Nguyễn Văn Thành
 

 

nh Hưởng Của Tổ Chức
    Mậu Dịch Quốc Tế (WTO)
    Vào Nền Kinh Tế Quốc Gia
    Việt Nam
:
 

Phần 1   |   Phần 2  |  Phần 3  |

Phần 4   |   Phần 5  Phần 6  |

Phần 7   |   Phần 8  |  Phần 9  |

Phần 10 |  Phần 11  | Phần 12 |

Phần 13 Phần 14  | Phần 15 |

Phần 16 |  Phần 17  | Phần 18 |

Phần 19Phần 20   | Phần 21 |

Phần 22Phần 23   | Phần 24 |

Phần 25 | Phần 26  | Phần 27 |

Phần 28 |                               
                                         

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NH  HƯỞNG  CỦA  T  CHỨC  MẬU  DỊCH  QUỐC T 
(WTO)
  VÀO
NỀN  KINH TQUỐC GIA  V I Ệ T  N A M

Nguyễn Văn Thành


Phần 28:

  


T Chức WTO:


Hội Nghị Các B Trưởng Lần Thứ 6 Tại Hồng Kông (tiếp theo) :

Hội nghị các Bộ trưởng từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 12 năm 2005 tại Hồng Kông.

50- Chúng ta đồng ư đoàn công tác đă hoạt động theo đúng sứ mạng căn cứ vào 3 phần tử sau đây:

  1. Tăng cường ngân sách.

  2. Tăng cường sự phát triển và giảm thiểu tỷ lệ nghèo đói trong các quốc gia và tăng cường sự điều hành giữa những quốc gia cho và quốc gia nhận.

  3. Tăng cường sự quản lư sao cho các chương tŕnh tài trợ có đầy đủ khả năng tài chánh.

51- Chúng ta thúc đẩy sự phát triển của các nước cung cấp đầy đủ tài chính cho cơ cấu toàn thể (IF – Integrated Framework). Chúng ta thúc đẩy 6 ủy ban trong cơ cấu toàn thể tiếp tục hợp tác để tăng cường đầu tư trong việc giúp đỡ các nước nhược tiểu phát triển hạ tầng cơ sở, giúp đỡ việc thương mại. Thí dụ giúp các nước kém phát triển sửa sang phi trường, hải cảng để dễ dàng xuất khẩu các sản phẩm của họ.

52- Hợp tác kỹ thuật (Technical Cooperation). Chúng ta ghi nhận sự trợ giúp kỹ thuật của các nước phát triển đến các nước đang phát triển và các nước kém mở mang trong chương tŕnh song phương (Bilateral) hay đa phương (multilateral). Chúng ta khuyến khích các nước đă mở mang giúp đỡ nhiều hơn nữa sự chuyển giao kỹ thuật cho các nước kém mở mang để phát triển kinh tế.

53- Chúng ta tái khẳng định những ưu tiên đă thiết lập trong Đoạn 38 của Tuyên bố Doha về việc chuyển giao kỹ thuật và khẩn trương yêu cầu Tổng Giám đốc phải thi hành các chương tŕnh có lợi cho các nước được thụ hưởng đặc biệt là giúp đỡ kỹ thuật về khả năng xây dựng, kinh tế. Đặc biệt chúng ta khuyến khích toàn thể các thành viên hợp tác với Trung tâm Quốc tế Thương mại (International Trade Center), là cơ quan bổ túc cho WTO giúp đỡ cho các dịch vụ thương mại và cố vấn cho các nền kinh tế vừa hay nhỏ cốt để được thích nghi với nền thương mại đa phương. Trong việc liên kết này chúng ta ghi nhận rằng chương tŕnh trợ giúp kỹ thuật, giúp đỡ xây dựng thương mại của các nước tham gia.

54- Để tiếp tục tiến bộ trong việc xây dựng khả năng giao dịch thương mại chúng ta phải gia tăng ngân quỹ vào việc xây dựng thương mại.

55- Chúng ta thừa nhận sự phụ thuộc của các nước đang mở mang và kém mở mang vào phương tiện xuất khẩu (v́ thiếu các phương tiện xuất khẩu, thí dụ không đủ tàu vận tải lớn, không đủ máy móc chuyển vận các đồ xuất cảng tới các tàu). Chúng ta có nhiệm vụ giúp đỡ các nước đang mở mang và kém mở mang các phương tiện kỹ thuật để giúp cho việc xuất cảng.

56- Chúng ta hoan nghênh hợp tác giữa Ủy ban Thương mại Thế giới và Quỹ Tiền tệ Thế giới IMW (Internatioanl Money Fund) và Ngân hàng Thế giới (Worldbank). Sự hợp tác này đă giúp đỡ nhóm công tác về thương mại, nợ nần và tài chính.

Giúp đỡ Thương mại (Aid For Trade):

57- Chúng ta yểm trợ cho Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trong dịch vụ giúp đỡ thương mại. Sự giúp đỡ về thương mại có mục đích giúp đỡ các nước đang mở mang và các nước kém mở mang xây dựng hạ tầng cơ sở và khả năng cung cấp (supply capacity) có mục đích mở rộng sự thương mại của các nước này.

58- Chúng ta thừa nhận sự tham gia của các nước mới gia nhập WTO tất cả các quyền lợi khi họ vừa gia nhập.

59- Chúng ta tái xác nhận là yểm trợ cho tổ chức thương mại quốc tế và hoan nghênh các nước được gia nhập khóa này là Nepal, Cam Bốt và Saudi Arabia.

WTO đến đây là hết. Năm 2006 sẽ có cuộc họp lần thứ 7, các thỏa thuận mới sẽ phổ biến sau. Kỳ báo sau sẽ nói về 10 điều lợi ích của WTO.


(c̣n tiếp)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

Các Websites liên hệ được trích dẫn trong những bài viết.

 

Nguyễn Văn Thành
       
31
/3/2006