường kinh tế, thương mại, đầu tư, họp tác giữa các bên.

b- Từng bước tự do hóa về thương mại hàng hóa và dịch vụ, và tạo ra một nền đầu tư trong sáng, tự do và thuận lợi.

c- Khai thác các địa hạt mới và ứng dụng các phương tiện phát triển thích hợp để tăng cường cộng tác kinh tế giữa các bên.

d- Giúp đỡ hữu hiệu việc kinh tế kết hợp cho các nước mới gia nhập ASEAN để thiết lập một cầu trong việc phát triển không đồng đều giữa các nước. 

Điều khoản 2

Biện pháp cho kinh tế hợp tác toàn diện (Measures For Comprehensive Economic Co-operation): 

Tất cả các bên thỏa thuận điều đ́nh để thiết lập nền kinh tế tự do vùng ASEAN Trung Quốc trong ṿng 10 năm, theo đúng các điều khoản sau đây: 

a- Loại trừ  dần dần hàng rào quan thuế và hàng rào không quan thuế trong sự trao đổi hàng hóa ( progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in statially all trade in goods)

 b- Tự do thương mại dần dần về dịch vụ (progressive liberalisation of trade in services).

c- Thiết lập một nền đầu tư mở và cạnh tranh làm  thuận lợi các việc đầu tư trong vùng ASEAN Trung Quốc (establishment of an open and competitive investment regime that facilitates and promotes investment within the ASEAN-China FTA).

d- Đăi ngộ đặc biệt với các nước mới gia nhập ASEAN.

e- Các bên có nhiệm vụ điều đ́nh uyển chuyển về các vấn đề nhậy cảm trong hàng hóa, dịch vụ, đầu tư.  Sự uyển chuyển và đồng thuận căn cứ vào nguyên tắc hai bên đều có lợi.

f- Thiết lập một nền kinh tế thương mại hữu hiệu, nền đầu tư dễ dàng, đơn giản thủ tục quan thuế và sự phát triển.

g- Phát triển kinh tế hợp tác phải có sự thỏa thuận của tất cả các bên.

h- Thiết lập cơ chế để thi hành hữu hiệu thỏa hiệp này.

 

(Xem tiếp kỳ 23)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
15
/4/2007