Trung Học Vạn Ninh
 

YOUTUBE
Vơ Thúy Loan

 

Vơ
Thúy Loan

Bút hiu : Thúy Vũ

* Hc sinh  Trung hc Vn Ninh (1968 - 1975)

* Cao đẳng Sư phm Nha Trang ( 1976 - 1977)

* Cử nhân Toán và Computer - USA

* Cao Học Quản Trị -USA

* Cao Học Phật Giáo -USA

 

TÁC PHẨM:

 


 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

 

Sức Mạnh Của Thủ Ấn PHẬT GIÁO
The Power of Buddhist Mudras Nguyễn Thúy Loan, Ph.D
 

Những thủ ấn của  Đức Phật nhẹ nhàng, như chính trong đời sống đơn giản hàng ngày của ngài, nhưng mang lại một năng lượng thần diệu cho bản thân và cả cho sự tiến bộ trong tu tập.

The Buddha's mudras are simple, as was his humble daily life, but they produce a magical energy and help us progress in practice.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVM_l9NmtzQ&t=6s  

 


 

Ts. Nguyễn Thúy Loan

9/2020

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com