Sinh năm: 1952

Cựu học sinh Trung học ĐỨC LINH
Nin kha 1969-1971

 

Nơi đang sống:
Phương Lm, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niệm Khc Nhớ