Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

NỤ CƯỜI DÂNG TẶNG 
 mục đồng


Buổi sáng cuối tuần

nhiều nhẹ nhàng và một ít bâng khuâng.

Điều phục măi năo phiền chưa lịm.

Thoáng quên chánh niệm sanh tử cận kề

Nhiễm hề, si hề.

Thế trầm phiên khổ hiện,

Khinh an nhu nhuyến

miên mật, liên tu.

Cẩn thân, cẩn ư gạn lọc hoang vu

không lăng xao bên kia bờ sông nhỏ.
Lo toan c̣n đó, dở dang c̣n đây
Hiện hữu nơi này, tri ân nghiệp tạo
Việc đời lẽ Đạo, tri hành tương ưng
Thiện hữu tương lân, nụ cười dâng tặng.

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com