Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

BUỒN, VUI CŨNG ĐƯỢM SẮC MU HƯ V
 


 

Đm nghe ho tấu m đềm
m thanh thnh tht ru mềm tri tim
NHn quanh cảnh vật im lm
Anh nghe được tiếng của tiềm thức xưa
Yu em ni mấy cho vừa
Thời gian vỗ cnh ngt ma chia xa
Trăm năm em vẫn ngọc ng
Ngn năm tnh i vẫn l thương đau
Trăng xưa a nụ tnh sầu
Buồn, vui cũng đượm sắc mu hư v

 

 

 

q Trần minh Hiền q

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com