Bến Đ, Qu Ti 

Thi Sĩ Vinh Hồ Ra Mắt
Thi Phẩm Thứ Hai

 

 

Qu ở Thuận Lợi, Ninh H, Ninh Ha. 
Qu của b Nội ở Tin Du, x Ninh Ph, Ninh Ha.
Anh hiện sinh sống tại Hoa Kỳ từ năm 1992 theo diện HO-10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri n Tổ Tin