Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

THI CA
 

 

Nghe dng sng  kh dng nơi đt khch

Anh v vi nim thương nh ngu ngơ

Sng lng l chn đi ha thch

Cn bao nhiu ni nh bơ ph

 

Thi tuyt vng ng vi dang d

Xt xa trăng ngy thng mơ h

Ch cn li gi mưa cung n

Cho thi ca l nhng sao m

 

q Trần minh Hiền q
Orlando,
npc 7/06/10


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com