Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

PH PHIẾM

 


 Ảnh họa: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

Anh vn biết tnh yu nhiu cm d

Nh lng đau ngy hnh phc  mơ h

Sương lng đng tơi bi tri ng

Thng ngy qua cn li sng h

 

Đm lo sng nh hnh đau kh

V gic mơ tn t x b

Trăng tan nt ti t hoang m

Hoa n khuya ph phiếm cơ đ

 

q Trần minh Hiền q
Orlando,
npc 6/27/10

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com