Trả Nợ Một Lời Hứa

 

 Vài ḍng Giới thiệu

 TRẦN DUY BIÊN

Cựu Học sinh Trung học Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa, Niên khóa 1969 - 1975.

Hiện đang làm việc ở Sài G̣n.