Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 15:
 

Chính trị và An ninh (Politic and Security):

Tổng quan (Overview)

(tiếp theo)

H Thống Đối Thoại (The Dialogue System)

Trong kỳ họp Thượng đỉnh tại Kuala Lumpur, các nhà lănh đạo các nước ASEAN đồng ư khối ASEAN sẽ có các liên lạc về kinh tế với các nước khác. V́ vậy các nhà lănh đạo ASEAN đă gặp Thủ tướng nước Úc, Nhật Bổn và Tân Tây Lan để thảo luận về kinh tế. Khối ASEAN đă có các cuộc đối thoại với các nước Úc Đại Lợi, Gia Nă Đại, Liên hiệp Âu châu, Nhật Bổn, Tân Tây Lan và Hoa Kỳ. Mỗi năm sau khi họp khối ASEAN đều có các cuộc Hội nghị với các nước đối tác. Các mối liên lạc này đă trở thành các khuôn khổ cho mối liên lạc Bắc và Nam, và Nam và Nam trong hoạt động kinh tế.

Bốn nước đă tham gia đối thoại với ASEAN gồm có Trung Quốc (1996), Ấn Độ (1996), Đại Hàn (1991) và Nga (1996).

Diễn Đàn Vùng ASEAN (ASEAN Regional Forum : ARF)

Năm 1992, Hội nghị Thượng đỉnh Singapore, các nhà lănh đạo ASEAN tuyên bố là khối ASEAN sẽ đạt mục tiêu cộng tác kinh tế và chính trị để bảo đảm ḥa b́nh và thịnh vượng trong vùng. Trong giai đoạn này, cuộc chiến tranh lạnh đă chấm dứt và khối ASEAN nắm cơ hội làm giảm sự căng thẳng trong vùng bằng ngoại giao đa phương, xây dựng ḷng tin tưởng lẫn nhau để tránh chiến tranh.

Năm 1994, khối ASEAN và các nước đối tác quyết định thành lập Diễn đàn vùng ASEAN gồm có các nước thuộc ASEAN và 7 nước đối tác thêm vào Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Mông Cổ, Bắc Triều Tiên.

Hai mục tiêu chính đạt được của Diễn đàn vùng ASEAN là ḥa b́nh và ổn định:

Mục tiêu thứ nhất: Bảo trợ các cuộc thương thuyết xây dựng vấn đề chính trị và an ninh có liên quan đến quyền lợi chung.

Mục tiêu thứ hai: Đóng góp xây dựng ḷng tín nhiệm lẫn nhau và dùng chính sách ngoại giao giải quyết ḥa b́nh các vấn đề Á châu và Thái B́nh Dương. Tại Hội nghị khối ASEAN lần thứ 27 năm 1994, các lănh đạo ASEAN đồng ư là bảo trợ cho Diễn đàn vùng ASEAN trong mục đích đối thoại cởi mở về vấn đề chính trị và hợp tác an ninh trong vùng. Năm 1996, Diễn đàn vùng ASEAN đặt ra các chỉ tiêu sau đây:

Tham dự: Tất cả các nước mới tham dự vào khối ASEAN đều tham gia Diễn đàn vùng ASEAN.

Mỗi nước được nhận vào khối ASEAN phải chấp nhận nền ḥa b́nh và an ninh của các nước trong vùng.

Phát triển có chừng mực. Để bảo đảm sự hữu hiệu của Diễn đàn vùng ASEAN cần phải kiểm soát số nước tham dự trong phạm vi có thể điều khiển được.

Tham vấn. Tất cả các đơn xin tham dự Diễn đàn vùng ASEAN phải nộp đơn tới Chủ tịch. Chủ tịch sẽ tham vấn tất cả các thành viên khác và nước mới chỉ được nhận nếu có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên cũ và được sự chấp nhận của các nhà lănh đạo khối ASEAN.

Diễn đàn vùng ASEAN mặc dầu mới thành lập nhưng đă là một tổ chức duy tŕ sự ổn định và hài ḥa trong vùng Á châu Thái B́nh Dương.

Kể từ ngày thiết lập tại Bangkok năm 1994, Diễn đàn vùng ASEAN đă thiết lập được các mục tiêu:

Đề cao sự tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên

Phát triển các hoạt động ngoại giao

Giải quyết các cuộc tranh chấp bằng ngoại giao.

Khối Diễn đàn vùng ASEAN đă đạt được những thành quả xây dựng về kinh tế và an ninh, ḥa b́nh, ổn định gồm có những vấn đề phát xuất từ cuộc toàn cầu hóa.

Các Vần Đề Mới

Khả năng của khối ASEAN để giải quyết các vấn đề liên quan đến các nước thuộc khối ASEAN và các nước thuộc vùng Á châu Thái B́nh Dương. Các vấn đề liên quan đến lănh thổ tranh chấp trong vùng phía Nam biển Trung Hoa, vấn đề quyền tự chủ của miền Đông Timore (Nam Dương); vấn đề giới hạn sự truyền bá nguyên tử giữa Bắc Á và Nam Á; vũ khí giết hại tập thể; ảnh hưởng.

Vấn đề biển vùng Nam Trung Quốc. Các miền thuộc phía Nam biển Trung Quốc trong vùng tranh chấp (Hoàng Sa, Trường Sa). Khối ASEAN luôn luôn theo đuổi chính sách cộng tác và dùng ngoại giao để giải quyết các việc tranh chấp.

Nhắc lại Hoàng Sa là vùng tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc (năm 1974 Trung Quốc chiếm Hoàng Sa từ VNCH), và Trường Sa là vùng tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Phi Luật Tân, Mă Lai Á. Năm 1992, khối ASEAN nhận thấy rằng sự tranh chấp giữa vùng biển Nam Trung Quốc ảnh hưởng tới sự ổn định và ḥa b́nh trong vùng. Khối ASEAN tuyên bố toàn thể các nước tranh chấp phải tự giới hạn để tạo ra các thỏa hiệp cho các cuộc tranh chấp và yêu cầu các bên phải dùng các phương tiện ḥa b́nh, không được dùng vũ lực. Theo lời khuyên của khối ASEAN các nước liên quan và Trung Quốc, cố gắng đặt ra những luật lệ để giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng ḥa b́nh. Khối ASEAN cũng giúp đỡ cho cuộc xung đột Đông Timore và giúp thiết lập Đông Timore tự chủ.

Vấn đề toàn cầu hóa. Diễn đàn vùng ASEAN lần thứ 7 nh́n thấy viễn ảnh của cuộc toàn cầu hóa. Khối Diễn đàn ASEAN vùng nhận thấy các nước hội viên phải gia tăng sức mạnh để bảo vệ nền an ninh khu vực và bảo đảm rằng sự toàn cầu hóa góp phần vào việc phát triển nền kinh tế và xă hội trong vùng.

 

(Xem tiếp kỳ 16)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
3
/1/2007