Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com



 Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.



Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

MURMURING (WHISPERING)

 

                         Tranh: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

 

The thing I love, others think garbage

Working hard with broken bone but I'm still so poor

Working night shift , my hear is so sad

Talk to my soul hurting my misery

 

Like the quiet candle in small room

Nobody understand my spirit

I'm crazy , get lost in the grass

Searching in vain the time of peace

 

I'm boring of myself

Still stupid , don't know what I really want

Broken heart in the chaotic world

Holding my body in whispering and murmuring

 

Trần minh Hiền
8/19/11

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com