Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 T KIM HUY
 

Nguyên quán:
Diên Khánh, Khánh Ḥa

Hội viên Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khánh Ḥa

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

                                         

 

 


VỀ NGUỒN
Trà Kim Huy

 

Biết rằng chuyện đến chuyện đi

Thường t́nh là thế có chi lạ đời

Vẳng xa tiếng vạc chơi vơi

Nghe ḷng trăn trở buồn khơi nỗi niềm

Năm canh trắng, thức tàn đêm

Nh́n trăng chếch bóng lênh đênh nỗi ḿnh

Ḍng ngân bạc -  khoảng trời xanh

Vi vu ngọn gió ngọt lành quê cha

Chuông chùa một tiếng ngân xa

Thoáng miền an lạc Di Đà hiển thân

Mai về chung cuộc trăm năm

Cỡi mây về với Quảng hàn xem hoa.

 

 

TRÀ KIM HUY

06/2012

 

 


 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com