Trung Học Vạn Ninh
 

YOUTUBE
Vơ Thúy Loan

 

Vơ
Thúy Loan

Bút hiu : Thúy Vũ

* Hc sinh  Trung hc Vn Ninh (1968 - 1975)

* Cao đẳng Sư phm Nha Trang ( 1976 - 1977)

* Cử nhân Toán và Computer - USA

* Cao Học Quản Trị -USA

* Cao Học Phật Giáo -USA

 

TÁC PHẨM:

 


 

Tuệ Trung Thượng Sĩ
Nguyễn Thúy Loan, Ph.D
 

Tuệ Trung Thượng Sĩ
Một thoáng nh́n


Tuệ Trung Thượng Sĩ

Tuệ Trung Thượng Sĩ (TTTS) là một cư sĩ giác ngộ nổi tiếng vào thế kỷ 13 dưới triều đại nhà Trần. Trong thời kỳ được coi là Hoàng Kim của Phật giáo Việt Nam.

 

Tuệ Trung Thượng Sĩ tên thật là Trần Quốc Tung (1230 -1291), là nhà quân sự, và là một Thiền Sư. Ông có tước hiệu Hưng Ninh Vương, từng cầm quân 2 lần đánh bại quân Nguyên và Mông xâm lược năm 1285 và 1287.

 

Ḥa Thượng Thích Phước Sơn viết trong TTTS ngữ lục: “Thiền và Trí là cốt lơi của Phật Giáo, và những ai tích lủy căn lành của nhiều kiếp mới mong uống được ngụm nước đầu nguồn của chánh pháp”.

 

Vua Trần Nhân Tông là Sơ Tổ Ḍng Thiền Trúc Lâm Yên Tử.

 

 Một câu của Tuệ Trung Thượng Sĩ, đă làm Vua Trần Nhân Tông ngộ đạo và nhận ông làm Thầy:

 

Một ngày, Vua Trần Nhân Tông hỏi về Bản Chất của Thiền, TTTS đă trả lời: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc”, đă làm vua Trần Nhân Tông ngộ đạo và kính cẩn nhận ông làm Thầy.

 

Một ngày khác, vua hỏi về nghiệp uống rượu và ăn thịt của chúng sanh, và làm sao thoát khỏi tội báo. Tuệ Trung trả lời rằng, tội hay phước chỉ hiện ra khi tâm dính mắc; nếu tâm trí trống rỗng, th́ chẳng tội hay phước.

 

Rồi ông đọc thêm bài kệ:

 

Vô thường các pháp hành,

Tâm động tội liền sanh,

Xưa nay không một vật,

Chẳng giống cũng chẳng nanh.

(Lư Việt Dũng - Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục)

 

Để tưởng nhớ sự thâm sâu về Thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ, người thầy đă truyền tâm ấn cho ḿnh, Trần Nhân Tông đă làm bài thơ:

 

Càng nhắm càng cao,

Càng dú càng cứng,

Bỗng nhiên vừa phía hậu,

Nh́n lại đă mặt tiền,

Ôi đó mới thật là,

Thiền của Thượng sĩ!

(Lư Việt Dũng - Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục)

 

Vua Trần Thái Tông

 

Với vua Trần Thái Tông , Tuệ Trung Thượng Sĩ đă viết bài kệ giải thích về Đạo Phật, theo lời yêu cầu của vua:

 

Kiến giải tŕnh kiến giải,

Tợ ấn mắt làm quái.

Ấn mắt làm quái rồi,

Rơ ràng thường tự tại.

(Thích Thanh Từ - Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải)

 

Bài thơ này là một sự bàn cải lớn, đối với người nghiên cứu về Thiền học, nó nói đến điều ǵ? Một bí mật về các thiền sư ngộ đạo.

 

Khi Thiền đă vượt qua mọi giới hạn của ư niệm và ngôn ngữ, Không ngôn ngữ nào diễn tả được nội chứng của Thiền.

 

 Tuệ Trung là cây đuốc rực sáng trong thời đại vàng son của Thiền học Việt Nam.

 

Hăy ngẫm nghĩ những bài kệ ngắn này của ngài, câu trả lời làm vua Trần Nhân Tông ngộ đạo, để t́m sự thâm sâu trong Thiền học, đó chính là cánh cửa bước vào giải thoát.

 

 ENGLISH VERSION

 

A Glimpse of

Tuệ Trung Thượng Sĩ

By Nguyễn Thúy Loan Ph.D.

 

Tuệ Trung Thượng Sĩ is a renowned enlightened layperson from the 13th century, during the Trần Dynasty. This time period was considered the Golden Age of Vietnamese Buddhism.

 

Tuệ Trung Thượng Sĩ, whose real name was Trần Quốc Tung (1230 -1291), was a military man and a Thiền Master.. He held the title Hưng Ninh Vương and led the army twice to defeat Yuan and Mong invaders in 1285 and 1287.

 

Venerable Thích Phước Sơn writes in “The Analects of Tuệ Trung Thượng Sĩ “:

"Meditation and wisdom are the core of Buddhism, and those who accumulate the merits from many lives then have a chance to take a sip of the waters of the Dharma."

 

King Trần Nhân Tông was the first patriarch of Trúc Lâm Yên Tử.

 

A sentence from TTTS, enlightened King Tran Nhan Tong. The King then accepted TTTS as a teacher:

 

One day, in response to Trần Nhân Tông’s question about the essence of Thiền, TTTS responded, “Explore within, not without.” The King suddenly awakened, then respectfully accepted TTTS as his master.

 

On another day, King Trần Nhân Tông asked about karma from consuming alcohol and non-vegetarian food. Tuệ Trung replied that karma emerged when the mind still clung to things; therefore, such emergence would stop when the mind became empty.

 

He then read a verse to him:

 

Things constantly change by nature,

When the mind clings to things, karma germinates.

If nothing is attached to the mind,

Nothing germinates.

(Translated by Thuy-Loan Nguyen, Ph. D.)

 

To commemorate Tuệ Trung Thượng Sĩ, King Trần Nhân Tông admiringly wrote the verse below to dedicate to him, the master who had transmitted the mind-seal to him:

 

The more you look up, the higher it becomes,

The more you drill, the more solid it turns,

Having just seen it in the back,

You suddenly find it in the front.

That’s Thiền of Thượng Sĩ!

(Translated by Thuy-Loan Nguyen, Ph. D.)

 

At King Trần Thái Tông’s request, TTTS wrote a verse to explain Buddhism:

 

Wise words emerged from wisdom,

Like exotic images appeared when rubbing the eyes. Rubbing stops, then so do those images,

Inner peace often comes to undisturbed minds.

(Translated by Thuong Nguyen Ph. D.)

 

This poem provides a great discussion for someone who studies Thiền. What does it mean? Only enlightened masters can understand and answer that question.

 

When Thiền has overcome all limits of concept and language, no language can fully express the meaning of Thiền.

Vua Trần Thái Tông

Tuệ Trung is a shining torch in the Golden Age of Vietnamese Thiền. These short verses of Tuệ Trung Thượng Sĩ and his answer enlightened King Trần Nhân Tông, that we will find profoundness in Thiền, the door to liberation!

 

 


 

TS. Nguyễn Thúy Loan

7/2020

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com