Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 TỨ TUYỆT HÀNG NGÀY -6
mục đồng

 

TRIÊU TƯ
 

Đán xuất vấn triêu sương
Diện mục tại hà đương
Phật tâm vô trích ảnh
Duy hữu nễ chân thường.


(Nắng sớm hỏi giọt sương
Diện mục chốn nào vương
Tâm Phật không dấu vết
Chỉ có ngươi vẫn thường).

  

THƯ BẠN 

Xa vắng bao năm tuổi học tṛ

Cuốn trôi ḍng chảy những con đ̣

T́nh cờ tương kiến khuôn mặt cũ

Nghĩa bạn t́nh thầy măi đắn đo.

 

 

 

Đọc Kỳ 7

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com