Thượng tọa Thích Ngộ T
Pháp danh: Tâm Ḥa

Thế danh: Nguyễn Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân - Vẫn Ấm Ḷng

Bàn Tay Đẹp 

 Vu Lan Phật Lịch 2550

Đời Tu Sĩ 

Tiễn Con Xuất Gia