Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ 1   |  Kỳ 2   Kỳ 3

     Kỳ 4   Kỳ 5   |  Kỳ 6

     Kỳ  7  |  Kỳ 8   Kỳ 9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92  | Kỳ 93

     Kỳ 94 | Kỳ 95 | Kỳ 96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 3:


Kinh Tế Cộng Đồng ASEAN:

Ngoại Vụ (External relations)

Tầm nh́n 2020 (Vision 2020) của khối ASEAN khẳng định rằng khối ASEAN sẽ đóng vai tṛ quan trọng trong cộng đồng thế giới.

Theo Tuyên ngôn chung năm 1999 của khối hợp tác Đông Á (East Asia Cooperation), gồm có các nước Đông Nam Á và các các nước Đông Bắc Á, đă có các cuộc họp thượng đỉnh hàng năm với các lănh tụ ASEAN thêm Nhật, Trung Quốc và Đại Hàn gọi là khối Đông Nam Á cộng 3 (khối Đông Á).

Khối Đông Nam Á cộng 3 tiếp tục phát triển về các địa hạt đối thoại an ninh và hợp tác, thương mại và đầu tư, tài chính và tiền tệ, môi trường, canh nông và rừng, năng lượng, du lịch, sức khỏe, lao động, văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, thông tin và kỹ thuật truyền thông, sự phát triển an ninh xă hội, thanh niên, phát triển các vùng nông thôn, xóa bỏ nạn nghèo đói. Hiện nay có 13 cuộc hội nghị cấp Bộ trưởng thuộc khối ASEAN cộng 3.

Sự điều đ́nh song phương thương mại giữa các nước thuộc khối ASEAN với Trung quốc, Nhật Bổn và Đại Hàn. Các thỏa thuận này phục vụ cho sự cấu tạo của khối Đông Á. Khối ASEAN tiếp tục phát triển sự hợp tác với các đối tác (Dialogue Partners) gồm có Úc Châu, Gia Nă Đại, Trung Quốc, Hiệp hội Âu châu, Ấn Độ, Nhật, Đại Hàn, Tân Tây Lan, Liên bang Nga, Mỹ và các chương tŕnh phát triển của Liên hiệp quốc. Ngoài ra khối ASEAN c̣n hợp tác với Pakistan.

Để nâng cao sự hợp tác với các nước phát triển vùng, khối ASEAN duy tŕ tiếp xúc với các tổ chức liên quốc như tổ chức hợp tác Âu châu, hội đồng hợp tác vùng vịnh, khối Nam Á, khối Nam Thái B́nh dương và gần đây cả với các nước Phi châu. Toàn thể các nước thuộc ASEAN đều hoạt động tích cực trong khối hợp tác Á châu Thái b́nh dương (APEC) và trong các cuộc hội nghị Á châu và Âu châu (ASEM – Asia Europe Meeting) và khối Đông Á và các nước thuộc Châu Mỹ La Tinh (East Asia – Latin America Forum: EALAF).

Kiến Trúc và Cơ Chế (Structures and mechanisms)

Cơ quan cao nhất quyết định chính sách của ASEAN là hội nghị của các Thủ tướng hoặc Tổng thống các nước (ta gọi chung là các vị lănh đạo).

Hội nghị thượng đỉnh (summit) họp hàng năm. Ngoài ra hội nghị của các vị Bộ trưởng ASEAN cũng họp hàng năm. Các hội nghị Bộ trưởng thường họp đều đặn về các vấn đề canh nông và rừng, kinh tế, năng lượng, môi trường, tài chính, sức khỏe, thông tin, đầu tư, lao động, luật, phát triển nông thôn, xóa bỏ nạn nghèo đói, khoa học và kỹ thuật, an ninh xă hội, viễn thông, tội phạm xuyên quốc gia (thí dụ đem theo bạch phiến), giao thông, du lịch, thanh niên...

Để yểm trợ cho các Bộ trưởng, có các nhân viên cao cấp, các nhóm kỹ thuật và các nhóm công tác.

Để hậu thuẫn cho việc nội vụ khối ASEAN, khối ASEAN thiết lập các ủy ban gồm có các khối công tác ngoại giao tại các kinh đô: Bắc kinh, Berlin, Bỉ, Canberra, Genève, Islamabad, Luân- đôn, Moscow, Tân đề li, Nữu Ước, Ba Lê, Ottawa, Riyadh, Hán Thành, Đông Kinh, Hoa Thịnh Đốn, Wellington (Tân tây Lan)... Tổng thư kư của khối ASEAN được bổ nhiệm ngang hàng Bộ trưởng. Tổng thư kư của khối ASEAN phối hợp các hoạt động của khối ASEAN. Các nhân viên chuyên nghiệp thuộc Tổng thư kư khối ASEAN th́ được bổ nhiệm bắng cách tuyển lựa mở cho mọi người cạnh tranh. Khối ASEAN có nhiều các ủy ban chuyên mốn gồm có:

khối canh nông phát triển, khối quản trị, khối năng lượng, khối thông tin động đất, khối nghiên cứu gia cầm, khối bảo vệ sinh vật, khối phát triển nông thôn, trung tâm khí tượng, khối thông tin du lịch và khối đại học.

Khối ASEAN đề cao đối thoại với các tổ chức nghề nghiệp thương mại (thí dụ như pḥng thương mại và kỹ nghệ ASEAN, diễn đàn, dịch vụ ASEAN, tổ chức du lịch ASEAN, hội đồng dầu hỏa ASEAN, hiệp hội hải cảng ASEAN, hiệp hội các chủ tàu biển ASEAN, hiệp hội các chủ nhân ASEAN, hiệp hội đánh cá ASEAN, hiệp hội dầu thực vật ASEAN, hiệp hội quyền tri thức, hiệp hội nghiên cứu chiến lược quốc tế ASEAN. Ngoài ra, c̣n có 58 hiệp hội ngoài chính phủ (Non Govermental Organizations - NGOs)


(Xem tiếp - Kỳ 4)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

 

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
30
/9/2006