Trở về trang VT-NTH


www.ninh-hoa.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HNH ẢNH HỘI NGỘ - 2007
By Giờ Cn Nhớ Hay Khng ?

Ảnh: Nguyễn Ngọc Diệp & Cao Hữu Dũng

 


 

 

Kỳ 3:

 

Chị Tố Anh (MC), chị Bch Khu, chị Khnh Yn (MC),
v chị Thanh Hải

Chị Diệu Nga. Chị...,Anh Đốc, chị Bch Khu, chị Thanh Hải
 

Kim Loan biểu diễn kỹ thuật đn tỳ b.

 

Kim Loan trong vũ khc Ấn Độ

 

Hai trong số 12 người đẹp trn thế giới

 

 

 

 

 

Xem tiếp Kỳ 4