Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

SOMETIMES

 

                         Tranh: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

 

Sometimes I thought I can understand the meaning of absurdity and the absurdity of meaning


Sometimes I thought I can understand you like you can understand me


But it all turns out that I am so wrong
Because the autumn never comes
The future won't be back


There are only you and me, standing by the abyss of ninity and we are about to fall in ...


 

Trần minh Hiền
11/17/11

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com